REKLAMA

TORPOL S.A.: wyniki finansowe

2022-11-18 17:37
publikacja
2022-11-18 17:37
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_TORPOL_30_09_2022-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Kwartalna_informacja_finansowa_TORPOL_30_09_2022-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Torpol_-_Pozostale_informacje_do_3Q2022-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży 731 839 772 711 156 108 169 510
II. Zysk brutto ze sprzedaży 149 352 72 129 31 858 15 823
III. Zysk ze sprzedaży 121 564 45 578 25 931 9 998
IV. Zysk z działalności operacyjnej 122 461 47 595 26 122 10 441
V. Zysk przed opodatkowaniem 132 631 45 113 28 291 9 896
VI. Zysk netto za rok obrotowy 105 791 35 993 22 566 7 896
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 55 293 133 787 11 795 29 349
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 979 -4 842 -849 -1 062
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -96 047 -80 441 -20 488 -17 646
X. Przepływy pieniężne netto, razem -44 733 48 504 -9 542 10 640
XI. Zysk netto na 1 akcję (w zł/€) 4,61 1,57 0,98 0,34
XII. Rozwodniony zysk na 1 akcję (w zł/€) 4,61 1,57 0,98 0,34
XIII. Zadeklar. lub wypł. dywid. na 1 akcję (w zł/€) 3,00 1,53 0,64 0,34
XIV. Pozycja wg stanu na dzień: 30.09.2022 31.12.2021 30.09.2022 31.12.2021
XV. Aktywa trwałe 239 275 256 010 49 134 55 662
XVI. Aktywa obrotowe 669 985 702 947 137 580 152 835
XVII. Aktywa razem 909 260 958 957 186 714 208 496
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 580 975 666 798 119 302 144 975
XIX. Zobowiązania długoterminowe 117 209 112 101 24 069 24 373
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 463 766 554 697 95 233 120 602
XXI. Kapitał własny 328 285 292 159 67 412 63 521
XXII. Kapitał zakładowy 4 594 4 594 943 999
XXIII. Ilość akcji (w szt.) 22 970 000 22 970 000 22 970 000 22 970 000
XXIV. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/€) 14,29 12,72 2,93 2,77
XXV. Rozwodniona wartość księg. na 1 akcję (w zł/€) 14,29 12,72 2,93 2,77


Skonsolidowane dane finansowe zaprezentowane
powyżej zostały przeliczone na euro wg następujących zasad:-
poszczególne pozycje bilansu przeliczone zostały według kursu
ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień tj. 30 września 2022 roku
(1 EUR =4,8698 PLN) i na dzień 31 grudnia 2021 roku (1 EUR= 4,5994 PLN);-
poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych przeliczone zostały po kursie stanowiącym średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień
każdego z miesięcy w danym okresie sprawozdawczym tzn. dla okresu od 1
stycznia do 30 września 2022 roku (1 EUR = 4,6880) oraz dla okresu od 1
stycznia do 30 września 2020 roku (1 EUR= 4,5585).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK TORPOL 30 09 2022-sig-sig-sig-sig-sig.pdfGK TORPOL 30 09 2022-sig-sig-sig-sig-sig.pdf GRUPA TORPOL S.A.
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2022 ROKU
Kwartalna informacja finansowa TORPOL 30 09 2022-sig-sig-sig-sig-sig.pdfKwartalna informacja finansowa TORPOL 30 09 2022-sig-sig-sig-sig-sig.pdf TORPOL S.A.
KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA
ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2022 ROKU
GK Torpol - Pozostałe informacje do 3Q2022-sig-sig-sig-sig.pdfGK Torpol - Pozostałe informacje do 3Q2022-sig-sig-sig-sig.pdf Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-18 Grzegorz Grabowski Prezes Zarządu Grzegorz Grabowski
2022-11-18 Konrad Tuliński Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji Konrad Tuliński
2022-11-18 Marcin Zachariasz Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Marcin Zachariasz
2022-11-18 Tomasz Krupiński Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych Tomasz Krupiński
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki