REKLAMA

TESGAS S.A.: wyniki finansowe

2021-05-14 08:14
publikacja
2021-05-14 08:14
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skrocone_srodorczone_sprawozdanie_finansowe_GK_TESGAS_za_IQ_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ
I. Przychody ze sprzedaży 25 994 21 767 5 685 4 951
II. Zysk na działalności operacyjnej 292 1 497 64 340
III. Zysk brutto 257 1 419 56 323
IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej 283 1 106 62 252
V. Zysk netto 283 1 106 62 252
VI. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 285 1 146 62 261
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 301 2 173 1 159 494
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 342) (71) (293) (16)
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (699) (1) (153) (0)
X. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 3 260 2 100 713 478
XI. Aktywa razem 117 832 106 266 25 284 23 343
XII. Zobowiązania długoterminowe 10 488 8 214 2 251 1 804
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 26 374 22 904 5 659 5 031
XIV. Kapitał własny ogółem 80 971 75 147 17 375 16 508
XV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 80 052 74 274 17 177 16 316
XVI. Kapitał podstawowy 11 350 11 350 2 435 2 493
XVII. Liczba akcji (w szt.) 11 350 000 11 350 000 11 350 000 11 350 000
XVIII. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.) - - - -
XIX. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,03 0,10 0,01 0,02
XX. Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,03 0,10 0,01 0,02
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 7,05 6,54 1,51 1,44
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 7,05 6,54 1,51 1,44
WYBRANE DANE FINANSOWE TESGAS S.A.
XXIII. Przychody ze sprzedaży 20 482 12 509 4 480 2 845
XXIV. Zysk na działalności operacyjnej 487 645 106 147
XXV. Zysk brutto 474 644 104 147
XXVI. Zysk netto z działalności kontynuowanej 508 509 111 116
XXVII. Zysk netto 508 509 111 116
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 156 1 692 909 385
XXIX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 282) 39 (280) 9
XXX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (451) 205 (99) 47
XXXI. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 423 1 936 530 440
XXXII. Aktywa razem 104 291 92 619 22 379 20 346
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 8 887 7 053 1 907 1 549
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 21 245 15 330 4 559 3 368
XXXV. Kapitał własny ogółem 74 159 70 236 15 913 15 429
XXXVI. Kapitał podstawowy 11 350 11 350 2 435 2 493
XXXVII. Liczba akcji (w szt.) 11 350 000 11 350 000 11 350 000 11 350 000
XXXVIII. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w tys. szt.) - - - -
XXXIX. Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,04 0,04 0,01 0,01
XL. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,04 0,04 0,01 0,01
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR) 6,53 6,19 1,40 1,36
XLII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR) 6,53 6,19 1,40 1,36


Do celów ustalenia podstawowych wielkości w
euro zastosowano następujące kursy średnie wymiany złotego w stosunku do
euro, ustalane przez Narodowy Bank Polski:- kurs obowiązujący na ostatni
dzień okresu sprawozdawczego: 31.03.2020 4,6603 PLN/EUR, 31.03.2020
4,5523 PLN/EUR- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia
arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w
danym okresie: 01.01 - 31.03.2021 4,5721 PLN/EUR, 01.01 - 31.03.2020
4,3963 PLN/EUR


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skrócone środórczone sprawozdanie finansowe GK TESGAS za IQ 2021.pdfSkrócone środórczone sprawozdanie finansowe GK TESGAS za IQ 2021.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie GK TESGAS za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-14 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu
2021-05-14 Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu
2021-05-14 Marzenna Kocik Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki