2,5000 zł
-3,85% -0,1000 zł
Tesgas SA (TSG)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skrocone_srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_GK_TESGAS_za_okres_3_miesiecy_zakonczony_31.03.2019_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TESGAS
I. Przychody ze sprzedaży 24 301 18 331 5 654 4 387
II. Zysk brutto na sprzedaży 2 620 2 802 610 671
III. Zysk na działalności operacyjnej (120) 95 (28) 23
IV. Zysk brutto (157) 54 (36) 13
V. Zysk netto (564) (82) (131) (20)
VI. Zysk netto z działalności kontynuowanej (564) (82) (131) (20)
VII. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (547) (44) (127) (10)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 227 (1 730) 751 (414)
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (757) (862) (176) (206)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (834) (742) (194) (177)
XI. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 636 (3 334) 381 (798)
XII. Aktywa razem 105 314 91 592 24 484 21 764
XIII. Zobowiązania długoterminowe 7 772 6 371 1 807 1 514
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 27 690 17 232 6 438 4 094
XV. Kapitał własny ogółem 69 852 67 990 16 240 16 155
XVI. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 68 964 67 362 16 033 16 006
XVII. Kapitał podstawowy 11 350 11 350 2 639 2 697
XVIII. Liczba akcji (w szt.) 11 350 000 11 350 000 11 350 000 11 350 000
XIX. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.) - - - -
XX. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) (0,05) (0,00) (0,01) (0,00)
XXI. Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) (0,05) (0,00) (0,01) (0,00)
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 6,08 5,93 1,41 1,41
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 6,08 5,93 1,41 1,41
WYBRANE DANE FINANSOWE TESGAS S.A.
XXIV. Przychody ze sprzedaży 18 465 14 580 4 296 3 489
XXV. Zysk brutto na sprzedaży 1 154 1 659 268 397
XXVI. Zysk na działalności operacyjnej (383) (99) (89) (24)
XXVII. Zysk brutto (368) (59) (86) (14)
XXVIII. Zysk netto (653) (204) (152) (49)
XXIX. Zysk netto z działalności kontynuowanej (653) (204) (152) (49)
XXX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 513 (1 865) 585 (446)
XXXI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (293) (785) (68) (188)
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (681) (607) (158) (145)
XXXIII. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 539 (3 257) 358 (779)
XXXIV. Aktywa razem 93 371 82 035 21 708 19 493
XXXV. Zobowiązania długoterminowe 6 426 4 654 1 494 1 106
XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 21 283 13 174 4 948 3 130
XXXVII. Kapitał własny ogółem 65 662 64 207 15 266 15 256
XXXVIII. Kapitał podstawowy 11 350 11 350 2 639 2 697
XXXIX. Liczba akcji (w szt.) 11 350 000 11 350 000 11 350 000 11 350 000
XL. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.) - - - -
XLI. Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) (0,06) (0,02) (0,01) (0,00)
XLII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) (0,06) (0,02) (0,01) (0,00)
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR) 5,79 5,66 1,34 1,34
XLIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR) 5,79 5,66 1,34 1,34


Do celów ustalenia podstawowych wielkości w euro zastosowano następujące
kursy średnie wymiany złotego w stosunku do euro, ustalane przez
Narodowy Bank Polski:- kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu
sprawozdawczego: 31.03.2019 4,3013 PLN/EUR, 31.03.2018 4,2085 PLN/EUR-
średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01
- 31.03.2019 4,2978 PLN/EUR, 01.01 - 31.03.2018 4,1784 PLN/EUR


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie GK TESGAS za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2019 roku.pdfSkrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie GK TESGAS za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2019 roku.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie GK TESGAS za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2019 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-17 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu
2019-05-17 Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu
2019-05-17 Marzenna Kocik Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.