14,8000 zł
-0,67% -0,1000 zł
Tarczyński S.A. (TAR)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GTA_Sprawozdanie_finansowe_MSSF_skrocone_062019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GTA_Sprawozdanie_z_Dzialalnosci_Grupy_062019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GTA_Oswiadczenia_Zarzadu_062019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
TSA_Oswiadczenia_Zarzadu_062019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GTA_Raport_Bieglego_062019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
TSA_Raport_Bieglego_062019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
I. Przychody 422 088 355 643 98 435 83 888
II. Zysk operacyjny 15 919 6 521 3 713 1 538
III. Zysk przed opodatkowaniem 11 073 -1 806 2 582 -426
IV. Skonsolidowany zysk netto 8 561 -2 791 1 997 -658
V. Zysk netto przypisany właścicielom 8 561 -2 791 1 997 -658
VI. Średnia ważona liczba akcji (podstawowa i rozwodniona) 11 347 11 347 11 347 11 347
VII. Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 0,75 -0,25 0,18 -0,06
VIII. Całkowite dochody ogółem 11 115 -1 716 2 592 -405
IX. Całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom 11 115 -1 716 2 592 -405
X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 403 33 610 3 126 7 928
XI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -41 392 -32 026 -9 653 -7 554
XII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 7 060 4 968 1 646 1 172
XIII. Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto -20 929 6 552 -4 881 1 546
XIV. stan na dzień stan na dzień stan na dzień stan na dzień
XV. 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XVI. Aktywa trwałe razem 440 807 404 833 103 671 94 147
XVII. Aktywa obrotowe razem 190 641 209 523 44 836 48 726
XVIII. Suma aktywów 631 449 614 356 148 506 142 874
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe razem 193 402 200 953 45 485 46 733
XX. Zobowiązania długoterminowe razem 249 113 226 858 58 587 52 758
XXI. Kapitał własny razem 188 933 186 545 44 434 43 383
XXII. Kapitał własny przypisany właścicielom 188 933 186 545 44 434 43 383
XXIII. Wyemitowany kapitał akcyjny 11 347 11 347 2 669 2 639
XXIV. Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego półrocze/2019 półrocze/2018 półrocze/2019 półrocze/2018
XXV. Przychody 403 475 359 564 94 094 84 813
XXVI. Zysk operacyjny 16 218 7 360 3 782 1 736
XXVII. Zysk przed opodatkowaniem 11 394 -962 2 657 -227
XXVIII. Zysk netto 8 883 -1 948 2 072 -460
XXIX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 163 34 092 3 303 8 041
XXX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -41 392 -32 026 -9 653 -7 554
XXXI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 7 060 4 968 1 646 1 172
XXXII. Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto -20 172 7 043 -4 704 1 661
XXXIII. stan na dzień stan na dzień stan na dzień stan na dzień
XXXIV. 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XXXV. Aktywa obrotowe razem 195 663 214 046 46 017 49 778
XXXVI. Aktywa trwałe razem 440 943 404 954 103 702 94 175
XXXVII. Suma aktywów 636 606 619 000 149 719 143 954
XXXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe razem 173 630 184 540 40 835 42 916
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe razem 215 654 192 507 50 718 44 769
XL. Kapitał własny razem 193 611 190 952 45 534 44 407
XLI. Kapitał podstawowy 11 347 11 347 2 669 2 639
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GTA_Sprawozdanie finansowe MSSF skrócone 062019.pdfGTA_Sprawozdanie finansowe MSSF skrócone 062019.pdf Grupa Tarczyński - Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawierjące śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
GTA_Sprawozdanie z Działalnosci Grupy 062019.pdfGTA_Sprawozdanie z Działalnosci Grupy 062019.pdf Grupa Tarczyński - Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy
GTA_Oświadczenia Zarządu 062019.pdfGTA_Oświadczenia Zarządu 062019.pdf Oświadczenia Zarządu - sprawozdanie skonsolidowane
TSA_Oświadczenia Zarządu 062019.pdfTSA_Oświadczenia Zarządu 062019.pdf Oświadczenia Zarządu - sprawozdanie jednostkowe
GTA_Raport Biegłego 062019.pdfGTA_Raport Biegłego 062019.pdf Raport Audytora z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego
TSA_Raport Biegłego 062019.pdfTSA_Raport Biegłego 062019.pdf Raport Audytora z przeglądu sprawozdania jednostkowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-27 Jacek Tarczyński Prezes Zarządu
2019-09-27 Radosław Chmurak Wiceprezes Zarządu
2019-09-27 Dawid Tarczyński Wiceprezes Zarządu
2019-09-27 Dariusz Świerczyński Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.