Strata netto Getin Noble Banku w II kw. '19 wyniosła 88,5 mln zł, lepiej od konsensusu

Strata netto grupy Getin Noble Banku w drugim kwartale 2019 roku wyniosła 88,5 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata wynosiła 114,6 mln zł - podał bank w raporcie. Wynik okazał się lepszy od oczekiwań rynku, który spodziewał się straty na poziomie 104,4 mln zł.

Artur Klimczak, prezes zarządu Getin Noble Bank SA.
Artur Klimczak, prezes zarządu Getin Noble Bank SA. (Getin Noble Bank)

Oczekiwania czterech biur maklerskich, co do straty netto za II kwartał, wahały się od 94,2 mln zł do 113 mln zł.

Wynik odsetkowy banku w drugim kwartale spadł rdr o 21 proc. do 234,7 mln zł i był 2,9 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 228,1 mln zł (w przedziale oczekiwań 226,6-230 mln zł).

Bank podał w komunikacie prasowym, że poziom marży odsetkowej netto wzrósł od marca do lipca z 1,65 proc. do 1,97 proc.

Wynik z prowizji w drugim kwartale 2019 roku spadł o 43 proc., do 19,5 mln zł i był 23,5 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się 25,5 mln zł (oczekiwania wahały się od 20 mln zł do 30 mln zł).

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w drugim kwartale -112,8 mln zł, czyli były 19,3 proc. niższe od konsensusu odpisów na poziomie 139,8 mln zł. Na koniec czerwca 2019 roku koszt ryzyka wyniósł 1,2 proc., co oznacza spadek o 0,1 p.p. względem 2018 roku.

Bank podał, że koszty akwizycji depozytów powróciły do poziomu sprzed listopada 2018 roku. Na koniec czerwca środki zgromadzone na ROR oraz kontach oszczędnościowych stanowiły ponad 42 proc. całej bazy depozytów, co było najwyższym poziomem w historii banku.

„W minionych miesiącach udało nam się z sukcesem zrealizować strategiczny cel, jakim było znaczące obniżenie kosztu akwizycji depozytów do poziomu sprzed listopada ubiegłego roku i powrót na ścieżkę dalszej optymalizacji w tym obszarze" - powiedział cytowany w komunikacie Artur Klimczak, prezes banku.

W okresie pierwszych 6 miesięcy 2019 roku oprocentowanie nowo pozyskanych terminowych środków złotowych klientów detalicznych wyniosło 2,4 proc., a koszt pozyskania całej bazy depozytowej wyniósł w pierwszym półroczu 2,3 proc.

"Obserwowany jest jednak sukcesywny spadek kosztu pozyskania nowych i odnowionych złotowych środków terminowych klientów detalicznych – w grudniu 2018 roku koszt ten wynosił 3,4 proc., natomiast w czerwcu 2019 roku koszt ten spadł do poziomu 2,0 proc." - napisano w raporcie półrocznym.

Bank podał, że w II kwartale 2019 roku zwiększył sprzedaż kredytów detalicznych do poziomu ponad 220 mln zł miesięcznie i kontynuuje politykę selektywnego rozwoju w segmencie biznesowym - od początku roku wartość zawartych umów z deweloperami osiągnęła poziom ok. 0,9 mld zł.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 10,8 proc., a współczynnik kapitału Tier I 8,8 proc.

GNB nie obserwuje obecnie znaczących wzrostów pozwów dotyczących frankowych umów kredytowych

„Nie zanotowaliśmy znaczących wzrostów pozwów” – powiedział Klimczak.

„Po decyzji TSUE należy oczekiwać istotnego wzrostu pozwów w sektorze” – dodał Tomasz Misiak, członek zarządu banku.

Przedstawiciele banku oceniali, że sam wyrok TSUE w sprawie umów kredytowych indeksowanych do walut obcych nie będzie przesądzający do poziomu zawiązanych przez bank rezerw.

„Wyrok nie przekłada się bezpośrednio na orzecznictwo wobec nas” – powiedział Misiak.

W raporcie półrocznym bank informował, że pod koniec czerwca łączna wartość przedmiotu sporu w 1.645 postępowaniach sądowych dotyczących umów kredytowych indeksowanych do walut obcych, w których Getin Noble Bank występuje w charakterze pozwanego wyniosła pod koniec czerwca 2019 roku 487 mln zł.

Bank utworzył rezerwy na ryzyko prawne związane z tymi pozwami w wysokości 14,3 mln zł. 

Luka kapitałowa GNB wynosi 1,6 mld zł, bank liczy na decyzję ws planu naprawy do końca '19

„Luka kapitałowa wynosi 1,6 mld zł” – powiedział Maciej Kleczkiewicz, członek zarządu banku.

Artur Klimczak, prezes banku, poinformował, że Getin planuje na początku października złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego plan naprawy

„Zakładamy, że tym roku będzie decyzja” - powiedział Klimczak.

W raporcie półrocznym bank informował, że w planie naprawy zostanie przedstawiony zestaw działań, które zapewnić mają osiągnięcie w horyzoncie czasu uzgodnionym z KNF poziomu współczynników kapitałowych spełniających wymóg połączonego bufora oraz umożliwią powrót do trwałej rentowności banku. 

Getin Noble Bank planuje dalsze obniżanie kosztów ryzyka kredytowego

„Naszą aspiracją jest dalsze obniżanie kosztów ryzyka w kolejnych miesiącach. To będzie proces powolny, ale stały" - powiedział na konferencji Misiak.

Na koniec czerwca 2019 roku koszt ryzyka wyniósł 1,2 proc., co oznacza spadek o 0,1 pkt. proc. względem 2018 roku.

Poziom marży odsetkowej netto banku wzrósł od marca do lipca do 1,97 proc. z 1,65 proc.

„Widzimy szansę dalszej poprawy marży” – powiedział Tomasz Misiak, członek zarządu banku.

„Powinniśmy mieć warunki, by zbliżyć się do benchmarku rynkowego w przyszłym roku” - dodał Maciej Kleczkiewicz, członek zarządu banku.

Przedstawiciele banku podali, że od drugiego kwartału GNB skupia się na poprawie rentowności i w konsekwencji odbudowie bazy kapitałowej.

„Łączny koszt depozytów w sierpniu jest poniżej 2 proc.” – powiedział Kleczkiewicz. 

Wg Getinu nie ma możliwości uzyskania dodatnich wyników finansowych w '19

Getin Noble Bank ocenia, że nie ma możliwości uzyskania dodatnich wyników finansowych w 2019 roku, a kolejne działania banku zmierzające do wypełniania nadzorczych norm kapitałowych wymagają wydłużenia horyzontu Planu Ochrony Kapitału - poinformował bank w raporcie półrocznym.

"W ocenie banku, ze względu na negatywny efekt finansowy nieplanowanych zdarzeń niezależnych od banku jakie miały miejsce w 2018 roku skutkujących również brakiem możliwości uzyskania przez bank dodatnich wyników finansowych w 2019 roku, kolejne działania zmierzające do wypełniania nadzorczych norm kapitałowych wymagają wydłużenia horyzontu Planu Ochrony Kapitału" - napisano w raporcie.

Obecny Plan Ochrony Kapitału zakłada osiągnięcie minimalnych poziomów połączonego bufora kapitałowego do końca 2019 roku.

W POK określono dodatkowe działania, jakie bank zamierzał podjąć w celu zwiększenia funduszy własnych do poziomu zapewniającego pokrycie wymogów połączonego bufora kapitałowego. Założenia planu zakładały istotne podniesienie kapitału w postaci m.in. emisji akcji oraz instrumentów AT1 gwarantowanych przez głównego akcjonariusza banku, Leszka Czarneckiego, w łącznej kwocie ok. 1 mld zł.

"Na datę zatwierdzenia niniejszego śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego bank jest w trakcie opracowywania Planu Naprawy, w którym przedstawiony zostanie zestaw działań, które zapewnić mają osiągnięcie w horyzoncie czasu uzgodnionym z KNF poziomu współczynników kapitałowych spełniających wymóg połączonego bufora oraz umożliwią powrót do trwałej rentowności banku" - napisano w raporcie.

Bank podał, że od marca 2019 roku wskaźniki jego płynności utrzymywały się powyżej norm regulacyjnych.

"Bank zachowuje bezpieczny bufor wskaźnika LCR powyżej norm nadzorczych i nie odnotowuje na chwilę obecną zagrożeń wskazujących na możliwość trwałego odwrócenia się trendów i ponowny spadek wskaźnika LCR, w szczególności skutkujących obniżeniem wartości LCR (oraz M4) poniżej minimów nadzorczych" - napisano w raporcie.

Bank podtrzymał, że po fiasku rozmów w sprawie pozyskania inwestora finansowego przygotowuje strategię działania zakładającą wzmocnienie pozycji kapitałowej i osiągnięcie krajowych norm regulacyjnych poprzez trwałą odbudowę dochodowości. Bank podał w raporcie, że w swoich prognozach finansowych nie zakłada pozyskania inwestora finansowego.

Po I połowie 2019 roku strata netto grupy Getin Noble Banku wynosiła 246,3 mln zł.

Getin  pozwany w 1 645 sprawach dot. kredytów

Łączna wartość przedmiotu sporu w 1 645 postępowaniach sądowych dotyczących umów kredytowych indeksowanych do walut obcych, w których Getin Noble Bank występuje w charakterze pozwanego wyniosła pod koniec czerwca 2019 roku 487 mln zł - poinformował bank w raporcie półrocznym. Bank utworzył rezerwy na ryzyko prawne związane z tymi pozwami w wysokości 14,3 mln zł.

"Dotychczas zdecydowana większość z prawomocnych wyroków w sprawach dotyczących kredytów indeksowanych Getin Noble Banku była dla Banku korzystna" - napisano w napisano w raporcie.

Bank podał, że pod koniec I półrocza występował w charakterze pozwanego w 1 645 postępowaniach sądowych dotyczących umów kredytowych indeksowanych do walut obcych.

"Szanse na wygranie danej sprawy, a w konsekwencji także ocena potrzeby ustanowienia rezerwy na wypadek przegranej, w odniesieniu do wszystkich spraw sądowych (w tym dotyczących kredytów indeksowanych do walut obcych) ustalane są indywidualnie w oparciu o okoliczności danej sprawy" - napisano w raporcie.

Getin poinformował, że do końca czerwca 2019 roku w 74 prawomocnie zakończonych sprawach sądowych dotyczących kredytów indeksowanych sądy uznały jego rację, a w 11 rację klienta.

Dodatkowo w pierwszym półroczu 2019 roku w dalszym ciągu toczyły się przeciwko Getin Noble Bankowi trzy postępowania grupowe: pozew o odszkodowanie z tytułu zwrotu utraconych przez klientów środków, złożony w 2011 roku i dwa pozwy z 2014 roku w sprawie kredytów indeksowanych do walut obcych.

Wyniki a konsensus

Poniżej przedstawiamy wyniki Getin Noble Banku w drugim kwartale 2019 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.

w mln zł 2Q2019 konsensus różnica
PAP
Wynik odsetkowy 234,7 228,1 2,9%
Wynik z prowizji 19,5 25,5 -23,5%
Koszty ogółem 221,7 227,1 -2,4%
Saldo rezerw -112,8 -139,8 -19,3%
Strata netto -88,5 -104,4 -15,3%
2Q2019 2Q2018 różnica 1Q2019 różnica
w mln zł rdr kdk
Wynik odsetkowy 234,7 297,5 -21% 219 7%
Wynik z prowizji 19,5 34,5 -43% 16 22%
Koszty ogółem 221,7 224,6 -1,3% 299 -26%
Saldo rezerw -112,8 -240,6 -53% -100 13%
Zysk netto -88,5 -114,6 -23% -158 -44%

Konsensus tworzony jest na podstawie prognoz biur maklerskich zebranych wcześniej przez PAP. Są one dostępne w pełnej wersji Serwisu Ekonomicznego PAP Biznes oraz na stronie http://biznes.pap.pl/konsensusy. Baza konsensusów PAP zawiera prognozy wyników kwartalnych i rocznych dla ponad 200 spółek notowanych na GPW. (PAP Biznes)

pr/ seb/ kuc/ asa/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
4 1 marianpazdzioch

Niepotrzebnie się męczą. Wyrok TSUE położy nie takie cherlaki. Nawet banki, które nie brały udziału w procederze ucierpią, bo będą musiały płacić jeszcze wyższe niż już i tak bardzo wysokie składki na BFG.

! Odpowiedz
15 6 potiomkin

Miejmy nadzieję, że jednak państwo w jakiś sposób przejmie ten bank dzięki czemu zagwarantuje bezpieczeństwo nie tylko depozytów, ale całego systemu finansowego w kraju. Jeśli umorzymy akcje i obligacje, to być może nie będzie trzeba tak dużo dopłacić do bankruta

! Odpowiedz
13 27 koral123

Obecnie Getin wprowadza dość sporo nowych produktów, a to już przekłada się na wzrost zainteresowania bankiem. Widać trzeba było przysiąść po kryzysie i wziąć się w garść. Ale są efekty!

! Odpowiedz
16 24 wig420

Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że bank wygrzebał się ze swoim największych problemów. Jest wzrost, a co najważniejsze wprowadzili szereg nowych i ciekawych produktów, które z pewnością przyniosą im sporo korzyści.

! Odpowiedz
9 22 jes

Szał, wiwaty, kwiaty, szampan bo STRATA ... mniejsza :)

! Odpowiedz
18 27 orwellwieczniezywy

To, że będzie strata to było wiadome. Jednak sam fakt, że strata jest znacznie mniejsza niż pierwotnie zakładał rynek to zdecydowanie dobry sygnał sygnał. Myślę, że pracownicy mogą jednak spać spokojnie.

! Odpowiedz
8 19 jes

Leszek nie zapomni o tobie. Ale pracownicy wiedzą lepiej i nie opierają się na wpisach czarneckich trolli.

! Odpowiedz
5 10 staryznajomy

Bedzie emisja i LCz obejmie emisje akcji po nominale czyli 2,73 zl.

! Odpowiedz
27 20 kumatygosc

Czy naprawdę ktoś jeszcze darzy zaufaniem tę instytucje finansową? Widze, że aferty Amber Gold, GetBack itp niczego ludzi nie nauczyly. A później płacz, że przepadły oszczędności życia.

! Odpowiedz
6 17 jag63

Do 100.000 EUR twoje pieniądze są gwarantowane przez BFG.

Dla przeciętnego Kowalskiego czy Nowakowej wyniki finansowe banku nie mają zatem aż tak wielkiego znaczenia.

Taki żeś kumaty, a tego nie wiesz.

A jak masz więcej niż te 100k, to wkładasz jajka do różnych koszyków.

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne
GETINOBLE -2,03% 0,29
2020-02-26 15:22:00
WIG -0,61% 53 451,01
2020-02-26 17:15:02
WIG20 -0,63% 1 933,51
2020-02-26 17:15:01
WIG30 -0,75% 2 235,19
2020-02-26 17:15:01
MWIG40 -0,73% 3 806,74
2020-02-26 17:15:01
DAX -0,12% 12 774,88
2020-02-26 17:37:00
NASDAQ 0,57% 9 016,97
2020-02-26 18:23:00
SP500 0,35% 3 139,20
2020-02-26 18:23:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.