REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

Shoper S.A.: Szacunkowe skonsolidowane wyniki 2022 roku

2023-03-01 06:52
publikacja
2023-03-01 06:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-01
Skrócona nazwa emitenta
Shoper S.A.
Temat
Szacunkowe skonsolidowane wyniki 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Shoper S.A. („Emitent”), na bazie wstępnej analizy dostępnych wyników finansowych szacuje, że:

W roku 2022 roku Grupa Kapitałowa Shoper S.A. uzyskała następujące wyniki finansowe:

1. przychody ze sprzedaży: 123,3 mln zł, wobec 80,2 mln zł w roku 2021 (wzrost o 54 proc.)
2. skorygowany wynik EBITDA: 38,6 mln zł, wobec 31,1 mln zł w roku 2021 (wzrost o 24 proc.)
3. skorygowany zysk brutto: 27,1 mln zł, wobec 25,5 mln zł w roku 2021 (wzrost o 6 proc.)
4. skorygowany zysk netto: 21,6 mln zł, wobec 20,5 mln zł w roku 2021 (wzrost o 6 proc.)
5. wynik EBITDA: 34,8 mln zł, wobec 26,7 mln zł w roku 2021 (wzrost o 30 proc.)
6. zysk brutto: 23,3 mln zł, wobec 31,4 mln zł w roku 2021 (spadek o 26 proc.) *
7. zysk netto: 17,9 mln zł, wobec 25,2 mln zł w roku 2021 (spadek o 29 proc.) *

* Zarząd spółki Shoper S.A. zwraca uwagę na jednorazowe zdarzenia gospodarcze występujące w latach 2021 i 2022, które mogą wpływać na porównywalność rentowności na poziomie EBITDA, zysku brutto oraz zysku netto. W szczególności chodzi o jednorazowy wpływ na wyniki finansowe Shoper S.A. sprzedaży udziałów w spółce Insales w 2021 roku, co podwyższyło zysk brutto i zysk netto w tym okresie o kwotę odpowiednio 10,2 mln zł i 8,2 mln zł. W roku 2022 wynik EBITDA, zysk brutto oraz zysk netto został obciążony miedzy innymi kosztami programów motywacyjnych dla kluczowych pracowników i współpracowników, które nie mają i nie będą miały dla Spółki wymiaru gotówkowego. Spółka przedstawia skorygowane wyniki w celu ułatwienia prawidłowej oceny rozwoju Grupy Shoper.

Emitent informuje również, iż wartość zamówień złożonych na platformie e-commerce, z wyłączeniem sklepów dostarczanych w modelu „private label”, (GMV Sklepy) wyniosła w roku 2022 7,4 mld zł, wobec 5,8 mld zł w roku 2021 (wzrost o 29 proc.). Natomiast łączna wartość zamówień złożonych na platformie e-commerce oraz we wszystkich pozostałych kanałach sprzedaży (marketplace, API, porównywarki cenowe itp.), z wyłączeniem sklepów dostarczanych w modelu „private label”, (GMV Omnichannel) wyniosła w roku 2022 8,2 mld zł wobec 6,4 mld zł w roku 2021 (wzrost o 28 proc.).

W czwartym kwartale 2022 roku Grupa Kapitałowa Shoper S.A. uzyskała następujące wyniki finansowe:

1. przychody ze sprzedaży: 36,8 mln zł, wobec 26,8 mln zł w czwartym kwartale roku 2021 (wzrost o 37 proc.)
2. skorygowany wynik EBITDA: 12,8 mln zł, wobec 9,3 mln zł w czwartym kwartale roku 2021 (wzrost o 39 proc.)
3. skorygowany zysk brutto: 9,7 mln zł, wobec 7,8 mln zł w czwartym kwartale roku 2021 (wzrost o 24 proc.)
4. skorygowany zysk netto: 7,8 mln zł, wobec 6,2 mln zł w czwartym kwartale roku 2021 (wzrost o 25 proc.)
5. wynik EBITDA: 11,4 mln zł, wobec 8,4 mln zł w czwartym kwartale roku 2021 (wzrost o 36 proc.)
6. zysk brutto: 8,3 mln zł, wobec 7,0 mln zł (wzrost o 19 proc.) *
7. zysk netto: 6,3 mln zł, wobec 5,5 mln zł (wzrost o 15 proc.) *

* Zarząd spółki Shoper S.A. zwraca uwagę na jednorazowe zdarzenia gospodarcze występujące w latach 2021 i 2022, które mogą wpływać na porównywalność rentowności na poziomie EBITDA, zysku brutto oraz zysku netto. W czwartym kwartale 2022 wynik EBITDA, zysk brutto oraz zysk netto został obciążony kosztami programów motywacyjnych dla kluczowych pracowników i współpracowników, które nie mają i nie będą miały dla Spółki wymiaru gotówkowego. Spółka przedstawia skorygowane wyniki w celu ułatwienia prawidłowej oceny rozwoju Grupy Shoper.

Emitent informuje również, iż wartość zamówień złożonych na platformie e-commerce, z wyłączeniem sklepów dostarczanych w modelu „private label”, (GMV Sklepy) wyniosła w czwartym kwartale roku 2022 2,2 mld zł, wobec 1,9 mld zł w czwartym kwartale roku 2021 (wzrost o 14 proc.). Natomiast łączna wartość zamówień złożonych na platformie e-commerce oraz we wszystkich pozostałych kanałach sprzedaży (marketplace, API, porównywarki cenowe itp.), z wyłączeniem sklepów dostarczanych w modelu „private label”, (GMV Omnichannel) wyniosła w czwartym kwartale roku 2022 2,4 mld zł, wobec 2,0 mld zł w czwartym kwartale roku 2021 (wzrost o 16 proc.).

Prezentowane wielkości mają charakter wstępny i szacunkowy. Publikacja raportu za 2022 rok planowana jest na dzień 4 kwietnia 2023 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of Shoper S.A. (the
"Issuer"), based on a preliminary analysis of available financial
results, estimates that: In
the 2022 the Shoper S.A. Group achieved the following financial results: 1.
revenue: PLN 123.3 million, compared to PLN 80.2 million in 2021 (up 54
percent). 2. adjusted EBITDA:
PLN 38.6 million, versus PLN 31.1 million in 2021 (up 24 percent) 3.
adjusted gross profit: PLN 27.1 million, up from PLN 25.5 million in
2021 (up 6 percent) 4. adjusted
net profit: PLN 21.6 million, up from PLN 20.5 million in 2021 (up 6
percent) 5. EBITDA: PLN 34.8
million, versus PLN 26.7 million in 2021 (up 30 percent) 6.
gross profit: PLN 23.3 million, against PLN 31.4 million in 2021 (down
26 percent)* 7. net profit: PLN
17.9 million, against PLN 25.2 million in 2021 (down 29 percent)* *
The Management Board of Shoper S.A. draws attention to one-time economic
events occurring in 2021 and 2022, which may affect the comparability of
profitability at the level of EBITDA, gross profit and net profit. In
particular, it is the one-time impact on Shoper S.A.'s financial results
of the sale of shares in Insales in 2021, which increased gross profit
and net profit in this period by PLN 10.2 million and PLN 8.2 million,
respectively. In 2022, EBITDA, gross profit and net profit were charged
with, among other things, the costs of incentive programs for key
employees and associates, which do not and will not have a cash
dimension for the Company. The Company presents the adjusted results to
facilitate a correct assessment of the Shoper Group's development. The
Issuer also informs that the value of orders placed on the e-commerce
platform, excluding shops in the "private label" model (GMV Stores),
amounted to PLN 7,4 billion in the 2022, compared to PLN 5,8 billion in
the 2021 (up 29 percent). The total value of orders placed on the
e-commerce platform and in all other sales channels (marketplace, API,
price comparison sites, etc.), excluding shops in the "private label"
model (GMV Omnichannel), amounted to PLN 8,2 billion in the 2022,
compared with PLN 6,4 billion in the 2021 (up 28 percent). In
the fourth quarter of 2022, the Shoper S.A. Group achieved the following
financial results: 1.
revenue: PLN 36.8 million, compared to PLN 26.8 million in the fourth
quarter of 2021 (up 37 percent) 2.
adjusted EBITDA: PLN 12.8 million, up from PLN 9.3 million in the fourth
quarter of 2021 (up 39 percent) 3.
adjusted EBITDA: PLN 9.7 million, compared to PLN 7.8 million in the
fourth quarter of 2021 (up 24 percent) 4.
adjusted net profit: PLN 7.8 million, compared to PLN 6.2 million in the
fourth quarter of 2021 (up 25 percent) 5.
EBITDA: PLN 11.4 million, compared to PLN 8.4 million in the fourth
quarter of 2021 (up 36 percent) 6.
gross profit: PLN 8.3 million, up from PLN 7.0 million in the fourth
quarter of 2021 (up 19 percent)* 7.
net profit: PLN 6.3 million, vs. PLN 5.5 million in the fourth quarter
of 2021 (up 15 percent)* *
The Management Board of Shoper S.A. draws attention to one-time economic
events occurring in 2021 and 2022, which may affect the comparability of
profitability at the level of EBITDA, gross profit and net profit. In
the fourth quarter of 2022, EBITDA, gross profit and net profit were
charged with costs of incentive programs for key employees and
associates, which do not and will not have a cash dimension for the
Company. The Company presents the adjusted results to facilitate a
correct assessment of the Shoper Group's development. The
Issuer also informs that the value of orders placed on the e-commerce
platform, excluding shops in the "private label" model (GMV Stores),
amounted to PLN 2,2 billion in the fourth quarter of 2022, compared to
PLN 1,9 billion in the fourth quarter of 2021 (up 14 percent). The total
value of orders placed on the e-commerce platform and in all other sales
channels (marketplace, API, price comparison sites, etc.), excluding
shops in the "private label" model (GMV Omnichannel), amounted to PLN
2,4 billion in the fourth quarter of 2022, compared with PLN 2,0 billion
in the fourth quarter of 2021 (up 16 percent). The
presented figures are preliminary and estimated. The report for the 2022
is scheduled to be published on 4 April 2023.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-01 Marcin Kuśmierz Prezes Zarządu
2023-03-01 Piotr Biczysko Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki