REKLAMA

Shoper S.A.: Połączenie Emitenta ze spółką zależną

2023-06-30 23:43
publikacja
2023-06-30 23:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-30
Skrócona nazwa emitenta
Shoper S.A.
Temat
Połączenie Emitenta ze spółką zależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Shoper S.A. ("Spółka", „Emitent”, „Spółka Przejmująca”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 30 marca 2023 roku, raportu nr 8/2023 z dnia 11 maja 2023 oraz raportu nr 11/2023 z dnia 16 maja 2023 roku, a także w nawiązaniu do skorygowanego raportu nr 13/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku informuje, iż w dniu 30 czerwca 2023 roku zostało Emitentowi doręczone postanowienie sądu rejestrowego Emitenta (Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia) z dnia 30 czerwca 2023 roku o wpisaniu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 30 czerwca 2023 roku (dzień połączenia) połączenia Emitenta ze spółką zależną Shoplo Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”).

Połączenie Emitenta ze Spółką Przejmowaną nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych („Ksh”), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Połączenie Spółki Shoper S.A. ze Spółką Shoplo Sp. z o.o. zgodnie z art. 516 § 6 Ksh zostało przeprowadzone w trybie uproszczonym, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz zmian postanowień jej Statutu.

Stosownie do art. 494 Ksh Spółka Przejmująca wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Merger between the Company and its subsidiaryLegal basis:
Article 17 sec. 1 MAR - confidential information


The Management Board of Shoper S.A. ("Company", "Issuer", Acquiring
Company"), with reference to the current report No. 3/2023 dated March
30, 2023, report No. 8/2023 dated May 11, 2023 and report No. 11/2023
dated May 16, 2023 as well as with reference to the corrected report No.
13/2023 dated June 22, 2023, informs that on 30th of June 2023, the
Issuer was served with a decision of the Issuer's registry court
(District Court for Krakow - Śródmieście), dated June 30, 2023, on
entering into the register of entrepreneurs of the National Court
Register, entry on the merger of the Issuer and its subsidiary Shoplo
Sp. z o.o. ("Target Company").


The merger of the Issuer with the Target Company was effected pursuant
to Article 492 § 1(1) of the Code of Commercial Companies ("CCC"), i.e.
by transferring all assets of the Target Company to the Acquiring
Company.


The merger of Issuer with the Target Company, pursuant to Article 516 §
6 CCC, was carried out in a simplified manner, without increasing the
share capital of the Acquiring Company and without amending the
provisions of its Articles of Association.


Pursuant to Article 494 CCC, the Acquiring Company entered into all the
rights and obligations of the Target Company.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-30 Marcin Kuśmierz Prezes Zarządu
2023-06-30 Piotr Biczysko Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki