REKLAMA

SYGNITY: wyniki finansowe

2020-12-17 21:32
publikacja
2020-12-17 21:32
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
JSF_SGN_FY20.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_Sygnity_30.09.2020-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_dotyczaca_jednostkowego_sprawozdania_z_dzialalnosci_i_sprawozdania_finansowego_Sygnity.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Sygnity_S.A._o_funkcjonowaniu_komitetu_audytu_w_roku_obrotowym_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_Sygnity_i_Sygnity_S.A._FY20.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SNTN_GK_SGN_FY20.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_FY20.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 201 387 207 721 45 750 48 214
II. Zysk z działalności operacyjnej 32 888 25 128 7 471 5 832
III. Zysk przed opodatkowaniem 25 493 14 254 5 791 3 308
IV. Zysk netto 24 164 14 385 5 489 3 339
V. Zysk netto przypadający na jedną akcję 1,07 0,67 0,24 0,16
VI. Średnia ważona liczba akcji 22 567 21 317 22 567 21 317
VII. Całkowity zysk ogółem 24 065 14 385 5 467 3 339
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 48 576 16 501 11 035 3 830
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 567) (1 410) (356) (327)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (29 786) (33 019) (6 767) (7 664)
XI. Stan na 30.09.2020 Stan na 30.09.2019 Stan na 30.09.2020 Stan na 30.09.2019
XII. Aktywa obrotowe razem 80 711 71 146 17 830 16 267
XIII. Aktywa trwałe razem 226 079 216 601 49 942 49 525
XIV. Suma aktywów 306 790 287 747 67 772 65 792
XV. Zobowiązanie krótkoterminowe razem 103 519 123 591 22 868 28 259
XVI. Zobowiązania długoterminowe razem 92 945 77 297 20 532 17 674
XVII. Kapitały własne razem 110 326 86 859 24 372 19 860
XVIII. Suma pasywów 306 790 287 747 67 772 65 792


W celu
przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na
dzień 30 września 2020 roku oraz 30 września 2019  roku, użyto średniego
kursu NBP obowiązującego dla euro w tych dniach.


Pozycje rachunku
zysków i strat, zestawienia całkowitych dochodów oraz rachunku
przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2019/2020 zakończony 30 września
2020 roku i za rok obrotowy 2018/2019 zakończony 30 września 2019 roku
przeliczono po średnim kursie wymiany za dany okres. Kursy walutowe
użyte w celu przeliczenia pozycji bilansu, rachunku zysków i strat,
zestawienia całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych
przedstawia poniższezestawienie:

- Bilans


4,5268 PLN -
30.09.2020


4,3736 PLN -
30.09.2019


- Rachunek zysków
i strat, zestawienie całkowitych dochodów, rachunek przepływów
pieniężnych


4,4019 PLN - rok
obrotowy 2019/2020


4,3083 PLN - rok
obrotowy 2018/2019


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
JSF SGN FY20.pdfJSF SGN FY20.pdf JSF SGN FY20
Sprawozdanie z badania Sygnity_30.09.2020-sig.pdfSprawozdanie z badania Sygnity_30.09.2020-sig.pdf Sprawozdanie_z_badania_Sygnity FY20
Ocena Rady Nadzorczej dotycząca jednostkowego sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Sygnity.pdfOcena Rady Nadzorczej dotycząca jednostkowego sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Sygnity.pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego
Oświadczenie Rady Nadzorczej Sygnity S.A. o funkcjonowaniu komitetu audytu w roku obrotowym 2020.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej Sygnity S.A. o funkcjonowaniu komitetu audytu w roku obrotowym 2020.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej o funkcjonowaniu Komitetu Audytu
Sprawozdanie z dzialalności Grupy Sygnity i Sygnity S.A. FY20.pdfSprawozdanie z dzialalności Grupy Sygnity i Sygnity S.A. FY20.pdf SZD_Grupy_SGN_FY20
SNTN GK SGN FY20.pdfSNTN GK SGN FY20.pdf Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych GK SGN FY 20
List Prezesa FY20.pdfList Prezesa FY20.pdf List Prezesa FY20

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-17 Bogdan Zborowski Prezes Zarządu
2020-12-17 Mariusz Jurak Wiceprezes Zarządu
2020-12-17 Inga Jędrzejewska Członek Zarządu ds. Finansowych


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki