WAŻNE

SUWARY: Żądanie akcjonariusza dotyczące wprowadzenia do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dodatkowego punktu i złożenie projektów uchwał Podstawa prawna: Art. 56 pkt. 1 ust. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

2019-03-06 18:26
publikacja
2019-03-06 18:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekty_Uchwal_ZWZA_aktualizacja.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-06
Skrócona nazwa emitenta
SUWARY
Temat
Żądanie akcjonariusza dotyczące wprowadzenia do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dodatkowego punktu i złożenie projektów uchwał Podstawa prawna: Art. 56 pkt. 1 ust. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2019 z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUWARY S.A. w Pabianicach na dzień 27 marca 2019 r. (Zwyczajne Walne Zgromadzenie), Zarząd Suwary S.A. w Pabianicach („Suwary”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 6 marca 2019 r. Spółka otrzymała od uprawnionego akcjonariusza – Pani Marii Rascheva („Akcjonariusz”) działającego na podstawie art. 401§1 Kodeksu spółek handlowych żądanie dotyczące wprowadzenia dodatkowego punktu do planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, poprzez uzupełnienie porządku obrad ZWZ o jeden nowy punkt o następującym brzmieniu:
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
Akcjonariusz przedstawił w tym zakresie projekt uchwały.
W związku z powyższym Zarząd Spółki podjął decyzję o wprowadzeniu zmian do pierwotnie planowanego porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który aktualnie przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Suwary S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Suwary za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Suwary za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018r.
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
14. Wybór członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie uzupełnione o zaproponowane przez Akcjonariusza uchwały dotyczące wprowadzonego nowego punktu 15 porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ”
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].
Załączniki
Plik Opis
Projekty Uchwał ZWZA aktualizacja.pdfProjekty Uchwał ZWZA aktualizacja.pdf Załącznik 1

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-06 Piotr Stachowicz Członek Zarządu
2019-03-06 Katarzyna Muszyńska Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki