7,2500 zł
5,84% 0,4000 zł
Stalprofil SA (STF)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PSr_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Stalprofil-przeglad_30-06-2019_MSSF-raport-9.09.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Stalprofil-_przeglad_30.06.2019_MSSF-raport-9.09.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 662 448 667 215 154 489 157 381
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 320 20 426 3 806 4 818
III. Zysk (strata) brutto 15 389 18 612 3 589 4 390
IV. Zysk (strata) netto przypadający /(a) na akcjonariuszy jednostki dominującej 9 476 12 975 2 210 3 061
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 97 310 29 184 22 694 6 884
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 567) (936) (1 065) (221)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (85 172) (37 733) (19 863) (8 900)
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów 7 571 (9 485) 1 766 (2 237)
IX. Aktywa razem 820 975 893 883 193 080 207 880
X. Zobowiązania długoterminowe 108 369 84 486 25 487 19 648
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 345 489 446 435 81 253 103 822
XII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 289 229 288 035 68 022 66 985
XIII. Kapitał zakładowy 1 750 1 750 412 407
XIV. Liczba akcji 17 500 000 17 500 000 17 500 000 17 500 000
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,54 0,74 0,13 0,17


Wybrane
dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na
walutę Euro w następujący sposób:Pozycje dotyczące
skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych
dochodów, skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz
skonsolidowanego zysku przypadającego na jedną akcję za 2019 r. (2018
r.) przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca . Kurs ten wyniósł 1 EURO = 4,2880 zł (1 EURO = 4,2395zł).Pozycje
dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego
na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na 2019 r. - 1 EURO = 4,2520 zł (na
2018 r. - 1 EURO = 4,3000 zł). Dane bilansowe dotyczące okresu
poprzedniego prezentowane są na koniec roku obrotowego 2018W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
PSr 2019.pdfPSr 2019.pdf Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019
GK Stalprofil-przegląd 30-06-2019 MSSF-raport-9.09.2019.pdfGK Stalprofil-przegląd 30-06-2019 MSSF-raport-9.09.2019.pdf Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Stalprofil- przegląd 30.06.2019 MSSF-raport-9.09.2019.pdfStalprofil- przegląd 30.06.2019 MSSF-raport-9.09.2019.pdf Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-10 Jerzy Bernhard Prezes Zarządu
2019-09-10 Henryk Orczykowski Wiceprezes Zarządu
2019-09-10 Zenon Jędrocha Wiceprezes Zarządu
2019-09-10 Sylwia Potocka-Lewicka Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.