STALPROFIL S.A.: wyniki finansowe

2019-05-24 08:01
publikacja
2019-05-24 08:01
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
QSr_1_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 340 254 348 607 79 169 83 431
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 995 12 518 2 326 2 996
III. Zysk (strata) brutto 9 967 11 295 2 319 2 703
IV. Zysk (strata) netto przypadający /(a) na akcjonariuszy jednostki dominującej 6 227 8 484 1 449 2 030
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 81 756 (20 687) 19 023 (4 951)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (525) 488 (122) 117
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (64 654) (9 499) (15 044) (2 273)
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów 16 577 (29 698) 3 857 (7 108)
IX. Aktywa razem 846 841 893 883 196 880 207 880
X. Zobowiazania długoterminowe 107 846 84 486 25 073 19 648
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 368 147 446 435 85 590 103 822
XII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 294 262 288 035 68 412 66 985
XIII. Kapitał zakładowy 1 750 1 750 407 407
XIV. Liczba akcji 17 500 000 17 500 000 17 500 000 17 500 000
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,36 0,48 0,08 0,12


Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu
finansowym przeliczono na walutę Euro w następujący sposób:Pozycje
dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych
całkowitych dochodów, skonsolidowanego sprawozdania z przepływów
pieniężnych oraz skonsolidowanego zysku przypadającego na jedną akcję za
pierwszy kwartał 2019r. (pierwszy kwartał 2018r.) przeliczono według
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych
przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca pierwszego
kwartału. Kurs ten wyniósł 1 EURO = 4,2978 zł (1 EURO = 4,1784zł).Pozycje
dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego
na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na 31 marca 2019r. - 1 EURO =
4,3013 zł (na 31 grudnia 2018r. - 1 EURO = 4,3000 zł).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QSr 1 2019.pdfQSr 1 2019.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kw. 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-24 Jerzy Bernhard Prezes Zarządu
2019-05-24 Zenon Jędrocha Wiceprezes Zarządu
2019-05-24 Sylwia Potocka-Lewicka Wiceprezes Zarządu
2019-05-24 Henryk Orczykowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki