STALPROFIL S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP S.A.

2019-07-02 14:56
publikacja
2019-07-02 14:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-02
Skrócona nazwa emitenta
STALPROFIL S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd STALPROFIL SA informuje, iż w dniu 2 lipca 2019r. Spółka zawarła z Bankiem PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie, aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego, który podwyższa kwotę limitu kredytu wielocelowego o 85.000.000,00 PLN, tj. do kwoty 160.000.000,00 PLN oraz przedłuża termin dostępności tego limitu, do dnia 2 lipca 2022 r.

W ramach udzielonego limitu STALPROFIL S.A. może korzystać z:
a) kredytu wielowalutowego, w walucie PLN, EUR, USD, w rachunku bieżącym do równowartości kwoty 15.000.000,00 PLN,
b) kredytu obrotowego odnawialnego, w walucie PLN, EUR, USD, do równowartości kwoty 80.000.000,00 PLN, z tego 40.000.000,00 PLN będzie udostępnione po dokonaniu cesji wierzytelności na Bank,
c) gwarancji bankowych własnych w obrocie krajowym i zagranicznym w walucie PLN, EUR, USD do równowartości 120.000.000,00 PLN,
d) akredytyw dokumentowych własnych, w walucie PLN, USD, EUR do równowartości 80.000.000,00 PLN,
przy czym łączna kwota jednoczesnego wykorzystania powyższych sublimitów nie może przekroczyć kwoty przyznanego limitu 160.000.000,00 PLN.

Oprocentowanie kredytu ustalono na warunkach rynkowych w oparciu o WIBOR 1M, EURIBOR 1M, LIBOR 1M + marża Banku.
Zabezpieczenie limitu stanowi, jak dotychczas:
1. hipoteka umowna do kwoty 35.000.000,00 PLN ustanowiona na przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawie własności posadowionych na niej budynków i urządzeń, położonej w Katowicach - Panewnikach,
2. zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych o wartości nie niższej niż 20.000.000,00 PLN,
3. przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości objętej ww. hipoteką,
4. oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 kc ,
oraz dodatkowo:
5. przelew wierzytelności na rzecz Banku PKO BP S.A. do wysokości 40.000.000,00 PLN, w przypadku uruchomienia dodatkowego sublimitu kredytu obrotowego, o którym mowa w pkt. b), powyżej 40.000.000,00 PLN.

Bank PKO BP S.A. jest największym kredytodawcą Spółki, a w/w limit kredytowy stanowi istotne źródło długo- i krótkoterminowego finansowania działalności operacyjnej STALPROFIL S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-02 Jerzy Bernhard Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
2019-07-02 Sylwia Potocka - Lewicka Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Finansowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki