REKLAMA

SOLAR COMPANY S.A.: wyniki finansowe

2021-11-15 15:08
publikacja
2021-11-15 15:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_30_09_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
DANE SKONSOLIDOWANE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 78 932 76 779 17 315 17 285
II. Koszty działalności operacyjnej 79 489 80 733 17 438 18 175
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -453 -4 299 -99 -968
IV. Zysk (strata) brutto -1 822 -7 798 -400 -1 755
V. Zysk (strata) netto -1 394 -6 677 -306 -1 503
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 1) -0,46 -2,23 -0,10 -0,50
VIII. Aktywa trwałe 61 540 *73 525 13 283 *15 932
IX. Aktywa obrotowe 96 292 *92 489 20 784 *20 042
X. Kapitał własny 75 885 *78 093 16 380 *16 922
XI. Zobowiązania długoterminowe 50 376 *61 430 10 874 *13 311
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 31 570 *26 492 6 814 *5 741
XIII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1) 25,30 *26,03 5,46 *5,64
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 250 16 337 3 565 3 678
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -241 -719 -53 -162
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -10 883 -10 363 -2 387 -2 333
DANE JEDNOSTKOWE
XVII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 75 447 73 513 16 551 16 550
XVIII. Koszty działalności operacyjnej 76 084 77 562 16 691 17 461
XIX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -528 -4 440 -116 -1 000
XX. Zysk (strata) brutto -1 891 -7 907 -415 -1 780
XXI. Zysk (strata) netto -1 458 -6 766 -320 -1 523
XXII. Liczba udziałów/akcji w sztukach 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
XXIII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 1) -0,49 -2,26 -0,11 -0,51
XXIV. Aktywa trwałe 61 560 *73 544 13 287 *15 937
XXV. Aktywa obrotowe 93 742 *90 035 20 234 *19 510
XXVI. Kapitał własny 73 736 *76 007 15 916 *16 470
XXVII. Zobowiązania długoterminowe 50 376 *61 430 10 874 *13 311
XXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 31 189 *26 143 6 732 *5 665
XXIX. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1) 24,58 *25,34 5,31 *5,49
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 835 15 494 3 474 3 488
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -241 -719 -53 -162
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -10 883 -10 363 -2 387 -2 333


1) liczba akcji na dzień 30.09.2020 r., na dzień 31.12.2020 r. i na
dzień 30.09.2021 r. w ilości 3 000 000 szt.*) dane
zaprezentowane według stanu na dzień 31.12.2020 r.Do
przeliczenia danych bilansowych na euro użyto kursu średniego NBP na
dzień bilansowy.Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat
(pozycje I-VII, XVII-XXIII) oraz rachunku przepływów pieniężnych
(pozycje XIV-XVI, XXX-XXXII) na Euro użyto kursu będącego średnia
arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych
miesięcy okresu pierwszych trzech kwartałów 2021 r.


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie 30 09 2021.pdfSprawozdanie 30 09 2021.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za III kwartał 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-15 Stanisław Bogacki Prezes Zarządu
2021-11-15 Aleksandra Danel Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki