REKLAMA

SKYLINE INVESTMENT S.A.: wyniki finansowe

2020-11-24 15:06
publikacja
2020-11-24 15:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SF_Srodroczne_skonsolidowane_3Q2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU
I. Przychody ze sprzedaży 61 4 091 14 951
II. Koszt własny sprzedaży 0 -3 418 0 -795
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 61 673 14 157
IV. Zysk (strata) ze sprzedaży -991 -1 730 -222 -403
V. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 225 -1 634 -946 -384
VI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (brutto) -5 928 -2 444 -1 327 -570
VII. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -5 909 -2 440 -1 323 -557
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -492 -258 -110 -60
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 413 260 92 61
X. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -204 34 -46 8
XI. Suma bilansowa 80 421 86 709 18 007 20 159
XII. Aktywa trwałe 44 605 51 178 9 988 11 927
XIII. Aktywa obrotowe 35 815 35 531 8 020 8 279
XIV. Kapitał własny 42 176 48 996 9 444 11 418
XV. Kapitał podstawowy 23 321 23 321 5 222 5 319
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 42 171 48 737 9 443 11 143
XVII. Udziały niesprawujące kontroli 5 259 1 61
XVIII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 8 815 9 957 1 974 2 303
XIX. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 29 431 27 756 6 590 6 453
XX. Liczba akcji na dzień bilansowy 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 210 000
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję 1,81 2,09 0,40 0,49
XXII. Rozwodniona liczba akcji na dzień bilansowy 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 210 000
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 1,81 2,09 0,40 0,49
XXIV. Średnia ważona liczba akcji w okresie 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
XXV. Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą -0,25 -0,10 -0,06 -0,02
XXVI. Rozwodniona, średnia liczba akcji w okresie 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
XXVII. Rozwodniony zysk (strata) za okres na jedną akcję -0,25 -0,10 -0,06 -0,02
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU
XXVIII. Przychody ze sprzedaży 48 100 11 23
XXIX. Koszt własny sprzedaży 0 0 0 0
XXX. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 48 100 11 23
XXXI. Zysk (strata) ze sprzedaży -878 -1 026 -204 -239
XXXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 114 -993 -956 -232
XXXIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (brutto) -4 866 -2 051 -1 131 -478
XXXIV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -4 866 -2 051 -1 131 -478
XXXV. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 305 -707 71 -165
XXXVI. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -216 155 -50 36
XXXVII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 173 523 -273 122
XXXVIII. Suma bilansowa 28 625 35 087 6 722 8 157
XXXIX. Aktywa trwałe 18 255 26 222 4 287 6 096
XL. Aktywa obrotowe 10 370 8 865 2 435 2 061
XLI. Kapitał własny 24 010 31 071 5 638 7 224
XLII. Kapitał podstawowy 23 321 23 321 5 476 5 422
XLIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 24 010 31 071 5 638 7 224
XLIV. Udziały niesprawujące kontroli 0 0 0 0
XLV. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 743 938 175 218
XLVI. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 3 871 3 077 909 715
XLVII. Liczba akcji na dzień bilansowy 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
XLVIII. Wartość księgowa na jedną akcję 1,03 1,33 0,24 0,31
XLIX. Rozwodniona liczba akcji na dzień bilansowy 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
L. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 1,03 1,33 0,24 0,31
LI. Średnia ważona liczba akcji w okresie 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
LII. Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą -0,21 -0,09 -0,05 -0,02
LIII. Rozwodniona, średnia liczba akcji w okresie 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
LIV. Rozwodniony zysk (strata) za okres na jedną akcję -0,21 -0,09 -0,05 -0,02
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SF Sródroczne skonsolidowane 3Q2020.pdfSF Sródroczne skonsolidowane 3Q2020.pdf Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Skyline Investment S.A.za III kwartał 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-24 Jerzy Rey Prezes Zarządu Jerzy Rey
2020-11-24 Zbigniew Fornal Wiceprezes Zarządu Zbigniew Fornal
2020-11-24 Leszek Szwedo Wiceprezes Zarządu Leszek Szwedo
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki