REKLAMA

SFINKS POLSKA S.A.: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku

2021-06-11 13:51
publikacja
2021-06-11 13:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_do_Rb_25_2021___projekty_uchwal_zgloszone_przez_akcjonariuszy.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-11
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 22/2021 dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2021r. [ZWZ] oraz nr 24/2021 dotyczącego żądania akcjonariuszy wprowadzenia do porządku obrad ZWZ dodatkowych punktów, Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym [„Spółka”] informuje, że podjął decyzję o wprowadzeniu zmian do pierwotnie planowanego porządku obrad ZWZ.
W związku z powyższym:
•pkt 15) porządku obrad ZWZ otrzymuje poniższe brzmienie:
15) Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji z wyłączeniem prawa poboru w całości oraz o zmianie Statutu.
•dotychczasowe pkt 15) i 16) otrzymują odpowiednio numery 16) i 17) a pkt 17) otrzymuje numer 22)
•po punkcie 17) dodaje się nowe 4 punkty jak poniżej:
18)Podjęcie uchwały w sprawie odwołania wszystkich członków obecnej Rady Nadzorczej.
19)Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
20)Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.
21)Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Poniżej Zarząd Spółki przekazuje zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. zwołanego na dzień 30.06.2021 r.:
1)Otwarcie obrad.
2)Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3)Sporządzenie listy obecności.
4)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5)Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6)Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
7)Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
8)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
9)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.
10)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
11)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
12)Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
13)Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.
14)Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
15)Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji z wyłączeniem prawa poboru w całości oraz o zmianie Statutu.
16)Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Sfinks Polska S.A.
17)Dyskusja nad Sprawozdaniem Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. o wynagrodzeniach sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wraz z danymi porównawczymi za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
18)Podjęcie uchwały w sprawie odwołania wszystkich członków obecnej Rady Nadzorczej.
19)Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
20)Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.
21)Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
22)Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączniku do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje treść projektów uchwał do nowych punktów porządku obrad ZWZ.


Załączniki
Plik Opis
Załącznik do Rb 25_2021 _ projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy.pdfZałącznik do Rb 25_2021 _ projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy.pdf Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-11 SYLWESTER CACEK PREZES ZARZĄDU
2021-06-11 DOROTA CACEK WICEPREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki