REKLAMA

SFINKS POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji nt. współpracy z BOŚ S.A.

2018-10-08 18:41
publikacja
2018-10-08 18:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2018
Data sporządzenia: 2018-10-08
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Aktualizacja informacji nt. współpracy z BOŚ S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących dotyczących współpracy pomiędzy Sfinks Polska S.A. (Spółka, Sfinks) a Bankiem Ochrony Środowiska (Bank), w tym w szczególności raportu bieżącego nr 38/2015 z 27 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia Sfinksowi nieodnawialnego kredytu inwestycyjnego („Umowa Kredytowa”) oraz raportu bieżącego nr 32/2018 z dnia 27 września 2018 r. dotyczącego decyzji Banku w sprawie zmiany warunków Umowy Kredytowej, Zarząd Spółki informuje o zawarciu w dniu 8 października 2018 r. Aneksu do Umowy Kredytu (Aneks).

Na skutek zawarcia Aneksu termin ostatecznej spłaty kredytu ulega wydłużeniu do dnia 31 sierpnia 2028 r. oraz zmienia się harmonogram spłaty kredytu inwestycyjnego w ten sposób, że:
• od 30.09.2018 r. do 31.03.2019 r. płatne będą miesięczne równe raty kapitałowo-odsetkowe w wysokości 400 000,00 PLN miesięcznie;
• od 30.04.2019 r. do 31.12.2021 r. płatne będą miesięczne równe raty kapitałowo-odsetkowe w wysokości 795 000,00 PLN miesięcznie;
• od 31.01.2022 r. do 31.08.2028 r. płatne będą równe raty kapitałowe (kwota kredytu wg stanu na 31.12.2021 r., po spłacie ostatniej raty annuitetowej, zostanie rozłożona na 80 równych rat kapitałowych).
Podstawowa marża Banku w okresie kredytowania wynosi 4 punkty procentowe p.a i może zostać podwyższona o maks. 4 kolejne p.p. w przypadku niezrealizowania przez Spółkę warunków Umowy Kredytu.

W Aneksie Spółka zobowiązała się do podwyższenia kapitału Spółki w drodze emisji akcji o kwotę nie niższą niż 5,5 mln PLN w terminie do 31.12.2018 r. (Dokapitalizowanie) oraz do podjęcia określonych w Umowie Kredytu czynności mających na celu skuteczne wydłużenie zabezpieczenia kredytu w postaci warunkowej emisji obligacji zamiennych serii A3 na akcje serii L z zagwarantowaniem prawa Banku do składania w imieniu Spółki propozycji nabycia obligacji o łącznej wartości nominalnej 20 mln PLN, w tym przedstawienia na wezwanie Banku, w terminie do 30 czerwca 2019 r., zgody Walnego Zgromadzenia w przedmiocie przesunięcia daty wykupu obligacji oraz przedkładania Bankowi dokumentów i opinii prawnych dotyczących ww. zabezpieczenia sporządzonych przez zaakceptowaną przez Spółkę i Bank kancelarię prawną. Brak realizacji powyższych może skutkować w szczególności wypowiedzeniem Umowy Kredytu.

Ponadto Aneksem rozszerzono katalog naruszeń skutkujących powstaniem prawa Banku do skorzystania z zabezpieczenia w postaci warunkowej emisji obligacji o naruszenia związane z obowiązkiem Dokapitalizowania oraz z wprowadzonym, począwszy od stycznia 2020 r., zobowiązaniem Spółki do utrzymania określonej w Umowie Kredytowej struktury kapitałów własnych.

W pozostałym zakresie Aneks przewiduje m.in.: odstąpienie od mechanizmu cash sweep; dostosowanie poziomów dotychczasowych wskaźników, do których utrzymywania Sfinks jest zobowiązany, do planów finansowych Spółki przedłożonych Bankowi; odstąpienie od zastawu na przedsiębiorstwie SPV.Rest.2 Sp. z o.o. (SPV2); ograniczenie zastawu na udziałach SPV2 do udziałów posiadanych przez Spółkę z jednoczesnym obowiązkiem utrzymania kontroli nad tą spółką; ustanowienie zabezpieczeń w postaci cesji wierzytelności bieżących i przyszłych przysługujących spółce zależnej z umów franczyzowych (ostatnie stanowi warunek wejścia Aneksu w życie).

Spółka podpisała również w dniu 8 października 2018 r. aneksy do pozostałych umów finansowania zawartych z Bankiem, tj. do umowy linii gwarancyjnej z dnia 27 października 2016 r. oraz do umowy faktoringu odwrotnego z 28 września 2016 r. (o ich zawarciu Emitent informował w rb 19/2016 i 21/2016) celem ujednolicenia przewidzianych w nich kowenantów z warunkami Umowy Kredytu, zmienionymi Aneksem, o którym mowa powyżej.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-10-08 Sylwester Cacek Prezes Zarządu
2018-10-08 Jacek Kuś Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki