SETANTA S.A.: wyniki finansowe

2020-03-31 07:45
publikacja
2020-03-31 07:45
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
SET_Sprawozdanie_finansowe_za_rok_2019_r-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SET_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_za_2019_r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
9500.4.1._Sprawozdanie_z_badania_Setanta_2019_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SET_Pismo_Prezesa_Zarzadu_za_2019_r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_Setanta_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Setanta_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_Setanta_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_Setanta_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Strata z aktualizacji portfela inwestycji 0 -1 435 0 -336
II. Wynik z działalności podstawowej -133 -1 664 -31 -390
III. Wynik z działalności operacyjnej -172 -1 718 -40 -403
IV. Zysk/strata netto -188 -3 879 -44 -909
V. Całkowity dochód / strata ogółem -188 -3 879 -44 -909
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -127 -301 -30 -71
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 1 292 0 303
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 130 -989 30 -232
IX. Przepływy pieniężne netto razem 3 -44 1 -10
X. Aktywa razem 28 50 7 12
XI. Zobowiązania długoterminowe 0 99 0 23
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 272 7 64 2
XIII. Kapitał własny -243 -55 -57 -13
XIV. Kapitał zakładowy 431 431 101 100
XV. Średnio ważona liczba akcji (w tys. sztuk) 4 308 4 308 4 308 4 308
XVI. Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję -0,04 -0,90 -0,01 -0,21
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję -0,04 -0,90 -0,01 -0,21
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0 0 0


Do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano kurs Euro NBP.


Dla wartości sprawozdania z sytuacji finansowej:


- na dzień 31.12.2018 r. = 4,3000


- na dzień 31.12.2019 r. = 4,2585


Dla wartości sprawozdania z całkowitych dochodów i przepływów
pieniężnych średni kurs Euro:


- dla 2018 r. obliczony na podstawie kursów zamknięcia dla każdego m-ca
2018 r. = 4,2669


- dla 2019 r. obliczony na podstawie kursów zamknięcia dla każdego m-ca
2019 r. = 4,3018


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SET Sprawozdanie finansowe za rok 2019 r-sig.pdfSET Sprawozdanie finansowe za rok 2019 r-sig.pdf Sprawozdanie finansowe Setanta S.A.
SET Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2019 r.pdfSET Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2019 r.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Setanta S.A.
9500.4.1. Sprawozdanie z badania Setanta 2019 podpisane.pdf9500.4.1. Sprawozdanie z badania Setanta 2019 podpisane.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Setanta S.A.
SET Pismo Prezesa Zarządu za 2019 r.pdfSET Pismo Prezesa Zarządu za 2019 r.pdf Pismo Prezesa Zarządu Setanta S.A.
Ocena Rady Nadzorczej Setanta SA.pdfOcena Rady Nadzorczej Setanta SA.pdf Ocena Rady Nadzorczej Setanta S.A.
Oświadczenie Rady Nadzorczej Setanta SA.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej Setanta SA.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej Setanta S.A.
Oświadczenie Zarządu Setanta SA.pdfOświadczenie Zarządu Setanta SA.pdf Oświadczenie Zarządu Setanta S.A.
Informacja Zarządu Setanta SA.pdfInformacja Zarządu Setanta SA.pdf Informacja Zarządu Setanta S.A.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-31 January Ciszewski Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-31 Bogusław Cora Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki