0,4300 zł
4,88% 0,0200 zł
Serinus Energy (SEN)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Serinus_Energy_-_2019_Raport_Roczny_ze_Sprawozdaniem_Finansowym.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Serinus_Energy_-_2019_Annual_Report_and_Accounts_and_Financial_Statements.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody ze sprzedaży pomniejszone o opłaty koncesyjne /
Revenue net of royalities
86 524 28 438 20 110 6 664
II. Koszty ogólnego zarządu / General and administrative expenses (14 614) (12 399) (3 396) (2 905)
III. Koszty płatności w formie akcji własnych / Share-based payment expense (2 030) (2 971) (472) (696)
IV. Koszty finansowe / Finance expense (18 466) (16 547) (4 292) (3 878)
V. Zysk/(strata) netto / Loss for the period (7 459) (17 717) (1 734) (4 152)
VI. Zysk/(strata) netto przypadająca na akcję - podstawowy i rozwodniony /
Loss per share - basic and diluted
(0,04) (0,11) (0,01) (0,03)
VII. Średnia ważona liczba akcji (w tys.) / Weighted average shares (in '000) 234 211 192 113 234 211 192 113
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej / Cashflows from (used in) operating activities 33 749 (21 424) 7 844 (5 020)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej / Cashflows (used in) from financing activities (13 033) 44 341 (3 029) 10 391
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej /
Cashflows used in investing activities
(18 800) (41 025) (4 370) (9 614)
XI. BILANS - poniższe pozycje pokazane są wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. (kolumna 1. i 3.) oraz na dzie 31 grudnia 2018 r. (kolumna 2. i 4) / BS - below items are presented as at 31 December 2019 (1st and 3rd column of the table) and as at 31 December 2018 (2nd and 4th colum) 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
XII. Aktywa obrotowe razem / Current assets 57 892 50 677 13 594 11 786
XIII. Aktywa trwałe razem / Non-current assets 361 629 404 289 84 917 94 029
XIV. Aktywa razem / Total assets 419 521 454 966 98 511 105 815
XV. Zobowiązania krótkoterminowe razem / Total current liabilities 122 271 108 714 28 711 25 285
XVI. Zobowiązania długoterminowe razem / Total non-current liabilities 242 112 296 094 56 852 68 865
XVII. Kapitał zakładowy razem / Share capital 1 435 404 1 410 556 337 057 328 065
XVIII. Kapitał własny razem / Total equity 55 139 50 158 12 947 11 666


Powyższe dane finansowe za 2019 i 2018 rok zostały przeliczone z USD
według następujących zasad:


i) przeliczenie wartości wyrażonych w USD na PLN:


- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez
Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2019 r. - 3,7977 PLN/USD (na
dzień 31 grudnia 2018 r. – 3,7597 PLN/USD);


- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 31 grudnia
2019 r. – 3,8440 PLN/USD (od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. – 3,6227
PLN/USD);


ii) przeliczenie wartości wyrażonych w USD na EUR:


- pozycje aktywów i pasywów – na dzień 31 grudnia 2019 r. według kursu
1,1213 USD/EUR (na dzień 31 grudnia 2018 r. – 1,1437 USD/EUR) ustalonego
na podstawie kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na dzień 31
grudnia 2019 r. – 3,7977 PLN/USD i 4,2585 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia
2018 r. - 3,7597 PLN/USD i 4,3000 PLN/EUR);


- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych – za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
według kursu 1,1191 USD/EUR (za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018
r. – 1,1778 USD/EUR ) ustalonego na podstawie kursów stanowiących
średnie arytmetyczne kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na
ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do
31 grudnia 2019 r. – 3,8440 PLN/USD i 4,3018 PLN/EUR (od 1 stycznia do
31 grudnia 2018 r. - 3,6227 PLN/USD i 4,2669 PLN/EUR).------------------------------------------------ENGLISH-------------------------------------------------


Above financial data for 2019 and 2018 were recalculated from USD
according to the principles as set out below:


i) USD/PLN recalculation:


- items representing assets and liabilities - recalculated on the basis
of the average exchange rate as kept by the Central Bank of Poland
(Narodowy Bank Polski) as of 31 December 2019 - 3.7977 PLN/USD (as of 31
December 2018 - 3.7597 PLN/USD);


- items representing Statement of Comprehensive Income and Statement of
Cash Flows - data recalculated on the basis of an arithmetic mean of
average exchange rates settled by Narodowy Bank Polski for the last day
of each month of the reporting period: 3.8440 PLN/USD for the period
from 1 January to 31 December 2019; and 3.6227 PLN/USD for the period
from 1 January to 31 December 2018;


ii) USD/EUR recalculation:


- items representing assets and liabilities - as of 31 December 2019
recalculated based on the exchange rate of 1.1213 USD/EUR (as of 31
December 2018 – 1.1437 USD/EUR) as calculated according to the exchange
rates settled by Narodowy Bank Polski as of 31 December 2019 - 3.7977
PLN/USD and 4.2585 PLN/EUR (as of 31 December 2018 - 3.7597 PLN/USD and
4.3000 PLN/EUR);


- items representing Statement of Comprehensive Income and Statement of
Cash Flows - exchange rate of 1.1191 USD/EUR for the period from 1
January to 31 December 2019 (1.1778 USD/EUR for period from 1 January to
31 December 2018)  as calculated according to the exchange rates which
represent the  arithmetic mean of exchange rates settled by Narodowy
Bank Polski for the last day of each month of th reporting period:
3.8440 PLN/USD and 4.3018 PLN/EUR for period from 1 January to 31
December 2019 (3.6227 PLN/USD and 4.2669 PLN/EUR for period from 1
January to 31 December 2018).


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Serinus Energy - 2019 Raport Roczny ze Sprawozdaniem Finansowym.pdfSerinus Energy - 2019 Raport Roczny ze Sprawozdaniem Finansowym.pdf
Serinus Energy - 2019 Annual Report and Accounts and Financial Statements.pdfSerinus Energy - 2019 Annual Report and Accounts and Financial Statements.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-25 Jeffrey Auld Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) Jeffrey Auld


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.