REKLAMA

SELVITA S.A.: wyniki finansowe

2020-11-24 08:05
publikacja
2020-11-24 08:05
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_Q3_YTD_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolid_Sprawozdania_MSSF_wg_UE_30_09_2020_GK_Selvita.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF_PAS_POL_SLV__2020_Q3_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-03-22 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-03-22 do 2019-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
I. Przychody ze sprzedaży 101 375 - 22 822 -
II. Przychody z dotacji 3 337 - 760 -
III. Przychody z tytułu sprzedaży projektów R&D - - - -
IV. Pozostałe przychody operacyjne 375 - 84 -
V. Suma przychodów z działalnosci operacyjnej 105 125 - 23 666 -
VI. Koszty operacyjne -89 353 -265 -20 115 -62
VII. Amortyzacja -9 481 - -2 134 -
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT 15 772 -265 3 551 -62
IX. Zysk (strata) brutto 14 923 -255 3 359 -59
X. Zysk (strata) netto 14 501 -255 3 264 -59
XI. EBITDA 25 253 -265 5 685 -62
XII. Przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej 16 219 -83 3 651 -19
XIII. Przepływy pieniężne netto z działaności inwestycyjnej -14 238 1 -3 205 0
XIV. Przepływy pieniężne netto z działaności finansowej 81 758 2 989 18 405 694
XV. Przepływy pieniężne netto, razem 83 739 2 907 18 851 675
XVI. Liczba akcji (w szt.) 16 806 585 125 000 16 806 585 125 000
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,79 - 0,18 -
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,79 - 0,18 -
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 8,49 - 1,87 -
XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję ( w PLN/EUR) 8,49 - 1,87 -
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) - -
POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO BILANSU
XXII. Aktywa razem 214 122 2 982 47 301 682
XXIII. Należności krótkoterminowe 35 430 - 7 827 -
XXIV. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 97 407 2 982 21 518 682
XXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 66 763 3 165 14 748 724
XXVI. Zobowiązania długoterminowe 31 433 - 6 944 -
XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 35 331 3 165 7 805 724
XXVIII. Kapitał własny 147 359 -255 32 553 -58
XXIX. Kapitał zakładowy 14 684 100 3 244 23
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XXX. Przychody ze sprzedaży 58 375 - 13 141 -
XXXI. Przychody z dotacji 580 - 131 -
XXXII. Pozostałe przychody operacyjne 156 - 35 -
XXXIII. Suma przychodów z działalnosci operacyjnej 59 111 - 13 307 -
XXXIV. Koszty operacyjne -60 551 -265 -13 631 -62
XXXV. Amortyzacja -2 573 - -579 -
XXXVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT -1 440 -265 -324 -62
XXXVII. Zysk (strata) brutto 3 753 -255 845 -59
XXXVIII. Zysk (strata) netto 3 908 -255 880 -59
XXXIX. EBITDA 1 133 -265 255 -62
XL. Przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej -11 578 -89 -2 606 -21
XLI. Przepływy pieniężne netto z działaności inwestycyjnej -12 218 10 -2 751 2
XLII. Przepływy pieniężne netto z działaności finansowej 87 789 2 989 19 763 694
XLIII. Przepływy pieniężne netto, razem 63 993 2 910 14 406 675
XLIV. Liczba akcji (w szt.) 16 806 585 125 000 16 806 585 125 000
XLV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,23 - 0,05 -
XLVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,23 - 0,05 -
XLVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 6,34 - 1,47 -
XLVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję ( w PLN/EUR) 6,34 - 1,47 -
XLIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) - -
POZYCJE BILANSU
L. Aktywa razem 130 007 2 707 28 719 619
LI. Należności krótkoterminowe 30 073 - 6 643 -
LII. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 67 458 2 705 14 902 618
LIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 262 2 962 5 139 677
LIV. Zobowiązania długoterminowe 3 034 - 670 -
LV. Zobowiązania krótkoterminowe 15 030 2 962 3 320 677
LVI. Kapitał własny 106 744 -255 23 580 -58
LVII. Kapitał zakładowy 14 684 100 3 244 23


Kurs euro użyty do
przeliczenia wybranych danych finansowych.


Średni kurs NBP:


za okres 01.01.2020 –
30.09.2020 r.: 4,4420 PLN;


za okres 22.03.2019 –
30.09.2019 r.: 4,3086 PLN;


na dzień 30 września
2020 r.: 4,5268 PLN;

na
dzień 30 września 2019 r.: 4,3736 PLN.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport Q3 YTD 2020.pdfRaport Q3 YTD 2020.pdf Raport Q3 2020_Sprawozdanie Zarządu_Selvita SA
Skonsolid_Sprawozdania_MSSF_wg_UE_30 09 2020 GK Selvita.pdfSkonsolid_Sprawozdania_MSSF_wg_UE_30 09 2020 GK Selvita.pdf Skonsolidowane SF_Q3 2020_GK Selvita
SF_PAS_POL_SLV__2020 Q3 2020.pdfSF_PAS_POL_SLV__2020 Q3 2020.pdf Jednostkowe SF_Q3 2020_Selvita SA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-24 Bogusław Sieczkowski Prezes Zarządu
2020-11-24 Dariusz Kurdas Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki