REKLAMA

SECO/WARWICK S.A.: wyniki finansowe

2020-05-15 17:31
publikacja
2020-05-15 17:31
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RK_2020_I.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 100 999 111 020 22 974 25 832
II. Koszt własny sprzedaży -80 338 -86 868 -18 274 -20 212
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 362 5 543 537 1 290
IV. Zysk (strata) brutto 4 579 5 497 1 041 1 279
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 2 639 4 132 600 961
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 424 -5 282 2 826 -1 229
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 56 -1 909 13 -444
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 164 -17 400 -1 402 -4 049
IX. Aktywa razem 464 562 455 581 102 050 106 982
X. Zobowiązania razem 269 435 265 988 59 187 62 460
XI. W tym zobowiązania krótkoterminowe 222 019 222 831 48 771 52 326
XII. Kapitał własny 195 127 189 593 42 863 44 521
XIII. Kapitał podstawowy 3 616 3 616 794 849
Wybrane jednostkowe dane finansowe
XIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 64 405 68 755 14 650 15 998
XV. Koszt własny sprzedaży -51 424 -54 913 -11 697 -12 777
XVI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 969 5 747 1 130 1 337
XVII. Zysk (strata) brutto 7 900 5 365 1 797 1 248
XVIII. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 6 296 4 339 1 432 1 010
XIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 945 -1 672 2 717 -389
XX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 522 -2 663 -574 -620
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 001 -20 771 -910 -4 833
XXII. Aktywa razem 382 933 386 824 84 119 90 836
XXIII. Zobowiązania razem 188 057 195 951 41 310 46 014
XXIV. W tym zobowiązania krótkoterminowe 153 049 164 308 33 620 38 583
XXV. Kapitał własny 194 876 190 873 42 808 44 822
XXVI. Kapitał podstawowy 3 616 3 616 794 849
<html>
<head>

</head>
<body>
<p class="MsoNormal">
<span style="line-height: 107%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="3" color="black" face="Arial">Powyższe
dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących</font></span><font face="Arial" size="3">
zasad:</font><span style="line-height: 107%"><font size="3" color="black" face="Arial"><br align="start" style="word-spacing: 0px; line-height: 107%"><br align="start" style="word-spacing: 0px; line-height: 107%"></font></span><font size="3" color="black" face="Arial"><span align="start" style="float: none; word-spacing: 0px">-
poszczególne pozycje śródrocznego skonsolidowanego oraz jednostkowego
sprawozdania z sytuacji finansowej- według średniego kursu ogłoszonego</span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
przez NBP na ostatni dzień okresu 31 marca 2020r. - 4,5523 PLN/EUR; 31</span><span style="line-height: 107%">
grudnia 2019r.- 4,2585 PLN/EUR.</span></font><font face="Arial" size="3"><br align="start" style="word-spacing: 0px"><br align="start" style="word-spacing: 0px"><span align="start" style="float: none; word-spacing: 0px">-
poszczególne pozycje śródrocznego skonsolidowanego oraz jednostkowego
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów</span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
pieniężnych- według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich</span>
kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu 1
kwartał 2020r.- 4,3963 PLN/EUR; 1 kwartał 2018r.- 4,2978 PLN/EUR.<br/><br align="start" style="word-spacing: 0px"><span align="start" style="float: none; word-spacing: 0px">Wybrane
dane finansowe ze śródrocznego skonsolidowanego oraz jednostkowego
sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na koniec bieżącego</span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego.</span></font>
</p>
</body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
RK_2020_I.pdfRK_2020_I.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe, informację dodatkowe, dodatkowe noty i objaśnienia- I kwartał 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-15 Sławomir Woźniak Prezes Zarządu
2020-05-15 Jarosław Talerzak Wiceprezes Zarządu
2020-05-15 Bartosz Klinowski Członek Zarządu
2020-05-15 Earl Good Członek Zarządu
2020-05-15 Piotr Walasek Członek Zarządu
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki