REKLAMA

SCO-PAK S.A.: wyniki finansowe

2019-11-18 18:03
publikacja
2019-11-18 18:03
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_SCO-PAK_SA_3Q_2019.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30
I. Powyższe dane finansowe 11 439 41 286 2 634 9 706
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -14 659 -4 447 -3 402 -1 045
III. Zysk (strata) brutto -19 396 -9 556 -4 502 -2 247
IV. Zysk (strata) netto -18 905 -10 250 -4 388 -2 410
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 36 476 8 112
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -530 -796 -123 -187
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -494 -320 -115 -75
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 80 888 94 971 18 495 22 086
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 156 195 151 373 35 713 35 203
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 142 410 140 769 32 561 32 737
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -75 307 -56 402 -17 219 -13 117
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 837 11 837 2 706 2 753
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 918 750 5 918 750 5 918 750 5 918 750
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -3,19 -1,73 -0,74 -0,41
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -3,19 -1,73 -0,74 -0,41
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -12,72 -9,53 -2,91 -2,22
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -12,72 -9,53 -2,91 -2,22
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00


Powyższe dane finansowe za III kwartały 2019 i 2018 roku oraz dane na
dzień 31.12.2018 roku zostały przeliczone na EUR według następujących
zasad:- poszczególne pozycje aktywów i pasywów: według średniego
kursu ogłoszonego na dzień 30 września 2019 roku - 4,3736 PLN/EUR i na
31 grudnia 2018 roku - 4,3000 PLN/EUR- poszczególne pozycje rachunku
zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych: według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego
(od stycznia do września 2019 roku - 4,3086 PLN/EUR) oraz (od stycznia
do września 2018 roku - 4,2535 PLN/EUR).


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-18 Zbigniew Potocki Główny Księgowy Zbigniew Potocki

BILANS
w tys.
stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 74 495 76 139 79 065 80 414
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 22 26 34 39
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 72 390 73 978 77 198 78 858
3. Należności długoterminowe 0 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 0 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0
c) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 083 2 135 1 833 1 517
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 083 2 135 1 833 1 517
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 6 393 7 156 15 906 20 131
1. Zapasy 5 180 5 185 7 221 9 525
2. Należności krótkoterminowe 1 051 1 698 8 056 10 314
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 5
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 1 051 1 698 8 056 10 309
3. Inwestycje krótkoterminowe 87 168 581 203
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 87 168 581 203
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 87 168 581 203
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 87 168 581 203
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 75 105 48 89
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0 0
A k t y w a r a z e m 80 888 83 295 94 971 100 545
PASYWA
I. Kapitał własny -75 307 -70 853 -56 402 -49 306
1. Kapitał zakładowy 11 837 11 837 11 837 11 837
2. Kapitał zapasowy 30 569 30 569 30 569 30 569
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -98 808 -98 808 -81 462 -81 462
6. Zysk (strata) netto -18 905 -14 451 -17 346 -10 250
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 156 195 154 148 151 373 149 851
1. Rezerwy na zobowiązania 12 288 12 769 8 487 7 404
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 953 7 093 7 194 6 971
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 341 343 433
a) długoterminowa 0 160 160 125
b) krótkoterminowa 0 181 183 308
1.3. Pozostałe rezerwy 5 335 5 335 950 0
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 5 335 5 335 950 0
2. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 0 0 0 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe 142 410 139 675 140 769 140 122
3.1. Wobec jednostek powiązanych 2 2 2 1
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Wobec pozostałych jednostek 140 108 137 373 138 466 137 819
3.4. Fundusze specjalne 2 300 2 300 2 301 2 302
4. Rozliczenia międzyokresowe 1 497 1 704 2 117 2 325
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 497 1 704 2 117 2 325
a) długoterminowe 877 877 1 290 1 704
b) krótkoterminowe 620 827 827 621
P a s y w a r a z e m 80 888 83 295 94 971 100 545
Wartość księgowa -75 307 -70 853 -56 402 -49 306
Liczba akcji (w szt.) 5 918 750 5 918 750 5 918 750 5 918 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -12,72 -11,97 -9,53 -8,33
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 5 918 750 5 918 750 5 918 750 5 918 750
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -12,72 -11,97 -9,53 -8,33
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
1. Należności warunkowe 0 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 270 316 270 316 270 316 270 316
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 270 316 270 316 270 316 270 316
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- ustanowione hipoteki 135 158 135 158 135 158 135 158
3. Inne (z tytułu) 135 158 135 158 135 158 135 158
- zastaw rejestrowy 135 158 135 158 135 158 135 158
Pozycje pozabilansowe, razem 270 316 270 316 270 316 270 316
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 63 11 349 14 579 41 286
- od jednostek powiązanych 0 0 1 2
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 63 11 249 14 576 41 278
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 100 3 8
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 4 10 562 11 727 33 594
- jednostkom powiązanym 0 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 4 10 463 11 726 33 592
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 99 1 2
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 59 787 2 852 7 692
IV. Koszty sprzedaży 0 1 022 1 293 3 656
V. Koszty ogólnego zarządu 2 845 8 341 1 750 5 455
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -2 786 -8 576 -191 -1 419
VII. Pozostałe przychody operacyjne 561 1 035 229 713
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Dotacje 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
4. Inne przychody operacyjne 561 1 035 229 713
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 811 7 118 1 330 3 741
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
3. Inne koszty operacyjne 811 7 118 1 330 3 741
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 036 -14 659 -1 292 -4 447
X. Przychody finansowe 0 7 2 3
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 0 6 2 3
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
5. Inne 0 1 0 0
XI. Koszty finansowe 1 507 4 744 1 710 5 112
1. Odsetki w tym: 1 506 4 597 1 577 4 676
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne 1 147 133 436
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto -4 543 -19 396 -3 000 -9 556
XIV. Podatek dochodowy -89 -491 275 694
a) część bieżąca 0 0 0 0
b) część odroczona -89 -491 275 694
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVI. Zysk (strata) netto -4 454 -18 905 -3 275 -10 250
Zysk (strata) netto (zannualizowany) -4 454 -18 905 -3 275 -10 250
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 918 750 5 918 750 5 918 750 5 918 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,75 -3,19 -0,55 -1,73
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 918 750 5 918 750 5 918 750 5 918 750
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,75 -3,19 -0,55 -1,73
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) -70 853 -56 402 -39 055 -39 055
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych -70 853 -56 402 -39 055 -39 055
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 11 837 11 837 11 837 11 837
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 11 837 11 837 11 837 11 837
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 30 569 30 569 30 569 30 569
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 30 569 30 569 30 569 30 569
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -81 462 -81 462 -59 171 -59 171
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -81 462 -81 462 -59 171 -59 171
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -81 462 -81 462 -59 171 -59 171
a) zwiększenia (z tytułu) 0 -17 346 -22 290 -22 290
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 -17 346 -22 290 -22 290
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -98 808 -98 808 -81 462 -81 462
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -98 808 -98 808 -81 462 -81 462
6. Wynik netto -4 454 -18 905 -17 346 -10 250
a) zysk netto 0 0 0 0
b) strata netto -4 454 -18 905 -17 346 -10 250
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) -75 307 -75 307 -56 402 -49 306
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -75 307 -75 307 -56 402 -49 306
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -4 454 -18 905 -3 275 -10 250
II. Korekty razem 4 373 18 941 3 296 10 726
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 1 592 4 820 1 666 5 001
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 3 0 -12
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 503 4 549 1 561 4 655
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
6. Zmiana stanu rezerw -481 3 802 117 -311
7. Zmiana stanu zapasów 6 2 041 -576 -1 665
8. Zmiana stanu należności 623 4 834 -3 671 -9 013
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 256 -210 4 367 12 760
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -126 -898 -168 -689
11. Inne korekty 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -81 36 21 476
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 0 0 0 0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
II. Wydatki 0 0 0 0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 0 0 0 0
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0 0 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
II. Wydatki 0 530 266 796
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 436 208 614
8. Odsetki 0 94 58 182
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 -530 -266 -796
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -81 -494 -245 -320
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -81 -494 -245 -320
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 168 581 448 523
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 87 87 203 203
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Informacja dodatkowa SCO-PAK SA 3Q 2019.pdfInformacja dodatkowa SCO-PAK SA 3Q 2019.pdf Informacja dodatkowa za 3Q_2019
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki