REKLAMA

SANOK RC SA: wyniki finansowe

2022-09-30 07:19
publikacja
2022-09-30 07:19
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sanok_RC_Raport_I_polrocze_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SANOK RUBBER COMPANY
I. Przychody ze sprzedaży 691 183 604 170 148 876 132 867
II. Zysk operacyjny 43 956 39 841 9 468 8 762
III. Zysk przed opodatkowaniem 41 714 39 579 8 985 8 704
IV. Zysk netto udziałowców jednostki dominującej 41 404 30 255 8 918 6 654
V. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 22 847 47 585 4 921 10 465
VI. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -40 520 16 493 -8 728 3 627
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 171 -28 960 -468 -6 369
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych netto -19 842 35 114 -4 274 7 722
IX. Liczba akcji 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
X. Średnia ważona liczba akcji 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 27 509 164 27 509 164 27 509 164 27 509 164
XII. Zysk na jedną akcję 1,54 1,13 0,33 0,25
XIII. Rozwodniony zysk na jedna akcję 1,51 1,10 0,32 0,24
XIV. Aktywa razem (stan na 30.06.2022 oraz 31.12.2021) 1 024 943 939 670 218 977 204 303
XV. Zobowiązania długoterminowe (stan na 30.06.2022 oraz 31.12.2021) 147 277 96 345 31 465 20 947
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 30.06.2022 oraz 31.12.2021) 333 756 341 298 71 306 74 205
XVII. Kapitał własny jednostki dominującej i udziały niekontrolujące (stan na 30.06.2022 oraz 31.12.2021) 543 910 502 027 116 205 109 151
XVIII. Kapitał akcyjny (stan na 30.06.2022 oraz 31.12.2021) 5 376 5 376 1 149 1 169
WYBRANE DANE FINANSOWE SANOK RC SA
XIX. Przychody ze sprzedaży 482 079 419 385 103 837 92 230
XX. Zysk operacyjny 34 453 42 272 7 421 9 296
XXI. Zysk przed opodatkowaniem 8 447 46 954 1 819 10 326
XXII. Zysk netto 9 010 38 190 1 941 8 399
XXIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 22 234 40 317 4 789 8 866
XXIV. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -35 512 -5 719 -7 649 -1 258
XXV. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -11 048 -12 245 -2 380 -2 693
XXVI. Zmiana stanu środków pieniężnych netto -24 323 22 349 -5 239 4 915
XXVII. Liczba akcji - stan na koniec okresu 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
XXVIII. Średnia ważona liczba akcji 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
XXIX. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 27 509 164 27 509 164 27 509 164 27 509 164
XXX. Zysk na jedną akcję 0,34 1,42 0,07 0,31
XXXI. Rozwodniony zysk na jedna akcję 0,33 1,39 0,07 0,31
XXXII. Aktywa razem (stan na 30.06.2022 oraz 31.12.2021) 901 912 881 805 192 692 191 722
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe (stan na 30.06.2022 oraz 31.12.2021) 126 820 67 517 27 095 14 680
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 30.06.2022 oraz 31.12.2021) 218 410 266 594 46 663 57 963
XXXV. Kapitał własny (stan na 30.06.2022 oraz 31.12.2021) 556 682 547 694 118 934 119 079
XXXVI. Kapitał akcyjny (stan na 30.06.2022 oraz 31.12.2021) 5 376 5 376 1 149 1 169
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sanok RC Raport I półrocze 2022.pdfSanok RC Raport I półrocze 2022.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe z raportem
biegłego z przeglądu, śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie
finansowe z raportem biegłego, sprawozdanie Zarządu z działalności,
oświadczenie Zarządu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-29 Piotr Szamburski Prezes Zarządu
2022-09-29 Marcin Saramak Wiceprezes Zarządu
2022-09-29 Rafał Grzybowski Wiceprezes Zarządu
2022-09-29 Piotr Dołęga Członek Zarządu
2022-09-29 Martijn Merkx Członek Zarządu
Tematy
(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki