REKLAMA
ZAGŁOSUJ

SANOK RC SA: wyniki finansowe

2021-11-17 07:10
publikacja
2021-11-17 07:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sanok_RC_-_Raport_srodroczny_III_kw_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SANOK RUBBER COMPANY
I. Przychody ze sprzedaży 883 845 706 115 193 890 158 962
II. Zysk operacyjny 49 197 32 451 10 792 7 305
III. Zysk przed opodatkowaniem 47 613 26 678 10 445 6 006
IV. Zysk netto udziałowców jednostki dominującej 36 450 30 633 7 996 6 896
V. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 55 579 106 436 12 192 23 961
VI. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 8 738 -45 175 1 917 -10 170
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -74 672 -10 310 -16 381 -2 321
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych netto -10 357 50 937 -2 272 11 467
IX. Liczba akcji 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
X. Średnia ważona liczba akcji 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 27 509 164 27 509 164 27 509 164 27 509 164
XII. Zysk na jedną akcję 1,36 1,14 0,30 0,26
XIII. Rozwodniony zysk na jedna akcję 1,33 1,11 0,29 0,25
XIV. Aktywa razem (stan na 30.09.2021 oraz 31.12.2020) 979 349 1 004 181 211 390 217 600
XV. Zobowiązania długoterminowe (stan na 30.09.2021 oraz 31.12.2020) 161 357 143 457 34 829 31 086
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 30.09.2021 oraz 31.12.2020) 310 692 362 672 67 062 78 589
XVII. Kapitał własny jednostki dominującej i udziały niekontrolujące (stan na 30.09.2021 oraz 31.12.2020) 507 300 498 052 109 499 107 925
XVIII. Kapitał akcyjny (stan na 30.09.2021 oraz 31.12.2020) 5 376 5 376 1 160 1 165
WYBRANE DANE FINANSOWE SANOK RC SA
XIX. Przychody ze sprzedaży 608 953 484 659 133 586 109 108
XX. Zysk operacyjny 54 685 40 234 11 996 9 058
XXI. Zysk przed opodatkowaniem 59 320 41 350 13 013 9 309
XXII. Zysk netto 48 730 46 418 10 690 10 450
XXIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 49 113 90 868 10 774 20 457
XXIV. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -10 258 -41 130 -2 250 -9 259
XXV. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -56 447 -7 143 -12 383 -1 608
XXVI. Zmiana stanu środków pieniężnych netto -17 594 42 580 -3 860 9 586
XXVII. Liczba akcji - stan na koniec okresu 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
XXVIII. Średnia ważona liczba akcji 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
XXIX. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 27 509 164 27 509 164 27 509 164 27 509 164
XXX. Zysk na jedną akcję 1,81 1,73 0,40 0,39
XXXI. Rozwodniony zysk na jedna akcję 1,77 1,69 0,39 0,38
XXXII. Aktywa razem (stan na 30.09.2021 oraz 31.12.2020) 924 707 933 177 199 596 202 214
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe (stan na 30.09.2021 oraz 31.12.2020) 135 692 118 169 29 289 25 606
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 30.09.2021 oraz 31.12.2020) 234 663 281 043 50 651 60 900
XXXV. Kapitał własny (stan na 30.09.2021 oraz 31.12.2020) 554 352 533 966 119 656 115 707
XXXVI. Kapitał akcyjny (stan na 30.09.2021 oraz 31.12.2020) 5 376 5 376 1 160 1 165
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sanok RC - Raport śródroczny III kw 2021.pdfSanok RC - Raport śródroczny III kw 2021.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Sanok RC z informacja dotyczacą spółki Sanok RC S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-17 Piotr Szamburski Prezes Zarządu
2021-11-17 Piotr Dołęga Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki