REKLAMA

S4E: Rejestracja zmian w statucie Spółki.

2021-11-09 18:50
publikacja
2021-11-09 18:50
Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 5 listopada 2021 r. o rejestracji zmian w statucie zgodnie z uchwałą WZA z dnia 30 czerwca 2021 r.

Poniżej wykaz zmian w statucie Spółki:

uchylono §15 Statutu „S4E" S.A. w następującym brzmieniu:
1) Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego i co najmniej jednego Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego §15.
2) W okresie w którym spółka ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287132, będzie posiadać bezpośrednio lub pośrednio (przez swoją spółkę zależną) co najmniej 1 (jedną) akcję w kapitale zakładowym Spółki, spółce ABC Data S.A. przysługuje uprawnienie do powoływania członków Rady Nadzorczej celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w przypadku wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji. Tak powołani członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać odwołani przez Walne Zgromadzenie.

Nadano nowe brzmienie §15 Statutu „S4E" S.A.:
1) Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego i co najmniej jednego Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
W załączeniu tekst jednolity statutu Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
Załączniki
20211109_185006_0000137307_0000135907.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki