REKLAMA

Rubicon Partners SA: wyniki finansowe

2019-11-13 17:13
publikacja
2019-11-13 17:13
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
QSr_3_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Grupa Kapitałowa Rubicon Partners
I. Razem przychody z działalności operacyjnej 1 415 1 438 328 338
II. Razem koszty działalności operacyjnej (3 894) (7 387) (904) (1 737)
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (2 479) (5 949) (575) (1 399)
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (3 108) (10 139) (721) (2 384)
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (3 206) (9 917) (744) (2 331)
VI. Zysk/Strata netto dla jednostki dominującej (1 839) (9 917) (427) (2 331)
VII. Inne całkowite dochody - (2 305) - (542)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (458) (1 231) (106) (289)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (17) (10) (4) (2)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 340 704 79 166
XI. Przepływy pieniężne netto, razem (135) (537) (31) (126)
wg stanu na 30.09.2019 oraz 31.12.2018
XII. Aktywa trwałe, razem 10 396 6 737 2 377 1 567
XIII. Aktywa obrotowe, razem 4 662 6 738 1 066 1 567
XIV. Zobowiązania długoterminowe 3 491 1 386 798 322
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 10 637 11 529 2 432 2 681
XVI. Kapitał własny (aktywa netto) 930 560 213 130
XVII. Wyemitowany kapitał akcyjny 382 22 923 87 5 331
XVIII. Liczba akcji wg stanu na dzień: 30.09.2019 oraz 31.12.2018 3 820 500 3 820 500 3 820 500 3 820 500
XIX. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) 0,24 0,15 0,06 0,03
XX. Średnia ważona liczba akcji 3 820 500 3 820 500 3 820 500 3 820 500
XXI. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) Okres porównawczy prezentuje zysk/stratę na akcję za okres 01.01. - 31.12.2018 r. (0,48) (3,23) (0,11) (0,76)
XXII. Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie 3 820 500 3 820 500 3 820 500 3 820 500
XXIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) Okres porównawczy prezentuje zysk/stratę na akcję za okres 01.01. - 31.12.2018 r. (0,48) (3,23) (0,11) (0,76)
Rubicon Partners
XXIV. Razem przychody z działalności operacyjnej 211 578 49 136
XXV. Razem koszty działalności operacyjnej (1 778) (744) (413) (175)
XXVI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (1 567) (166) (364) (39)
XXVII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (1 373) (5 079) (319) (1 194)
XXVIII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (1 524) (5 034) (354) (1 183)
XXIX. Zysk (strata) netto (1 524) (5 034) (354) (1 183)
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 773 527 412 124
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 774) (483) (412) (114)
XXXII. Przepływy pieniężne netto razem (1) 44 0 10
wg stanu na 30.09.2019 oraz 31.12.2018
XXXIII. Aktywa trwałe 4 686 7 240 1 071 1 684
XXXIV. Aktywa obrotowe 749 4 150 171 965
XXXV. Zobowiązania długoterminowe - - - -
XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 3 382 7 813 773 1 817
XXXVII. Kapitał własny (aktywa netto) 2 053 3 577 469 832
XXXVIII. Wyemitowany kapitał akcyjny 382 22 923 87 5 331
XXXIX. Liczba akcji wg stanu na dzień: 30.09.2019 oraz 31.12.2018 3 820 500 3 820 500 3 820 500 3 820 500
XL. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) 0,54 0,94 0,12 0,22
XLI. Średnia ważona liczba akcji w okresie 3 820 500 3 820 500 3 820 500 3 820 500
XLII. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) (0,40) 0,53 (0,09) 0,12
XLIII. Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie 3 820 500 3 820 500 3 820 500 3 820 500
XLIV. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) (0,40) 0,53 (0,09) 0,12


Wybrane dane zostały przeliczone według następujących zasad:-
pozycje aktywów i pasywów na dzień 30 września 2019 r. – według
średniego kursu ogłoszonego 30 września 2019 r. przez Narodowy Bank
Polski - 4,3736 zł PLN/ EUR- poszczególne pozycje rachunku
zysków i strat zawierającego sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres 9 miesięczny
kończący się 30 września 2019 r. – według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na
ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego
kończącego się 30 września 2019 r. - 4,3086 PLN / EUR-
pozycje aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2018 r. – według średniego
kursu ogłoszonego 31 grudnia 2018 r. przez Narodowy Bank Polski - 4,30
zł PLN/ EUR- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat
zawierającego sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływu środków pieniężnych za okres 9 miesięczny kończący się 30
września 2018 r. – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego kończącego się 30
września 2018 r. - 4,2535 PLN / EUR


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QSr_3 2019.pdfQSr_3 2019.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe QSr 3/2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-13 Piotr Karmelita Prezes Zarządu
2019-11-13 Joanna Krupa Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki