REKLAMA

Rozliczenie roczne PIT. Co nowego trzeba wiedzieć w tym roku?

2017-04-11 06:00
publikacja
2017-04-11 06:00

Rozliczenie podatkowe za 2016 r. z założenia ma być jeszcze prostsze niż rok wcześniej. Taka zasada przyświeca zmianom, jakie objęły tegoroczne przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Co zatem warto wiedzieć i o czym pamiętać, by PIT dał jeszcze wyższy zwrot podatku, a jego przygotowanie zajęło mniej czasu i przebiegło bez kłopotu?

/ YAY Foto

Nowe metody przygotowania deklaracji PIT

Zamiast składać standardową deklarację podatkową, rozliczenia za 2016 r. dokonać można z pomocą usług udostępnianych przez Ministerstwo Finansów – PIT-PFR, czyli na podstawie wstępnie przygotowanej deklaracji PIT lub w formie rozliczenia przygotowanego przez urząd skarbowy – na podstawie danych przekazanych na wniosku PIT-WZ. Choć metody te nie dotyczą wszystkich podatników, to ułatwiają złożenie deklaracji PIT-37 i PIT-38 (PIT-PFR) lub PIT-37 (PIT-WZ) i pozwalają na szybkie ich sporządzenie indywidualnie, łącznie z małżonkiem lub jako rodzic samotnie wychowujący dzieci. Pozwalają też skorzystać z podstawowych ulg podatkowych.

PIT-PFR oraz PIT-WZ to nadal wyłącznie alternatywa dla standardowych rozliczeń podatkowych, tym bardziej, że dotyczą tylko rozliczeń dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem płatników (pracodawców). A zatem wszyscy podatnicy nadal mogą składać swój roczny PIT w takiej formie, jak do tej pory.

Natomiast nowością stosowaną od rozliczenia za 2016 jest przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego również przez emerytów i rencistów rozliczających się poprzez organy ZUS (PIT-40A).

Oświadczenie w sprawie złożenia wniosku o przekazaniu środków w ramach 1% należy złożyć na nowym formularzu PIT-OP.

PIT-OP mogą wypełnić osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe. W takim oświadczeniu podatnik emeryt powinien podać KRS podmiotu, czyli Organizacji Pożytku Publicznego oraz cel szczególny, na jaki chce przekazać 1% podatku wynikającego z rozliczenia sporządzonego przez organ ZUS.

Gdy podatnik emeryt chce poinformować organizację, że to właśnie on przekazał środki z 1%, powinien wyrazić zgodę na podanie organizacji pożytku publicznego swoich danych osobowych.

Co do zasady informację PIT-OP należy przekazać do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (2 maja w 2017 r.) do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika.  

Kiedy podatnik emeryt osiąga jeszcze dochody z innych źródeł (np. umowy o pracę albo własnej  działalności gospodarczej), powinien samodzielnie złożyć właściwe zeznanie roczne obejmujące przychody ze wszystkich źródeł. W takiej sytuacji, składając deklarację roczną, informację o przekazaniu 1% zaznacza w odpowiedniej rubryce formularza i nie składa deklaracji PIT-OP.

Przed przygotowaniem deklaracji pamiętaj o ulgach podatkowych

Warto przed rozpoczęciem rocznych rozliczeń podatkowych przypomnieć sobie, jakie ulgi i odliczenia można stosować. Katalog jest szeroki i obejmuje zarówno odliczenia od dochodu, od podatku, jak i możliwość stosowania korzystnych podatkowo metod łączenia zarobków małżonków lub rozliczenia się jako rodzic samotnie wychowujący dziecko. Podstawowe odliczenia, jakie można zastosować w rocznej deklaracji, to:

 • zapłacone lub pobrane składki ZUS,
 • darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego,
 • darowizny na cele charytatywno opiekuńcze kościołów i kościelnych osób prawnych,
 • darowizny na cele kultu religijnego,
 • darowizny krwi i jej składników – ulga dla krwiodawców,
 • ulga na Internet,
 • zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które wcześniej zostały opodatkowane,
 • ulga rehabilitacyjna,
 • ulga na badania i rozwój,
 • ulga na dzieci (prorodzinna),
 • ulga abolicyjna,
 • ulgi, do których prawa nabyto w latach poprzednich (kontynuacja ulg, które zgodnie z przepisami mogą być rozliczane w latach kolejnych).

Oprócz ulg podatkowych, możliwe jest nadal przekazanie 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Podatnicy mają również możliwość odliczania strat podatkowych, które wykazali w latach poprzednich – nie więcej niż 50% tej kwoty w jednym z 5 kolejnych lat po roku, w którym stratę wykazali. 

Nie zapomnij wykazać dochodów zagranicznych lub takich, z których rozliczasz się samodzielnie

Fiskus w łatwy sposób pozyskać może informacje na temat przychodów uzyskiwanych za granicą. Należy zatem po powrocie do kraju zapłacić zaliczkę na podatek, a z końcem roku wykazać przychody w deklaracji podatkowej. Przychody zagraniczne zmuszają, by do krajowych dochodów zastosować inną niż standardowa stopę podatkową (jeśli zarobki pochodzą z krajów, dla których stosowana jest zasada zwolnienia z progresją) lub by zastosowano odliczenie podatku zapłaconego za granicą.

W deklaracji rocznej należy ująć również przychody krajowe pochodzące ze źródeł, które uzyskiwane są prywatnie bez pośrednictwa płatnika obliczającego zaliczki na podatek. Pominięcie poszczególnych przychodów może grozić nie tylko odsetkami za zwłokę, ale również odpowiedzialnością karną i skarbową.

Pamiętaj o rozliczeniu PIT na właściwych wzorach deklaracji podatkowych

Składając zeznania podatkowe należy koniecznie zwrócić uwagę na to, aby korzystać z aktualnych wzorów formularzy. Ze względu na częste i czasem poważne zmiany przepisów prawa podatkowego, roczne zeznania podatkowe muszą być do nich dostosowane, co powoduje, że często zmieniają się opisy poszczególnych rubryk bądź pojawiają się nowe rubryki w formularzach.

Forma rocznej deklaracji określana jest każdorazowo aktualnym rozporządzeniami Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. O kolejnej wersji formularza świadczy liczba umieszczana w nawiasie za rodzajem deklaracji w dolnym prawym roku strony formularza (np. obecnie obowiązujący druk PIT-36(23) jest 23. wersją deklaracji rocznej służącej rozliczeniu dochodów uzyskiwanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.).

Niezwykle ważne jest stosowanie prawidłowej wersji zeznania podatkowego w przypadku dokonywanych korekt. Co do zasady korekta musi zostać złożona na zeznaniu obowiązującym w tym roku, którego korekta dotyczy. Ponieważ zwykle na dokonanie korekty podatnicy mają 5 lat, wtedy korekta dokonywana po latach np. w roku 2017 dotycząca zeznania z roku 2014 musi zostać złożona na wersji zeznania obowiązującej dla roku 2014 r.

Obowiązek rozliczenia spoczywa na podatniku

W przypadku uzyskiwania przychodów przez podatnika ze sprzedaży nieruchomości czy z indywidualnej działalności, a także gdy miał dochody od różnych pracodawców, podatnik ma obowiązek rozliczyć się samemu.

Jeśli podatnik zmieniał pracę lub łączył zatrudnienie w kilku różnych miejscach, także będzie musiał rozliczyć się sam. Obowiązek ten spoczywa na pracowniku, nawet jeśli pracodawca nie dostarczył mu w terminie właściwej informacji PIT-11, mimo iż to na płatniku składek tzn. zakładzie pracy ciąży obowiązek w terminie do końca lutego roku następującego po danym roku podatkowym przekazać podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu imienne informacje.

W takiej sytuacji podatnik będzie musiał sam ustalić wszelkie dane potrzebne do wypełnienia swojego rocznego PIT-u. Może w tym celu zwrócić się np. o wydanie przez ZUS zaświadczenia o wysokości należnych i odprowadzanych składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz społecznego w trakcie roku podatkowego. Możliwe jest również wystąpienie do US, aby ten wydał zaświadczenie na podstawie ewidencji urzędu skarbowego innych rejestrów bądź danych znajdujących się w jego posiadaniu np. o wysokości pobieranych przez pracodawcę zaliczek na podatek dochodowy, albo o przesłanym do US PIT-11.

W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę na to, iż w celu uniknięcia konsekwencji za niezłożenie zeznania w ogóle bądź w terminie w postaci mandatu lub grzywny, ważne jest, by przekazać do US deklarację zawierającą nawet błędy albo błędne wyliczenia. Podatnik po ustaleniu pełnych danych będzie miał możliwość złożenia korekty deklaracji.

Korekta deklaracji

Korekta służy poprawieniu błędu popełnionego przy poprzednim jego sporządzeniu i co do zasady może dotyczyć każdej jego pozycji (z pewnymi wyjątkami - gdy odrębne przepisy stanowią inaczej).

Dokonanie korekty następuje przez ponowne, prawidłowe wypełnienie formularza przy zaznaczeniu w rubryce "Cel złożenia formularza" kwadratu "korekta zeznania". Gdy podatnik złożył zeznanie drogą elektroniczną, nie ma obowiązku przesyłać korekty w tej samej formie, może to uczynić również składając ją osobiście bądź nadając przesyłką pocztową (koniecznie poleconą).

Korektę składać można aż do zakończenia okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego tj. przed  upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Czynny żal

Kiedy podatnik zechce skorygować błędy w zeznaniu rocznym, które mogłyby go narazić na odpowiedzialność (np. nie ujął wszystkich dochodów, popełnił inny błąd) bądź też nie dochował terminu złożenia zeznania, może skorzystać z tzw. instytucji czynnego żalu. Kodeks karny skarbowy przewiduje, iż nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe ten, kto złożył prawnie skuteczną korektę deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną.

Aby korekta ta była skuteczna, podatnik musi:

 1. złożyć korektę zanim urząd skarbowy wykryje nieprawidłowości w rozliczeniu PIT,
 2. pisemnie uzasadnić jej przyczyny,
 3. zapłacić zaległy podatek.

Jeżeli dojdzie natomiast do przeoczenia terminu złożenia rozliczenia rocznego, podatnikowi również przysługuje możliwość skorzystania z instytucji czynnego żalu. Razem z owym zawiadomieniem należy złożyć zaległą deklarację, a także zapłacić zaległy podatek z odsetkami, jeśli te wystąpiły.

Termin złożenia deklaracji

Co do zasady ostatecznym terminem na złożenie zeznania rocznego w przypadku większości podatników jest to 30 kwietnia każdego roku. W tym roku wyjątkowo, ze względu na fakt, że dzień ten przypada w niedzielę, która jest dniem wolnym od pracy, a przypadający po niej poniedziałek 1 maja jest świętem państwowym również wolnym od pracy, ostatnim dniem na złożenie rocznego zeznania podatkowego będzie wtorek 2 maja.

Adwokat Łukasz Wieszczeczyński, www.adwokaci-twz.pl

Źródło:
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Rozliczenia podatkowe - PIT 2016

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki