RYVU THERAPEUTICS S.A.: wyniki finansowe

2019-11-06 06:52
publikacja
2019-11-06 06:52
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skrocony_skonsolisowany_raport_kwartalny_Q3_2019_GK_Ryvu_Therapeutics_S.A._(poprzednio_Selvita_S.A.).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
I. Przychody ze sprzedaży 3 149 8 004 731 1 882
II. Przychody z dotacji 22 375 16 095 5 193 3 784
III. Przychody z tytułu sprzedaży projektów R&D - - - -
IV. Pozostałe przychody operacyjne 305 149 71 35
V. Suma przychodów z działalnosci operacyjnej 25 829 24 248 5 995 5 701
VI. Koszty operacyjne -60 148 - 36 699 -13 960 -8 628
VII. Amortyzacja -5 696 -2 129 -1 322 -501
VIII. Amortyzacja (bez wpływu MSSF 16) -4 296 -2 129 -997 -501
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT -34 319 -12 451 -7 965 -2 927
X. Zysk (strata) brutto -34 114 9 227 -7 918 2 169
XI. Zysk (strata) netto (działalność kontynuowana) -34 098 5 019 -7 914 1 180
XII. Zysk (strata) netto (działalność wydzielona) 7 981 8 276 1 852 1 946
XIII. EBITDA (działalność kontynuowana) -28 623 -10 322 -6 643 -2 427
XIV. Przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej 21 960 -4 081 5 112 -959
XV. Przepływy pieniężne netto z działaności inwestycyjnej -14 561 -55 763 -3 390 -13 099
XVI. Przepływy pieniężne netto z działaności finansowej - 2 025 128 410 -471 30 164
XVII. Przepływy pieniężne netto, razem 5 374 68 566 1 251 16 106
XVIII. Liczba akcji (w szt.) 15 971 229 15 370 491 15 971 229 15 370 491
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) przypisany do akcjonariuszy jednostki dominującej z działalności kontynuowanej -2,13 0,33 -0,50 0,19
XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) przypisany do akcjonariuszy jednostki dominującej z działalności kontynuowanej -2,13 0,33 -0,50 0,19
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) przypisana do akcjonariuszy jednostki dominującej z działalności kontynuowanej 10,56 12,68 2,41 2,41
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR) przypisana do akcjonariuszy jednostki dominującej z działalności kontynuowanej 10,56 12,68 2,41 2,41
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) - - - -
POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO BILANSU
XXIV. Aktywa razem 187 160 261 125 42 793 61 133
XXV. Należności krótkoterminowe 12 236 30 520 2 798 7 145
XXVI. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 89 058 104 691 20 363 24 510
XXVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 59 659 54 015 13 641 12 646
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe 39 521 28 650 9 036 6 707
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 20 138 25 365 4 604 5 938
XXX. Kapitał własny 168 663 207 110 38 564 48 488
XXXI. Kapitał zakładowy 6 388 6 388 1 461 1 496
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XXXII. Przychody ze sprzedaży 41 918 38 769 9 729 9 115
XXXIII. Przychody z dotacji 23 681 16 951 5 496 3 985
XXXIV. Pozostałe przychody operacyjne 678 287 157 67
XXXV. Suma przychodów z działalnosci operacyjnej 66 277 56 006 15 383 13 167
XXXVI. Koszty operacyjne -100 239 -66 880 -23 265 -15 724
XXXVII. Amortyzacja -7 205 -4 920 -1 672 -1 157
XXXVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT -33 963 -10 874 -7 883 -2 556
XXXIX. Zysk (strata) brutto -24 939 -9 828 -5 788 -2 311
XL. Zysk (strata) netto -24 916 -9 872 -5 783 -2 321
XLI. EBITDA -26 758 -5 954 -6 210 -1 400
XLII. Przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej -47 042 -24 773 -10 918 -5 824
XLIII. Przepływy pieniężne netto z działaności inwestycyjnej 1 416 -52 431 329 -12 327
XLIV. Przepływy pieniężne netto z działaności finansowej 39 827 144 487 9 244 33 969
XLV. Przepływy pieniężne netto, razem -5 799 67 283 -1 346 15 818
XLVI. Liczba akcji (w szt.) 15 971 229 15 370 491 15 971 229 15 370 491
XLVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) -1,56 -0,64 -0,36 -0,15
XLVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) -1,56 -0,64 -0,36 -0,15
XLIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 7,93 10,72 1,81 2,51
L. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję ( w PLN/EUR) 7,93 10,72 1,81 2,51
LI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) - - - -
POZYCJE BILANSU
LII. Aktywa razem 185 617 211 971 42 440 49 626
LIII. Należności krótkoterminowe 15 946 11 545 3 646 2 703
LIV. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 89 059 91 888 20 363 21 512
LV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 58 955 47 210 13 480 11 053
LVI. Zobowiązania długoterminowe 6 577 6 473 1 504 1 515
LVII. Zobowiązania krótkoterminowe 19 528 13 633 4 465 3 192
LVIII. Kapitał własny 126 662 164 761 28 961 38 573
LIX. Kapitał zakładowy 6 388 6 388 1 461 1 496


Kurs euro użyty do
przeliczenia wybranych danych finansowych.


Średni kurs NBP:


za okres 01.01.2019 –
30.09.2019 r.: 4,3086 PLN;


za okres 01.01.2018 –
30.09.2018 r.: 4,2535 PLN;


na dzień 30 września
2019 r.: 4,3736 PLN;

na
dzień 30 września 2018 r.: 4,2714 PLN.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skrócony skonsolisowany raport kwartalny_Q3 2019_GK Ryvu Therapeutics S.A. (poprzednio Selvita S.A.).pdfSkrócony skonsolisowany raport kwartalny_Q3 2019_GK Ryvu Therapeutics S.A. (poprzednio Selvita S.A.).pdf Skrócony skonsolidowany raport kwartalny Q3 2019 GK Ryvu Therapeutics S.A. wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-06 Paweł Przewięźlikowski Prezes Zarządu
2019-11-06 Dariusz Kurdas Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki