21,1000 zł
-0,47% -0,1000 zł
Zakłady Magnezytowe Ropczyce SA (RPC)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ZMR_PSr_2019_Skonsolidowany_raport_polroczny.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZMR_PSr_2019_Sprawozdanie_z_dzialalnosci.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZMR_PSr_2019_Raport_bieglego_rewidenta_jednostkowy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZMR_PSr_2019_Raport_bieglego_rewidenta_skonsolidowany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 182 433 182 398 42 545 43 024
II. Koszt własny sprzedaży 139 460 134 261 32 523 31 670
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 22 670 26 771 5 287 6 315
IV. Zysk (strata) brutto 20 734 21 069 4 835 4 970
V. Zysk (strata) netto 16 443 8 778 3 835 2 071
VI. Średnioważona liczba udziałów/akcji w sztukach 4 352 627 4 727 381 4 352 627 4 727 381
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 3,78 1,86 0,88 0,44
VIII. Aktywa trwałe a) 235 514 237 405 55 389 55 210
IX. Aktywa obrotowe a) 220 682 223 472 51 901 51 970
X. Kapitał własny a) 268 155 257 490 63 066 59 881
XI. Zobowiązania długoterminowe a) 89 003 85 462 20 932 19 875
XII. Zobowiązania krótkoterminowe a) 99 038 117 925 23 292 27 424
XIII. Liczba akcji a) 4 352 627 4 352 627 4 352 627 4 352 627
XIV. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) a) 61,61 59,16 14,49 13,76
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 35 578 1 115 8 297 263
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 932 -3 286 -1 383 -775
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 719 6 211 -3 199 1 465


a) dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej dotyczące
okresu poprzedniego (w PLN i EUR), prezentowane są na koniec
poprzedniego roku obrotowego, tj. 31.12.2018Kurs EURO/PLN
30.06.2018 31.12.2018 30.06.2019- dla danych bilansowych 4,3616
4,3000 4,2520- dla danych rachunku zysków i strat 4,2394 4,2669
4,2880Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji
finansowej użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy. Do przeliczenia
pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP
obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
ZMR PSr 2019_Skonsolidowany raport półroczny.pdfZMR PSr 2019_Skonsolidowany raport półroczny.pdf ZMR PSr 2019 _Skonsolidowany raport półroczny
ZMR PSr 2019_Sprawozdanie z działalności.pdfZMR PSr 2019_Sprawozdanie z działalności.pdf ZMR PSr 2019 _Sprawozdanie z działalności
ZMR PSr 2019_Raport biegłego rewidenta jednostkowy.pdfZMR PSr 2019_Raport biegłego rewidenta jednostkowy.pdf ZMR PSr 2019 _Raport biegłego rewidenta jednostkowy
ZMR PSr 2019_Raport biegłego rewidenta skonsolidowany.pdfZMR PSr 2019_Raport biegłego rewidenta skonsolidowany.pdf ZMR PSr 2019_Raport biegłego rewidenta skonsolidowany

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-08 Józef Siwiec Prezes Zarządu
2019-08-08 Marian Darłak Wiceprezes Zarządu
2019-08-08 Robert Duszkiewicz Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.