REMAK: wyniki finansowe

2019-10-30 08:23
publikacja
2019-10-30 08:23
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
SF_3Q2019_sig-sig-sig.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Dodatkowe_i_pozostale_info/static/att/emitent/2019-10/SF_3Q2019_sig-sig-sig_201910301796243108.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 278 606 143 079 64 663 33 638
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 342 9 059 2 632 2 130
III. Zysk (strata) brutto 9 934 8 686 2 306 2 042
IV. Zysk (strata) netto 6 268 6 776 1 455 1 593
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 927 7 459 1 608 1 754
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 081 -647 -483 -152
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 782 2 711 -414 637
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 3 064 9 523 711 2 239
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 234 166 192 009 53 541 44 653
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 199 901 164 174 45 706 38 180
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 26 008 25 882 5 947 6 019
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 101 814 93 861 23 279 21 828
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 34 265 27 835 7 835 6 474
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 500 7 500 1 715 1 744
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,09 2,26 0,48 0,53
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,09 2,26 0,48 0,53
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11,42 9,28 2,61 2,16
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11,42 9,28 2,61 2,16
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


Raport kwartalny SA-Q 3 2019


Plik Opis
SF 3Q2019_sig-sig-sig.pdfSF 3Q2019_sig-sig-sig.pdf SF 3Q2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-30 Stanisław Kalarus Prezes Zarządu
2019-10-30 Aleksander Umiński Wiceprezes Zarządu
2019-10-30 Jacek Sadowski Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 49 671 50 023 47 055 48 740
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 12 324 12 976 14 245 14 613
- wartość firmy 11 511 12 262 13 764 14 514
2. Rzeczowe aktywa trwałe 21 697 22 506 21 945 22 796
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 15 650 14 541 10 865 11 331
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 15 650 14 541 10 865 11 331
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 184 495 177 152 144 954 137 081
1. Zapasy 4 728 8 056 5 086 9 264
2. Należności krótkoterminowe 130 319 97 508 93 650 79 880
2.1. Od jednostek powiązanych 29 298 23 802 13 306 922
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.2. Od pozostałych jednostek 101 021 73 706 80 344 78 958
3. Inwestycje krótkoterminowe 5 260 3 221 2 196 12 698
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 260 3 221 2 196 12 698
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 260 3 221 2 196 12 698
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 44 188 68 367 44 022 35 239
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 234 166 227 175 192 009 185 821
PASYWA
I. Kapitał własny 34 265 31 933 27 835 24 058
1. Kapitał zakładowy 7 500 7 500 7 500 7 500
2. Kapitał zapasowy 19 722 19 708 9 041 9 040
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 775 529 760 742
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
4. Zysk (strata) netto 6 268 4 196 10 534 6 776
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 199 901 195 242 164 174 161 763
1. Rezerwy na zobowiązania 22 642 26 337 21 905 19 282
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11 521 15 162 9 315 6 879
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 4 118 4 118 3 933 4 279
a) długoterminowa 1 791 1 791 1 791 2 116
b) krótkoterminowa 2 327 2 327 2 142 2 163
1.3. Pozostałe rezerwy 7 003 7 057 8 657 8 124
długoterminowe
a) krótkoterminowe 7 003 7 057 8 657 8 124
2. Zobowiązania długoterminowe 26 008 27 219 25 882 37 167
2.1. Wobec jednostek powiązanych 24 605 24 409 24 038 35 673
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.2. Wobec pozostałych jednostek 1 403 2 810 1 844 1 494
3. Zobowiązania krótkoterminowe 101 814 112 894 93 861 64 454
3.1. Wobec jednostek powiązanych 13 243 16 264 16 805 7 556
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.2. Wobec pozostałych jednostek 86 947 94 736 75 924 55 724
3.3. Fundusze specjalne 1 624 1 894 1 132 1 174
4. Rozliczenia międzyokresowe 49 437 28 792 22 526 40 860
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 49 437 28 792 22 526 40 860
a) długoterminowe 228 152 203 228
b) krótkoterminowe 49 209 28 640 22 323 40 632
P a s y w a r a z e m 234 166 227 175 192 009 185 821
Wartość księgowa 34 265 31 933 27 835 24 058
Liczba akcji (w szt.) 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 11,42 10,64 9,28 8,02
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 11,42 10,64 9,28 8,02
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
3. Inne (z tytułu)
-
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 110 900 278 606 57 594 143 079
- od jednostek powiązanych 19 426 47 403 1 209 9 456
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 110 834 277 250 57 458 142 406
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 66 1 356 136 673
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 102 461 256 142 51 766 122 895
- jednostkom powiązanym 23 250 47 114 14 14
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 102 406 254 781 51 710 122 471
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 55 1 361 56 424
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8 439 22 464 5 828 20 184
Koszty sprzedaży
IV. Koszty ogólnego zarządu 4 824 11 737 3 563 8 721
V. Zysk (strata) ze sprzedaży 3 615 10 727 2 265 11 463
VI. Pozostałe przychody operacyjne 1 804 5 551 56 580
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 27 383
Dotacje
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3 20
3. Inne przychody operacyjne 1 801 5 531 29 197
VII. Pozostałe koszty operacyjne 1 632 4 936 598 2 984
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych -157 100
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 4 -16 17
3. Inne koszty operacyjne 1 789 4 832 614 2 967
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 787 11 342 1 723 9 059
IX. Przychody finansowe 1 9
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 1 9
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
X. Koszty finansowe 644 1 408 66 382
1. Odsetki w tym: 158 399 59 170
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 486 1 009 7 212
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XI. Zysk (strata) brutto 3 143 9 934 1 658 8 686
XII. Podatek dochodowy 1 071 3 666 97 1 910
a) część bieżąca 5 938 6 328 2 925 3 782
b) część odroczona -4 867 -2 662 -2 828 -1 872
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIII. Zysk (strata) netto 2 072 6 268 1 561 6 776
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 8 596 9 104
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 000 000 3 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,09 2,26
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 000 000 3 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,09 2,26
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 31 933 27 835 17 289 17 289
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 31 933 27 835 17 289 17 289
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 7 500 7 500 7 500 7 500
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 7 500 7 500 7 500 7 500
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 19 708 9 041 2 565 2 565
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 14 10 681 6 476 6 475
a) zwiększenia (z tytułu) 14 10 681 6 476 6 475
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 0 10 534 6 465 6 465
- aktualizacja środków trwałych 14 147 11 10
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 19 722 19 722 9 041 9 040
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 529 760 759 759
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 246 15 1 -17
a) zwiększenia (z tytułu) 260 185 23 3
- różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych 260 185 23 3
- odwrócenie różnic kursowych z przeliczenia zakładów zagranicznych z lat ubiegłych 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 14 170 22 20
- zbycia środków trwałych 14 147 11 10
- różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych 0 0 11 10
- odwrócenie różnic kursowych z przeliczenia zakładów zagranicznych z lat ubiegłych 0 23 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 775 775 760 742
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 10 534 6 465 -1 229
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 10 534 7 694 7 694
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 10 534 7 694 7 694
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 10 534 7 694 7 694
- rozliczenia straty z lat ubiegłych 0 0 1 229 1 229
- przeniesienie na kapitał zapasowy 0 10 534 6 465 6 465
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 1 229 1 229
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 1 229 1 229
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 1 229 1 229
- pokrycie straty z zysku lat ubiegłych 0 0 1 229 1 229
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
6. Wynik netto 2 072 6 268 10 534 6 776
a) zysk netto 2 072 6 268 10 534 6 776
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 34 265 34 265 27 835 24 058
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 34 265 34 265 27 835 24 058
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 2 072 6 268 1 561 6 776
II. Korekty razem 15 867 659 3 664 683
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 1 683 5 065 2 451 3 630
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 6 -8
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 130 296 72 180
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -275 40 -46 -456
5. Zmiana stanu rezerw -3 695 737 -1 888 2 108
6. Zmiana stanu zapasów 3 328 358 -6 095 -6 185
7. Zmiana stanu należności -32 810 -36 669 -17 987 -11 817
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3 533 8 711 9 440 10 180
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 43 714 21 960 17 211 2 551
10. Inne korekty 259 161 500 500
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 17 939 6 927 5 225 7 459
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 288 288 49 471
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 288 288 49 471
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 235 2 369 637 1 118
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 235 2 369 637 1 118
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 53 -2 081 -588 -647
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy -7 163 8 000 3 361 3 361
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki -7 163 8 000 3 361 3 361
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 574 9 782 368 650
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 0 8 216 0 0
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 445 1 271 296 469
3. Odsetki 129 295 32 61
4. Inne wydatki finansowe 0 0 40 120
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -7 737 -1 782 2 993 2 711
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 10 255 3 064 7 630 9 523
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2 039 3 064 7 630 9 523
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 3 221 2 196 5 068 3 175
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 13 476 5 260 12 698 12 698
- o ograniczonej możliwości dysponowania 945 1 780 172 974
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


Informacja dodatkowa i Pozostałe informacje
skróconego sprawozdania finansowego za 3 kwartał 2019 roku


Plik Opis
Dodatkowe_i_pozostałe_info/static/att/emitent/2019-10/SF_3Q2019_sig-sig-sig_201910301796243108.pdfDodatkowe_i_pozostałe_info/static/att/emitent/2019-10/SF_3Q2019_sig-sig-sig_201910301796243108.pdf Informacja dodatkowa i Pozostałe informacje SF za 3 kw.2019
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki