REKLAMA

REINO CAPITAL SA: wyniki finansowe

2021-04-30 17:07
publikacja
2021-04-30 17:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
GK_REINO_BSSF_2020_Sprawozdanie_z_badania.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
rnc_raport_roczny_2020_list_do_akcjonariuszy_2021-04-30.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
REINO_Capital_SF_skonsolidowane_31.12.2020_final-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
rnc_raport_roczny_2020_szd_gk_final-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
rnc_raport_roczny_2020_oswiadczenie_ws._ladu_korporacyjnego_final-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
rnc_raport_roczny_2020_oswiadczenie_komitet_audytu_rn_2021-04-30.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
rnc_raport_roczny_2020_wybor_firmy_audytorskiej_informacja_zarzadu_2021-04-30-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
rnc_raport_roczny_2020_oswiadczenie_wybor_firmy_audytorskiej__rn_2021-04-30.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
reino_rnc_raport_roczny_2020_ocena_rn_2021-04-30_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01 - 31.12.2020 01.01 - 31.12.2019 01.01 - 31.12.2020 01.01 - 31.12.2019
II. Przychody netto ze sprzedaży 3 506 3 312 784 770
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (3 178) (2 787) (710) (648)
IV. Zysk (strata) brutto (3 844) (2 347) (859) (546)
V. Podatek dochodowy (292) (400) (65) (93)
VI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (3 552) (1 947) (794) (453)
VII. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej (72) - (16) -
VIII. Zysk (strata) netto (3 623) (1 947) (810) (453)
IX. Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej (2 992) (1 281) (669) (298)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 142) (1 978) (702) (460)
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 759) (4 888) (393) (1 136)
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 653 7 025 816 1 633
XIII. Przepływy pieniężne netto razem (1 249) 159 (279) 37
XIV. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR) (0,0853) (0,0501) (0,0185) (0,0118)
XV. POZYCJE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
XVI. Aktywa trwałe 64 736 63 784 14 028 14 978
XVII. Wartość firmy 48 401 48 401 10 488 11 366
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 3 486 2 450 755 575
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 5 404 1 647 1 171 387
XX. Kapitał własny 61 309 64 340 13 285 15 109
XXI. Kapitał podstawowy 33 982 31 077 7 364 7 298
XXII. Liczba akcji w szt. 42 478 050 38 846 800 42 478 050 38 846 800
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,44 1,66 0,31 0,39
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -


Do przeliczenia danych skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji
finansowej użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy.Do
przeliczenia pozycji skonsolidowanego sprawozdania z wyników i
skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów
NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy z danego
okresu.Kurs EUR/PLN- dla danych bilansowych na dzień
31.12.2020- 4,6148 PLN, na dzień 31.12.2019- 4,2585 PLN- dla
danych rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych- na dzień 31.12.2020- 4,4742 PLN, na dzień 31.12.2019-
4,3018 PLN


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK REINO_BSSF 2020_Sprawozdanie z badania.pdfGK REINO_BSSF 2020_Sprawozdanie z badania.pdf Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REINO Capital S.A. za 2020 rok
rnc_raport roczny 2020_list do akcjonariuszy_2021-04-30.pdfrnc_raport roczny 2020_list do akcjonariuszy_2021-04-30.pdf List do Akcjonariuszy
REINO Capital_SF skonsolidowane_31.12.2020_final-sig.pdfREINO Capital_SF skonsolidowane_31.12.2020_final-sig.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej REINO Capital S.A. za 2020 rok
rnc_raport roczny 2020_szd gk_final-sig.pdfrnc_raport roczny 2020_szd gk_final-sig.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej REINO Capital S.A. za 2020 rok
rnc_raport roczny 2020_oświadczenie ws. ładu korporacyjnego_final-sig.pdfrnc_raport roczny 2020_oświadczenie ws. ładu korporacyjnego_final-sig.pdf Oświadczenie ws. Ładu Korporacyjnego
rnc_raport roczny 2020_oświadczenie komitet audytu_rn 2021-04-30.pdfrnc_raport roczny 2020_oświadczenie komitet audytu_rn 2021-04-30.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej ws. Komitetu Audytu
rnc_raport roczny 2020_wybór firmy audytorskiej_informacja zarzadu 2021-04-30-sig.pdfrnc_raport roczny 2020_wybór firmy audytorskiej_informacja zarzadu 2021-04-30-sig.pdf Informacja Zarządu ws. wyboru firmy audytorskiej
rnc_raport roczny 2020 oświadczenie wybór firmy audytorskiej_ rn 2021-04-30.pdfrnc_raport roczny 2020 oświadczenie wybór firmy audytorskiej_ rn 2021-04-30.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej ws. wyboru firmy audytorskiej
reino_rnc_raport roczny 2020_ocena rn_2021-04-30_final.pdfreino_rnc_raport roczny 2020_ocena rn_2021-04-30_final.pdf Ocena sprawozdań finansowych i sprawozdania z działalności przez Radę Nadzorczą

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Radosław Świątkowski Prezes Zarządu Radosław Świątkowski


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Małgorzata Przeplasko Główna Księgowa Małgorzata Przeplasko
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki