REKLAMA

REDDEV: Zakończenie subskrypcji akcji serii D

2021-06-22 22:33
publikacja
2021-06-22 22:33
Zarząd spółki pod firmą Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie (dalej zwanej Emitentem), przekazuje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii D wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w oparciu o postanowienie § 9 statutu Spółki poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

1.Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 4 czerwca 2021 roku
Data zakończenia subskrypcji: 8 czerwca 2021 roku.

2.Data przydziału akcji:
Objęcie akcji serii D nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, na podstawie umów objęcia akcji serii D, w związku czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.

3.Liczba akcji objętych subskrypcją:
670.000 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

4.Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła.

5.Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji doszło do objęcia 670.000 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

6.Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
Akcje serii D były obejmowanie po cenie emisyjnej równej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję.

6a. Informacje o sposobie opłacenia objętych akcji:
Akcje serii D zostały w całości opłacone wkładem pieniężnym.

7.Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Oferty objęcia akcji na okaziciela serii D zostały przyjęte przez 6 (sześć) podmiotów, w tym 3 (trzy) osoby prawne i 3 (trzy) osoby fizyczne.

8.Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Objęcie akcji serii D nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji.
W ramach subskrypcji akcje serii D zostały objęte przez 6 (sześć) podmiotów, w tym 3 (trzy) osoby prawne i 3 (trzy) osoby fizyczne.

8a. Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
Podmioty, które objęły akcje serii D nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Jeden z podmiotów, które objęły akcje serii D jest podmiotem zależnym od Członka Rady Nadzorczej Emitenta – Marka Smogóra.

9.Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki akcji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki akcji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)
W emisji akcji serii D nie uczestniczyli subemitenci.

10.Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, który obejmuje koszt aktu notarialnego: 1 753,80 (tysiąc siedemset pięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt groszy), podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego: 663,10 zł (sześćset sześćdziesiąt trzy złote dziesięć groszy) zł;
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy;
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł;
d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: 0,00 zł.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki