REKLAMA

REDAN: wyniki finansowe

2022-11-24 18:38
publikacja
2022-11-24 18:38
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
REDAN_JSF_III_kwartal_2022_-sigMSz_-_sigDM_-sigBK.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_dodatkowa_za_3Q_2022_Redan_-sigDM_-sigBK.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 68 532 68 594 14 619 15 048
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (2 986) (3 589) (637) (787)
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (9 610) (4 984) (2 050) (1 093)
IV. Zysk (strata) netto (9 610) (4 984) (2 050) (1 093)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 769 4 023 591 883
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (884) (128) (189) (28)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 198) (3 861) (469) (847)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (313) 34 (67) 7
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,27) (0,14) (0,06) (0,03)
X. wg stanu na dzień 30.09.2022 31.12.2021 30.09.2022 31.12.2021
XI. Aktywa razem 67 778 63 054 13 918 13 709
XII. Aktywa obrotowe 54 514 41 375 11 194 8 996
XIII. Aktywa trwałe 13 264 21 679 2 724 4 713
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 73 663 59 329 15 126 12 899
XV. Zobowiazania długoterminowe 8 736 8 640 1 794 1 879
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 64 927 50 689 13 333 11 021
XVII. Kapitał własny (5 885) 3 725 (1 208) 810
XVIII. Kapitał zakładowy 35 709 35 709 7 333 7 764
XIX. Liczba akcji 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (0,16) 0,10 (0,03) 0,02


Powyższe dane finansowe za 2022 oraz 2021 roku zostały przeliczone na
EUR według następujących zasad:


− poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu
ogłoszonego na dzień 30 września 2022 roku – 4,8698 PLN / EUR, i na
dzień 31 grudnia 2021 roku - 4,5994 PLN/EUR,


− poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 30 września 2022
roku) – 4,6880 PLN / EUR i (od 1 stycznia do 30 września 2021 roku) –
4,5585 PLN / EUR


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
REDAN JSF III kwartał 2022 -sigMSz - sigDM -sigBK.pdfREDAN JSF III kwartał 2022 -sigMSz - sigDM -sigBK.pdf Sprawozdanie finansowe
Informacja dodatkowa za 3Q 2022 Redan -sigDM -sigBK.pdfInformacja dodatkowa za 3Q 2022 Redan -sigDM -sigBK.pdf Informacja dodatkowa

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-24 Marzena Szynkowska Główna Księgowa Marzena Szynkowska
2022-11-24 Bogusz Kruszyński Prezes Zarządu Bogusz Kruszyński
2022-11-24 Dariusz Młodziński Członek Zarządu Dariusz Młodziński
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking najtańszych kont firmowych

Ranking najtańszych kont firmowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki