REKLAMA

REDAN: wyniki finansowe

2021-04-28 23:41
publikacja
2021-04-28 23:41
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
JSF_Redan_2020-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_Redan_S.A._2020-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_ZarzaduRDN_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Zarzadu_Redan_do_Akcjonariuszy_2020_-_jednostkowy_-_do_publikacji.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
lad_korporacyjny_REDAN_-_do_publikacji_-_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
osw_zarzadu_do_JSF_RDN_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
osw_RN_-_ocena_JSF_RDN_-sigAll.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
osw_RN_-_wybor_audytora_-sigAll.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
osw_RN_-_KA_lkJSF_-_sigAll.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 76 744 156 272 17 153 36 327
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (92 509) (177 758) (20 676) (41 322)
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (3 828) (109 481) (856) (25 450)
IV. Zysk (strata) netto (3 828) (112 480) (856) (26 147)
V. Całkowity dochód (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (3 828) (112 480) (856) (26 147)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 749 4 688 1 061 1 090
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (760) 640 (170) 149
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (4 060) (5 783) (907) (1 344)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (71) (455) (16) (106)
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,11) (3,15) (0,02) (0,73)
XI. wg stanu na dzień 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
XII. Aktywa razem 70 317 55 434 15 237 13 017
XIII. Aktywa obrotowe 56 495 39 090 12 242 9 179
XIV. Aktywa trwałe 13 822 16 344 2 995 3 838
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 60 220 41 509 13 049 9 747
XVI. Zobowiazania długoterminowe 19 051 10 247 4 128 2 406
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 41 169 31 262 8 921 7 341
XVIII. Kapitał własny 10 097 13 925 2 188 3 270
XIX. Kapitał zakładowy 35 709 35 709 7 738 8 385
XX. Liczba akcji 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,28 0,39 0,06 0,09


Powyższe dane finansowe za 2020 oraz 2019 roku zostały przeliczone na
EUR według następujących zasad:


− poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu
ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2019 roku – 4,2585 PLN / EUR, i na dzień
31 grudnia 2020 roku - 4,6148 PLN/EUR,


− poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku) –
4,4742 PLN / EUR i (od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku) – 4,3018 PLN
/ EUR


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
JSF_Redan_2020-sig.pdfJSF_Redan_2020-sig.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Redan SA
Sprawozdanie z badania Redan S.A. 2020-sig.pdfSprawozdanie z badania Redan S.A. 2020-sig.pdf Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Redan S.A.
Sprawozdanie ZarząduRDN 2020.pdfSprawozdanie ZarząduRDN 2020.pdf Sprawozdanie Zarządu Redan SA
List Zarządu Redan do Akcjonariuszy 2020 - jednostkowy - do publikacji.pdfList Zarządu Redan do Akcjonariuszy 2020 - jednostkowy - do publikacji.pdf List Zarządu Redan SA do akcjonariuszy
ład korporacyjny REDAN - do publikacji - 2020.pdfład korporacyjny REDAN - do publikacji - 2020.pdf Raport ze stosowania ładu korporacyjnego
osw zarzadu do JSF RDN 2020.pdfosw zarzadu do JSF RDN 2020.pdf Oświadczenia Zarządu Redan SA do jednostkowego sprawozdania finansowego
osw RN - ocena JSF RDN -sigAll.pdfosw RN - ocena JSF RDN -sigAll.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej Redan SA ws .jednostkowego sprawozdania finansowego
osw RN - wybor audytora -sigAll.pdfosw RN - wybor audytora -sigAll.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej Redan SA dla Zarządu dot wyboru firmy audytorskiej
osw RN - KA lkJSF - sigAll.pdfosw RN - KA lkJSF - sigAll.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej Redan SA dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 Bogusz Kruszyński Prezes Zarządu Bogusz Kruszyński


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 Anna Królikiewicz Główny Księgowy Anna Królikiewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki