REKLAMA

RAWLPLUG: wyniki finansowe

2021-03-26 06:59
publikacja
2021-03-26 06:59
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
rwl_2020-12-31.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
rwl_2020-12-31.zip.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_2020_Grupy_RAWLPLUG_i_RAWLPLUG_SA.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_2020_Grupy_RAWLPLUG_i_RAWLPLUG_SA.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_RAWLPLUG_SA_dot_sprawozdan_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_RAWLPLUG_SA_dot_KA_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Rawlplug_SA_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent_ESEF.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Rawlplug_SA_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent_ESEF.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres:
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 787 628,00 813 726,00 176 038,00 189 159,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 80 005,00 55 940,00 17 881,00 13 004,00
III. Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej 68 559,00 46 313,00 15 323,00 10 766,00
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 57 927,00 36 632,00 12 947,00 8 516,00
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 50 056,00 30 509,00 11 188,00 7 092,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 106 335,00 78 417,00 23 766,00 18 229,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -47 205,00 -46 243,00 -10 550,00 -10 750,00
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -59 683,00 -32 585,00 -13 339,00 -7 575,00
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -553,00 -411,00 -124,00 -96,00
X. Średnia ważona liczba akcji 31 902 149,00 32 560 000,00 31 902 149,00 32 560 000,00
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,57 0,94 0,35 0,22
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień:
XII. Aktywa razem 996 715,00 974 365,00 215 982,00 228 805,00
XIII. Zobowiązania długoterminowe 206 647,00 264 075,00 44 779,00 62 011,00
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 262 982,00 232 865,00 56 987,00 54 682,00
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 478 160,00 434 761,00 103 614,00 102 093,00
XVI. Kapitał zakładowy 32 560,00 32 560,00 7 056,00 7 646,00
XVII. Liczba akcji na dzień bilansowy 31 059 401,00 32 560 000,00 31 059 401,00 32 560 000,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 15,40 13,35 3,34 3,14
Dane 'za okres' przedstawiają dane narastająco za okresy 1.01-31.12.2020 r. oraz 1.01-31.12.2019 r. Dane 'na dzień' przedstawiają dane na dzień 31.12.2020 r. oraz 31.12.2019 r.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
rwl_2020-12-31.ziprwl_2020-12-31.zip Grupa Kapitałowa RAWLPLUG S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2020
rwl_2020-12-31.zip.XAdESrwl_2020-12-31.zip.XAdES Grupa Kapitałowa RAWLPLUG S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2020 Podpisy
Sprawozdanie_Zarzadu_2020_Grupy_RAWLPLUG_i_RAWLPLUG_SA.xhtmlSprawozdanie_Zarzadu_2020_Grupy_RAWLPLUG_i_RAWLPLUG_SA.xhtml Sprawozdanie Zarządu Grupy RAWLPLUG i RAWLPLUG S.A. 2020
Sprawozdanie_Zarzadu_2020_Grupy_RAWLPLUG_i_RAWLPLUG_SA.xhtml.XAdESSprawozdanie_Zarzadu_2020_Grupy_RAWLPLUG_i_RAWLPLUG_SA.xhtml.XAdES Sprawozdanie Zarządu Grupy RAWLPLUG i RAWLPLUG S.A. 2020 Podpisy
Ocena_RN_RAWLPLUG_SA_dot_sprawozdan_2020.xhtmlOcena_RN_RAWLPLUG_SA_dot_sprawozdan_2020.xhtml
Ocena Rady Nadzorczej RAWLPLUG S.A. dotycząca sprawozdań Spółki RAWLPLUG S.A. i Grupy Kapitałowej RAWLPLUG S.A. za rok 2020
Oswiadczenie_RN_RAWLPLUG_SA_dot_KA_2020.xhtmlOswiadczenie_RN_RAWLPLUG_SA_dot_KA_2020.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej RAWLPLUG S.A. w sprawie Komitetu Audytu
Rawlplug_SA_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent_ESEF.xhtmlRawlplug_SA_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent_ESEF.xhtml Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego SSF Grupy Kapitałowej RAWLPLUG S.A. za rok 2020
Rawlplug_SA_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent_ESEF.xhtml.XAdESRawlplug_SA_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent_ESEF.xhtml.XAdES Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego SSF Grupy Kapitałowej RAWLPLUG S.A. za rok 2020 Podpisy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki