RAWLPLUG: wyniki finansowe

2020-05-15 07:45
publikacja
2020-05-15 07:45
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_kwartalny_SA-QSr_1_2020_Grupa_Rawlplug.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres:
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 201 724 208 497 45 885 48 512
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 676 16 284 3 566 3 789
III. Zysk (strata) brutto 11 575 14 009 2 633 3 260
IV. Zysk (strata) netto 10 304 11 294 2 344 2 628
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 7 952 10 111 1 809 2 353
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( 2) ( 6 251) ( 0) ( 1 454)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( 9 716) ( 10 775) ( 2 210) ( 2 507)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 005 10 592 1 593 2 465
IX. Przepływy pieniężne netto, razem ( 2 713) ( 6 434) ( 617) ( 1 497)
X. Średnia ważona liczba akcji 32 560 000 32 560 000 32 560 000 32 560 000
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,24 0,31 0,06 0,07
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień
XII. Aktywa razem 1 019 048 974 365 223 853 228 805
XIII. Zobowiązania długoterminowe 205 890 264 075 45 228 62 011
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 319 835 232 865 70 258 54 682
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 448 968 434 761 98 624 102 093
XVI. Kapitał zakładowy 32 560 32 560 7 152 7 646
XVII. Liczba akcji na dzień bilansowy 32 560 000 32 560 000 32 560 000 32 560 000
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 13,79 13,35 3,03 3,14
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego za okres:
XIX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 89 378 85 160 20 330 19 815
XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 740 799 168 186
XXI. Zysk (strata) brutto 24 ( 508) 5 ( 118)
XXII. Zysk (strata) netto 13 ( 820) 3 ( 191)
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 522 ( 4 910) 2 848 ( 1 142)
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( 7 854) ( 2 158) ( 1 787) ( 502)
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 8 035 4 579 1 828 1 065
XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem 12 703 ( 2 489) 2 889 ( 579)
XXVII. Średnia ważona liczba akcji 32 560 000 32 560 000 32 560 000 32 560 000
XXVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,00 (0,03) 0,00 ( 0,01)
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień:
XXIX. Aktywa razem 729 769 698 878 160 308 164 114
XXX. Zobowiazania długoterminowe 196 620 223 847 43 191 52 565
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe 193 283 135 178 42 458 31 743
XXXII. Kapitał własny 339 866 339 853 74 658 79 806
XXXIII. Kapitał zakładowy 32 560 32 560 7 152 7 646
XXXIV. Lliczba akcji na dzień bilansowy (szt.) 32 560 000 32 560 000 32 560 000 32 560 000
XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 10,44 10,44 2,29 2,45
XXXVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,33 0,33 0,08 0,08


Dane 'za okres' przedstawiają dane narastająco za okresy
01.01-31.03.2020 r. oraz 01.01-31.03.2019 r. Dane 'na dzień'
przedstawiają dane na dzień 31.03.2020 r. oraz 31.12.2019 r.

W
związku ze zmianą przyjętych zasad rachunkowości RAWLPLUG
S.A. oraz zmianą zasad sporządzania
jednostkowego sprawozdania finansowego RAWLPLUG S.A. -
przejście z PSR na MSR - dane porównywalne
na dzień 31.03.2019 r. oraz
31.12.2019 r. oraz dane za okres 01.01-31.03.2019 r.zostały
przekształcone w taki sposób, aby odzwierciedlały wprowadzone przez Spółkę
zmiany.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport kwartalny SA-QSr 1_2020 Grupa Rawlplug.pdfRaport kwartalny SA-QSr 1_2020 Grupa Rawlplug.pdf Raport kwartalny SA-QSr 1/2020 Grupa RAWLPLUG

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-15 Piotr Kopydłowski Czlonek Zarządu ds. finansowych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki