REKLAMA

RANK PROGRESS S.A.: wyniki finansowe

2022-05-26 08:15
publikacja
2022-05-26 08:15
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_RANK_PROGRESS_SSF_i_JSF_1q2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_Rank_Progress_1Q_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-01-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-31 do 2021-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 17 868 10 963 3 845 2 398
II. Zysk/strata na sprzedaży 5 117 1 216 1 101 266
III. Zysk/strata na działalności operacyjnej 16 714 2 358 3 597 516
IV. Zysk/strata brutto 13 080 (1 468) 2 815 (321)
V. Zysk/strata netto 9 444 (3 235) 2 032 (708)
VI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (7 407) (8 352) (1 594) (1 827)
VII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (21 003) (360) (4 519) (79)
VIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej (5 157) (4 209) (1 110) (921)
IX. Przepływy pieniężne razem (33 567) (12 921) (7 223) (2 826)
X. 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
XI. Nieruchomości inwestycyjne 580 136 571 303 124 693 124 213
XII. Aktywa razem 845 093 828 021 181 643 180 028
XIII. Zobowiązania długoterminowe 269 879 265 992 58 007 57 832
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 126 456 122 715 27 180 26 681
XV. Kapitał własny 448 758 439 314 96 455 95 516
XVI. Kapitał zakładowy 3 718 3 718 799 808
XVII. Liczba akcji (w szt.) 37 183 550 37 183 550 37 183 550 37 183 550


Przeliczenia na euro dokonano na podstawie
następujących zasad: -
pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej wg średniego kursu NBP
obowiązującego na dzień bilansowy tj. na dzień 31 marca 2022 r. kurs 1
EUR = 4,6525 PLN, a na 31 grudnia 2021 r. kurs 1 EUR = 4,5994 PLN-
pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych dochodów całkowitych
oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wg średniego kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP
na koniec każdego miesiąca kalendarzowego danego okresu tj. za okres od
1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r. kurs 1 EUR = 4,6472 PLN, a za
okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. kurs 1 EUR = 4,5721 PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK_RANK_PROGRESS_SSF i JSF_1q2022.pdfGK_RANK_PROGRESS_SSF i JSF_1q2022.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowana sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej i jednostkowe Rank Progress SA za I kw 2022r
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Rank Progress 1Q_2022.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności GK Rank Progress 1Q_2022.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress za I kw 2022r

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-26 Jan Mroczka Prezes Zarządu Jan Mroczka
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki