REKLAMA

R22 S.A.: wyniki finansowe

2021-03-15 20:45
publikacja
2021-03-15 20:45
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
r22_2019_20_ssf_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
r22_2019-20_szd_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
wybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_r22_2019_20_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_RN_z_dzialalnosci.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_R22_S.A._z_oceny_15.03.2021_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
R22_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody ze sprzedaży 314 913 145 615 71 227 33 933
II. Zysk/strata na działalności operacyjnej 58 243 25 308 13 173 5 898
III. Zysk/strata przed opodatkowaniem 45 780 20 642 10 354 4 810
IV. Zysk/strata netto 37 855 16 518 8 562 3 849
V. Średnia ważona liczba akcji 14 100 436 14 180 000 14 100 436 14 180 000
VI. Zysk netto na akcję (w zł/EUR na jedną akcję) 1,96 0,81 0,44 0,19
VII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 79 734 37 752 18 034 8 798
VIII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -104 477 -42 072 -23 631 -9 804
IX. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 30 063 4 146 6 800 966
X. Przepływy pieniężne netto ogółem 5 320 -173 1 203 -40
XI. Stan na dzień 31.12.2020 30.06.2019 31.12.2020 30.06.2019
XII. Aktywa trwałe 323 885 233 671 70 184 54 956
XIII. Aktywa obrotowe 51 106 36 670 11 074 8 624
XIV. Aktywa ogółem 374 991 270 341 81 258 63 580
XV. Kapitał podstawowy 284 284 62 67
XVI. Kapitał własny 84 481 93 368 18 307 21 959
XVII. Zobowiązania razem 290 510 176 972 62 952 41 621
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 204 547 92 309 44 324 21 710
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 85 963 84 663 18 628 19 911
XX. Kapitał własny i zobowiązania razem 374 991 270 340 81 258 63 579
XXI. Średnia ważona liczba akcji 14 100 436 14 180 000 14 100 436 14 180 000
XXII. Wartość ksiegowa na akcję (w zł/EUR na jedną akcję) 4,81 5,52 1,04 1,30
XXIII. Kurs EUR/PLN do przeliczenia wartości bilansowych 4,6148 4,2520
XXIV. Kurs EUR/PLN do przeliczenia wartości sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych 4,4213 4,2912
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
r22_2019_20_ssf_signed.pdfr22_2019_20_ssf_signed.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy R22
r22_2019-20_szd_signed.pdfr22_2019-20_szd_signed.pdf Sprawozdanie Zarządu z Działalności
wybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_r22_2019_20_signed.pdfwybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_r22_2019_20_signed.pdf Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Sprawozdanie RN z działalności.pdfSprawozdanie RN z działalności.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z Działalności
Sprawozdanie Rady Nadzorczej R22 S.A._z oceny_15.03.2021_podpisane.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej R22 S.A._z oceny_15.03.2021_podpisane.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań finansowych
R22_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020.pdfR22_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-15 Jakub Dwernicki Prezes Zarządu Jakub Dwernicki
2021-03-15 Robert Stasik Wiceprezes Zarządu Robert Stasik


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki