REKLAMA

QUANTUM SOFTWARE SA: wyniki finansowe

2021-11-26 18:52
publikacja
2021-11-26 18:52
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2021_III_kwartal_-_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Quantum_software_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 28 500 26 430 6 252 5 950
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 536 3 984 776 897
III. Zysk (strata) brutto 3 082 3 994 676 899
IV. Zysk (strata) netto 2 539 3 240 557 729
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 861 3 564 628 802
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 431 -104 -314 -23
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 534 427 -995 96
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -3 104 3 887 -681 875
IX. 3 kw. narastająco 31-12-2020 3 kw. narastająco 31-12-2020
X. Aktywa, razem 22 011 28 442 4 751 6 163
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym: 5 109 10 991 1 103 2 382
XII. Zobowiązania długoterminowe 1 048 1 916 226 415
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 4 061 9 075 877 1 966
XIV. Kapitał własny 16 902 17 451 3 648 3 782
XV. Kapitał zakładowy 657 657 142 142
XVI. Liczba akcji (w szt.) 1 314 870 1 314 870 1 314 870 1 314 870
XVII. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 1 314 870 1 314 870 1 314 870 1 314 870
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,93 2,46 0,42 0,55
XIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,93 2,46 0,42 0,55
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 12,85 13,27 2,77 2,88
XXI. Rozwodniona wartośc księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 12,85 13,27 2,77 2,88
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) - - - -
XXIII. Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego 3 kw. narastająco 3 kw. narastająco 3 kw. narastająco 3 kw. narastająco
XXIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 128 1 226 247 276
XXV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 134 191 29 43
XXVI. Zysk (strata) brutto 4 139 258 908 58
XXVII. Zysk (strata) netto 4 108 231 901 52
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -894 269 -196 61
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 841 -278 843 -63
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 168 - -914 -
XXXI. Przepływy pieniężne netto, razem -1 221 -9 -268 -2
XXXII. 3 kw. narastająco 31-12-2020 3 kw. narastająco 31-12-2020
XXXIII. Aktywa, razem 13 064 14 042 2 820 3 043
XXXIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym: 57 975 12 211
XXXV. Zobowiązania długoterminowe 7 6 2 1
XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 50 969 11 210
XXXVII. Kapitał własny 13 007 13 067 2 808 2 832
XXXVIII. Kapitał zakładowy 657 657 142 142
XXXIX. Liczba akcji (w szt.) 1 314 870 1 314 870 1 314 870 1 314 870
XL. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 1 314 870 1 314 870 1 314 870 1 314 870
XLI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,12 0,18 0,69 0,04
XLII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,12 0,18 0,69 0,04
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,89 9,94 2,14 2,15
XLIV. Rozwodniona wartośc księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,89 9,94 2,14 2,15
XLV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2021 III kwartał - skonsolidowane sprawozdanie finansowe Quantum software SA.pdf2021 III kwartał - skonsolidowane sprawozdanie finansowe Quantum software SA.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Quantum Software S.A. za III kwartał 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-26 Tomasz Hatala Prezes Zarządu
2021-11-26 Bogusław Ożóg Wiceprezes Zarządu
2021-11-26 Marek Jędra Wiceprezes Zarządu
2021-11-26 Tomasz Mnich Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki