REKLAMA

PZU SA: wyniki finansowe

2022-11-24 06:59
publikacja
2022-11-24 06:59
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_PZU_SA_za_III_kwartal_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy PZU mln zł mln zł mln euro mln euro
II. Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 19 042 18 250 4 062 4 004
III. Składki zarobione netto 17 921 17 372 3 823 3 811
IV. Przychody z tytułu prowizji i opłat 3 865 3 460 824 759
V. Wynik netto na działalności inwestycyjnej 9 027 7 073 1 926 1 552
VI. Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto (11 045) (11 964) (2 356) (2 625)
VII. Zysk brutto 4 415 5 185 942 1 137
VIII. Zysk przypisywany właścicielom jednostki dominującej 2 140 2 373 456 521
IX. Zysk przypisywany właścicielom udziałów niekontrolujących 914 1 464 195 321
X. Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 389 553 863 341 351 863 389 553 863 341 351
XI. Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) 2,48 2,75 0,53 0,60
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 945 5 814 1 055 1 275
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 6 472 (724) 1 380 (159)
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 404 (2 974) 726 (652)
XV. Przepływy pieniężne netto, razem 14 821 2 116 3 161 464
Dane bilansowe stan na dzień 30.09.2022 r. oraz dane porównywalne stan na dzień 31.12.2021 r.
XVI. Aktywa 432 449 402 129 88 802 87 431
XVII. Kapitał podstawowy 86 86 18 19
XVIII. Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej 15 575 17 080 3 198 3 713
XIX. Udziały niekontrolujące 20 288 22 914 4 166 4 982
XX. Kapitały, razem 35 863 39 994 7 364 8 695
XXI. Podstawowa i rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 394 821 863 359 431 863 394 821 863 359 431
XXII. Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/euro) 18,04 19,78 3,70 4,30
2. Wybrane jednostkowe dane finansowe PZU (wg PSR)
XXIII. Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 10 418 9 604 2 222 2 107
XXIV. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych 1 022 947 218 208
XXV. Wynik netto na działalności inwestycyjnej 448 1 916 96 420
XXVI. Wynik netto 783 2 269 167 498
XXVII. Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 523 000 863 523 000 863 523 000 863 523 000
XXVIII. Podstawowy i rozwodniony wynik na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) 0,91 2,63 0,19 0,58
Dane bilansowe stan na dzień 30.09.2022 r. oraz dane porównywalne stan na dzień 31.12.2021 r.
XXIX. Aktywa 44 680 44 466 9 175 9 668
XXX. Kapitał podstawowy 86 86 18 19
XXXI. Kapitały, razem 13 976 15 776 2 870 3 430
XXXII. Podstawowa i rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 523 000 863 523 000 863 523 000 863 523 000
XXXIII. Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/euro) 16,18 18,27 3,32 3,97
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za III kwartał 2022.pdfŚródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za III kwartał 2022.pdf Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za III kwartał 2022 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-24 Beata Kozłowska-Chyła Prezes Zarządu PZU SA Beata Kozłowska-Chyła
2022-11-24 Ernest Bejda Członek Zarządu PZU SA Ernest Bejda
2022-11-24 Małgorzata Kot Członek Zarządu PZU SA Małgorzata Kot
2022-11-24 Krzysztof Kozłowski Członek Zarządu PZU SA Krzysztof Kozłowski
2022-11-24 Tomasz Kulik Członek Zarządu PZU SA Tomasz Kulik
2022-11-24 Piotr Nowak Członek Zarządu PZU SA Piotr Nowak
2022-11-24 Maciej Rapkiewicz Członek Zarządu PZU SA Maciej Rapkiewicz
2022-11-24 Małgorzata Sadurska Członek Zarządu PZU SA Małgorzata Sadurska
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki