40,83 zł
-2,79% -1,17 zł
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Skonsolidowany_Raport_Polroczny_2017_Grupy_Kapitalowej_PZU_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skrocone_srodroczne_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_PZU_SA_za_okres_zakonczony_30.06.2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skrocone_srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_PZU_SA_za_okres_zakonczony_30.06.2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_PZU_SA_za_I_polrocze_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_przegladu_skroconego_srodrocznego_jednostkowego_spr_fin_PZU_SA_za_okres_od_1.01._do_30.06.2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_przegladu_skroconego_srodrocznego_skonsolidowanego_spr_fin_GK_PZU_SA_za_okres_od_1.01._do_30.06.2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla zakładów ubezpieczeń
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego 2017 obejmujące okres od 2017-01-01 do 2017-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Ustawy o rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2017-08-31
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZU SA Ubezpieczenia (ube)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-133 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
al. Jana Pawła II 24
(ulica) (numer)
(22) 582 38 86 (22) 582 25 57
(telefon) (fax)
oi.pzu@pzu.pl www.pzu.pl
(e-mail) (www)
526-025-10-49 010001345
(NIP) (REGON)
KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k.
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2017 półrocze / 2016 półrocze / 2017 półrocze / 2016
I. 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy PZU mln zł mln zł mln EUR mln EUR
II. Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 11 606 9 862 2 732 2 251
III. Składki zarobione netto 10 347 8 986 2 436 2 051
IV. Przychody z tytułu prowizji i opłat 702 395 165 90
V. Wynik netto na działalności inwestycyjnej 3 032 1 405 714 321
VI. Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto (7 214) (6 165) (1 698) (1 407)
VII. Zysk brutto 2 198 1 049 517 239
VIII. Zysk netto przypisywany właścicielom kapitału własnego jednostki dominującej 1 446 660 340 151
IX. Zyski przypisywane właścicielom udziałów niekontrolujących 287 130 68 30
X. Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 516 697 863 473 794 863 516 697 863 473 794
XI. Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) 1,67 0,76 0,39 0,17
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 971 2 117 699 483
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 840 (2 130) 1 140 (486)
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 946 (731) 223 (167)
XV. Przepływy pieniężne netto, razem 8 757 (744) 2 062 (170)
Dane bilansowe stan na dzień 30.06.2017 r. oraz dane porównywalne stan na dzień 31.12.2016 r.
XVI. Aktywa 295 262 125 345 69 860 28 333
XVII. Kapitał podstawowy 86 86 20 19
XVIII. Kapitały oraz rezerwy przypisywane właścicielom kapitału podstawowego jednostki dominującej 13 154 13 010 3 112 2 941
XIX. Udziały niekontrolujące 21 474 4 117 5 081 931
XX. Kapitały, razem 34 628 17 127 8 193 3 871
XXI. Podstawowa i rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 522 776 863 504 300 863 522 776 863 504 300
XXII. Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/euro) 15,23 15,07 3,60 3,41
2. Wybrane jednostkowe dane finansowe PZU (wg PSR)
XXIII. Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 6 706 5 258 1 579 1 200
XXIV. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych 739 262 174 60
XXV. Wynik netto na działalności inwestycyjnej 1 730 1 147 407 262
XXVI. Zysk netto 2 101 990 495 226
XXVII. Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 523 000 863 523 000 863 523 000 863 523 000
XXVIII. Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) 2,43 1,15 0,57 0,26
Dane bilansowe stan na dzień 30.06.2017 r. oraz dane porównywalne stan na dzień 31.12.2016 r.
XXIX. Aktywa 42 896 37 419 10 149 8 458
XXX. Kapitał podstawowy 86 86 20 19
XXXI. Kapitały, razem 12 357 12 219 2 924 2 762
XXXII. Podstawowa i rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 523 000 863 523 000 863 523 000 863 523 000
XXXIII. Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/euro) 14,31 14,15 3,39 3,20
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany Raport Półroczny 2017 Grupy Kapitałowej PZU SA.pdfSkonsolidowany Raport Półroczny 2017 Grupy Kapitałowej PZU SA.pdf Wybrane dane finansowe
Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PZU SA za okres zakończony 30.06.2017.pdfSkrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PZU SA za okres zakończony 30.06.2017.pdf Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PZU SA za okres zakończony 30.06.2017 r.
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PZU SA za okres zakończony 30.06.2017.pdfSkrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PZU SA za okres zakończony 30.06.2017.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za okres zakończony 30.06.2017 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA za I półrocze 2017.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA za I półrocze 2017.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w I półroczu 2017 r.
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego spr fin PZU SA za okres od 1.01. do 30.06.2017.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego spr fin PZU SA za okres od 1.01. do 30.06.2017.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego PZU SA za okres od 1.01. do 30.06.2017 r.
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego spr fin GK PZU SA za okres od 1.01. do 30.06.2017.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego spr fin GK PZU SA za okres od 1.01. do 30.06.2017.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA za okres od 1.01. do 30.06.2017 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-08-31 Paweł Surówka Prezes Zarządu Paweł Surówka
2017-08-31 Roger Hodgkiss Członek Zarządu Roger Hodgkiss
2017-08-31 Tomasz Kulik Członek Zarządu Tomasz Kulik
2017-08-31 Maciej Rapkiewicz Członek Zarządu Maciej Rapkiewicz
2017-08-31 Małgorzata Sadurska Członek Zarządu Małgorzata Sadurska
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

  • Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,50 zł na akcję.

  • Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,50 zł na akcję.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl