REKLAMA
WAŻNE

PROTEKTOR: wyniki finansowe

2023-09-29 20:11
publikacja
2023-09-29 20:11
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_1H_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalności_1H_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PROTEKTOR_RAPORT_Z__PRZEGL�DU_MSR_34_JSF_30.06.2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PROTEKTOR_RAPORT_Z__PRZEGL�DU_MSR_34_SSF_30.06.2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 52 634 52 942 11 410 11 403
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 18 602 18 623 4 033 4 011
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 411 1 844 523 397
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 016 1 054 437 227
V. Zysk (strata) netto grupy kapitałowej 810 128 176 28
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 756 122 164 26
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 918 220 416 47
VIII. Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (328) (447) (71) (96)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 464) (46) (317) (10)
X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 126 (273) 27 (59)
XI. Średni kurs PLN / EUR 4,6130 4,6427
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
XII. Aktywa razem 98 260 98 958 22 079 21 100
XIII. Aktywa trwałe 40 092 42 349 9 009 9 030
XIV. Aktywa obrotowe 58 168 56 609 13 071 12 070
XV. Zobowiązania razem 55 470 54 845 12 464 11 694
XVI. Zobowiązania długoterminowe 10 941 12 317 2 458 2 626
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 44 529 42 528 10 006 9 068
XVIII. Kapitał własny 42 790 44 113 9 615 9 406
XIX. Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 42 305 43 675 9 506 9 313
XX. Kapitał zakładowy 9 572 9 572 2 151 2 041
XXI. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) 19 021 600 19 021 600 19 021 600 19 021 600
XXII. Zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 0,04 0,01 0,01 0,00
XXIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 0,04 0,01 0,01 0,00
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda - - - -
XXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję - - - -
XXVI. Kurs PLN / EUR na koniec okresu - - 4,4503 4,6899
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXVII. Przychody ze sprzedaży 17 489 14 981 3 791 3 227
XXVIII. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 325 1 213 287 261
XXIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (2 901) (3 586) (629) (772)
XXX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (887) (1 030) (192) (222)
XXXI. Zysk (strata) netto (779) (567) (169) (122)
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (389) (1 272) (84) (274)
XXXIII. Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej 2 308 2 775 500 598
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 180) (1 455) (473) (313)
XXXV. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (261) 48 (57) 10
XXXVI. Średni kurs PLN / EUR - - 4,6130 4,6427
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej
XXXVII. Aktywa razem 68 875 67 517 15 476 14 396
XXXVIII. Aktywa trwałe 46 080 46 487 10 354 9 912
XXXIX. Aktywa obrotowe 22 795 21 030 5 122 4 484
XL. Zobowiązania razem 35 928 33 791 8 073 7 205
XLI. Zobowiązania długoterminowe 6 125 6 917 1 376 1 475
XLII. Zobowiązania krótkoterminowe 29 802 26 874 6 697 5 730
XLIII. Kapitał własny 32 947 33 726 7 403 7 191
XLIV. Kapitał zakładowy 9 572 9 572 2 151 2 041
XLV. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach.) 19 021 600 19 021 600 19 021 600 19 021 600
XLVI. Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) (0,04) (0,03) (0,01) (0,01)
XLVII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) (0,04) (0,03) (0,01) (0,01)
XLVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR) - - - -
XLIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EURO) - - - -
L. Kurs PLN / EUR na koniec okresu - - 4,4503 4,6899
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 1H 2023.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 1H 2023.pdf Rozszerzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2023 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności 1H 2023.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności 1H 2023.pdf Sprawozdanie z działalności za I półrocze 2023 r.
PROTEKTOR_RAPORT_Z _PRZEGL�DU_MSR_34_JSF_30.06.2023.pdfPROTEKTOR_RAPORT_Z _PRZEGL�DU_MSR_34_JSF_30.06.2023.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2023 r.
PROTEKTOR_RAPORT_Z _PRZEGL�DU_MSR_34_SSF_30.06.2023.pdfPROTEKTOR_RAPORT_Z _PRZEGL�DU_MSR_34_SSF_30.06.2023.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2023 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-29 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2023-09-29 Kamil Gajdziński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki