REKLAMA

PROTEKTOR: wyniki finansowe

2021-04-30 07:27
publikacja
2021-04-30 07:27
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_2020_-_JSF.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalności_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_2020_-_rzetelnosc_JSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_2020_-_wybor_audytora_JSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_2020_-_ocena_sprawozdan.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_2020_-_wybor_audytora_JSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_2020_-_komitet_audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 26 664 30 993 5 960 7 205
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 318 3 983 295 926
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (4 107) (3 040) (918) (707)
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 725 928 609 216
V. Zysk (strata) netto 3 230 1 187 722 276
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (4 994) 4 332 (1 116) 1 007
VII. Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej 8 523 1 706 1 905 397
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (4 284) (5 021) (958) (1 167)
IX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (755) 1 017 (169) 237
X. Średni kurs PLN / EUR - - 4,4742 4,3018
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej
XI. Aktywa razem 65 285 60 076 14 147 14 108
XII. Aktywa trwałe 45 108 40 096 9 775 9 416
XIII. Aktywa obrotowe 20 177 19 980 4 372 4 692
XIV. Zobowiązania razem 32 013 30 035 6 937 7 054
XV. Zobowiązania długoterminowe 11 378 12 542 2 466 2 945
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 20 635 17 493 4 472 4 109
XVII. Kapitał własny 33 272 30 041 7 210 7 054
XVIII. Kapitał zakładowy 9 572 9 572 2 074 2 248
XIX. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) 19 021 600 19 021 600 19 021 600 19 021 600
XX. Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,17 0,06 0,04 0,01
XXI. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,17 0,06 0,04 0,01
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR) - - - -
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EURO) - - - -
XXIV. Kurs PLN / EUR na koniec okresu - - 4,6148 4,2585
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 2020.pdfJednostkowe Sprawozdanie Finansowe 2020.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2020 rok
Sprawozdanie z badania 2020 - JSF.PDFSprawozdanie z badania 2020 - JSF.PDF Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania JSF za 2020 rok
Sprawozdanie z działalności 2020.pdfSprawozdanie z działalności 2020.pdf Sprawozdanie z działalności GK PRT oraz PRT za 2020 rok
Oświadczenie Zarządu 2020 - rzetelność JSF.pdfOświadczenie Zarządu 2020 - rzetelność JSF.pdf Oświadczenie Zarządu PRT
Oświadczenie Zarządu 2020 - wybór audytora JSF.pdfOświadczenie Zarządu 2020 - wybór audytora JSF.pdf Oświadczenie Zarządu PRT
Oświadczenie Rady Nadzorczej 2020 - ocena sprawozdań.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej 2020 - ocena sprawozdań.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej PRT
Oświadczenie Rady Nadzorczej 2020 - wybór audytora JSF.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej 2020 - wybór audytora JSF.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej PRT
Oświadczenie Rady Nadzorczej 2020 - komitet audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej 2020 - komitet audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej PRT

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2021-04-30 Mariusz Drużyński Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Jarosław Grzegorczyk Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki