REKLAMA
ZAGŁOSUJ

PROCHEM: wyniki finansowe

2021-11-15 17:32
publikacja
2021-11-15 17:32
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_Grupa_Kapitalowa_Prochem_III_kwratal_2021r.-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody ze sprzedaży 165232 241617 36247 54394
II. Zysk brutto ze sprzedaży 13751 15033 3017 3384
III. Zysk na działalności operacyjnej 4076 5685 894 1280
IV. Zysk do opodatkowania 4692 5355 1029 1206
V. Zysk (strata) netto z tego przypisany: 3369 3897 739 877
VI. Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 3590 3982 788 896
VII. Udziałom niekontrolującym -221 -85 -48 -19
VIII. Zysk na jedną akcję zwykłą/rozwodniony (w PLN/EUR)- przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 1,52 1,36 0,33 0,31
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
IX. Środki pieniężna netto z działalności operacyjnej -6769 2397 -1485 540
X. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1626 5383 -357 1212
XI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -15820 -4179 -3470 -941
XII. Przepływy pieniężne netto, razem -24215 3601 -5312 811
XIII. STAN NA DZIEŃ 30 września 2021 31 grudnia 2020 30 wrzesnia 2021 31 grudnia 2020
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
XIV. Suma Aktywów 210334 251465 45400 54491
XV. Aktywa trwałe, razem 106399 107632 22966 23323
XVI. Aktywa obrotowe, razem 103935 143833 22434 31168
XVII. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 97298 105623 21002 22888
XVIII. Udziały niekontrolujące 3413 6942 737 1504
XIX. Kapitał własny, ogółem 100711 112565 21738 24392
XX. Zobowiązania długoterminowe, razem 36232 42521 7821 9214
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe, razem 73391 96379 15841 20885
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) - przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej 41,32 35,99 8,92 7,80
XXIII. Średnia ważona liczba akcji (w szt) 2355000 2935000 2355000 2935000
WYBRANE DANE FINANSOWE PROCHEM SA
JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
XXIV. Przychody ze sprzedaży 123368 219507 27063 34297
XXV. Zysk brutto ze sprzedaży 9239 10131 2027 2281
XXVI. Zysk na działalności operacyjnej 3707 4000 813 900
XXVII. Zysk do opodatkowania 3299 3076 724 692
XXVIII. Zysk netto 2762 2302 606 518
XXIX. Zysk na jedną akcję zwykłą/rozwodnioy (w PLN/EUR) 1,17 0,78 0,26 0,18
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XXX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -5901 -2498 -1294 -562
XXXI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 15589 2344 3420 528
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -17830 -2657 -3911 -598
XXXIII. Przepływy pieniężne netto, razem -8142 -2811 -1786 -633
XXXIV. STAN NA DZIEŃ 30 września 2021 31 grudnia 2020 30wrzesnia 2021 31 grudnia 2020
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
XXXV. Suma Aktywów 113983 166831 24603 36151
XXXVI. Aktywa trwałe, razem 45104 63020 9736 13656
XXXVII. Aktywa obrotowe, razem 68879 103811 14867 22495
XXXVIII. Kapitał własny, ogółem 44172 56490 9534 12241
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe, razem 19138 26243 4131 5687
XL. Zobowiazania krótkoterminowe, razem 50673 84098 10938 18224
XLI. Wartość księgowa na jedną akcje zwykłą (w PLN/EUR) 18,76 19,25 4,05 4,25
XLII. Średnia ważona liczba akcji (w szt) 2355000 2935000 2355000 2935000
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSF Grupa Kapitałowa Prochem III kwratał 2021r.-sig-sig-sig-sig.pdfSSF Grupa Kapitałowa Prochem III kwratał 2021r.-sig-sig-sig-sig.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-15 Marek Kiersznicki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki