REKLAMA
DZIEŃ START-UPÓW

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.: wyniki finansowe

2019-08-13 07:33
publikacja
2019-08-13 07:33
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Grupa_PCM_raport_1H2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_MSUP_2410_Sprawozdanie_MSR_34_Skrocone_skonsolidowane_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_MSUP_2410_Sprawozdanie_MSR_34_Skrocone_jednostkowe_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
I. Przychody ogółem 351 630,17 297 552,44 82 002,67 70 186,57
II. Koszty ogółem 346 349,26 286 302,06 80 771,12 67 532,83
III. Całkowite dochody netto za okres 3 554,25 8 423,79 828,88 1 987,00
IV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 117 313,30 -72 083,53 27 358,30 -17 003,04
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej po korekcie o nabycie aktywów do umów leasingu / najmu 412 822,53 415 769,04 96 273,00 98 071,00
VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -397,33 150,39 -92,66 35,47
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej po korekcie o nabycie aktywów do umów leasingu / najmu -295 906,57 -487 702,17 -69 008,00 -115 039,00
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -75 961,59 73 072,16 -17 714,79 17 236,24
IX. Wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 31 grudnia 2018 30 czerwca 2019 31 grudnia 2018
X. Aktywa razem 2 149 089,87 2 176 517,92 505 430,36 506 166,96
XI. Kapitały własne razem 442 697,57 445 574,10 104 115,14 103 621,88
Wybrane jednostkowe dane finansowe
XII. Przychody ogółem 371 605,18 356 059,46 86 660,98 83 987,18
XIII. Koszty ogółem 364 308,85 340 347,44 84 959,43 80 281,04
XIV. Całkowite dochody netto za okres 5 240,25 13 756,03 1 222,06 3 244,77
XV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 101 725,63 -77 160,98 23 723,14 -18 200,71
XVI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej po korekcie o nabycie aktywów do umów leasingu / najmu 394 519,78 404 810,47 92 004,83 95 486,55
XVII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -433,73 21,65 -101,15 5,11
XVIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej po korekcie o nabycie aktywów do umów leasingu / najmu -293 227,88 -481 949,80 -68 382,84 -113 682,15
XIX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -55 805,75 78 068,28 -13 014,30 18 414,72
XX. Wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 31 grudnia 2018 30 czerwca 2019 31 grudnia 2018
XXI. Aktywa razem 2 136 141,78 2 151 665,71 502 385,18 500 387,37
XXII. Kapitały własne razem 436 190,72 437 381,24 102 584,84 101 716,57


W celu przeliczenia pozycji wykazanych w tabelach na EUR zastosowano
następujące kursy wymiany:1. Pozycje sprawozdania z
sytuacji finansowej przeliczono stosując średni kurs NBP obowiązujący w
dniu kończącym okres sprawozdawczy:- na dzień 30 czerwca
2019 r.: 4,2520- na dzień 31 grudnia 2018 r.: 4,3000.2.
Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono stosując kurs stanowiący średnią
arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego
miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego:- za okres 6
miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 r.: 4,2880- za okres 6
miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 r.: 4,2395.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Grupa PCM raport 1H2019.pdfGrupa PCM raport 1H2019.pdf Półroczny raport finansowy za I półrocze 2019 roku
Raport z przeglądu_MSUP_2410_Sprawozdanie MSR 34 Skrócone_skonsolidowane_PL.pdfRaport z przeglądu_MSUP_2410_Sprawozdanie MSR 34 Skrócone_skonsolidowane_PL.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2019 roku
Raport z przeglądu_MSUP_2410_Sprawozdanie MSR 34 Skrócone_jednostkowe_PL.pdfRaport z przeglądu_MSUP_2410_Sprawozdanie MSR 34 Skrócone_jednostkowe_PL.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2019 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-13 Jakub Kizielewicz Prezes Zarządu
2019-08-13 Konrad Karpowicz Wiceprezes Zarządu
2019-08-13 Tomasz Kulesza Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki