REKLAMA

PRAGMA INKASO S.A.: wyniki finansowe

2021-05-30 14:27
publikacja
2021-05-30 14:27
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowane_srodroczne_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Pragma_Inkaso_SA_1Q2021_30_05_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody ze sprzedaży netto ogółem 525 8 136 115 1 851
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (332) 1 602 (73) 364
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (1 647) 193 (360) 44
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (1 380) 57 (302) 13
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (11 862) 680 (2 594) 155
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 33 334 (438) 7 291 (100)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (18 470) (2 714) (4 040) (617)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 3 003 (2 473) 657 (563)
IX. Aktywa, razem 52 709 181 528 11 310 39 876
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17 176 130 317 3 686 28 627
XI. Zobowiązania długoterminowe 4 238 84 355 909 18 530
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 12 938 45 963 2 776 10 097
XIII. Kapitał własny 35 533 51 211 7 625 11 249
XIV. Kapitał zakładowy 3 680 3 680 790 808
XV. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 3 680 000 3 680 000 3 680 000 3 680 000
XVI. Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/ EUR) (0,38) 0,02 (0,08) -
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,38) 0,02 (0,08) -
XVIII. Wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR) 9,66 13,92 2,07 3,06
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR) 9,66 13,92 2,07 3,06
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -


Podstawowe
pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz całkowitych dochodów
przeliczono na EURO według kursów średnich ustalonych przez Narodowy
Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia: 1.
sprawozdanie z sytuacji finansowej według kursu obowiązującego na
ostatni dzień odpowiedniego okresu:-
na dzień 31 marca 2021 średni kurs wyniósł: 4,6603; -
na dzień 31 grudnia 2020 średni kurs wyniósł: 4,6148;-
na dzień 31 marca 2020 średni kurs wyniósł: 4,5523. 2.
sprawozdanie z całkowitych dochodów według kursów średnich w odpowiednim
okresie obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:-
średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2021: 4,5721;-
średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020: 4,47415;-
średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2020: 4,3963.  
Przeliczenia
dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych
przez kurs wymiany.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane_srodroczne_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Pragma_Inkaso_SA_1Q2021_30 05 2021.pdfSkonsolidowane_srodroczne_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Pragma_Inkaso_SA_1Q2021_30 05 2021.pdf Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Pragma Inkaso S.A. za 1 kwartał 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-30 Michał Kolmasiak Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki