REKLAMA

POZBUD T&R S.A.: wyniki finansowe

2020-06-26 17:04
publikacja
2020-06-26 17:04
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
POZBUD_Raport_1Q2020_26.06.2020-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
WYBRANE DANE SKONSOLIDOWANE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 38 935 38 284 8 856 8 908
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 239 6 846 2 329 1 593
III. Zysk (strata) brutto 9 790 6 061 2 227 1 410
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej (tys. zł) 4 284 4 996 975 1 162
V. - z działalności kontynuowanej (tys. zł) 4 284 4 996 975 1 162
VI. - z działalności zaniechanej (tys. zł) 0 0 0 0
VII. Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym 0 0 0 0
VIII. Aktywa razem 393 018 378 011 86 334 88 766
IX. Rzeczowe aktywa trwałe 118 484 119 208 26 027 27 993
X. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 22 372 23 187 4 914 5 445
XI. Należności krótkoterminowe 48 254 42 113 10 600 9 889
XII. Należności długoterminowe 1 003 1 004 220 236
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 146 259 139 947 32 129 32 863
XIV. Zobowiązania długoterminowe 72 842 68 431 16 001 16 069
XV. Kapitał własny 173 917 169 633 38 204 39 834
XVI. Kapitał zakładowy 26 774 26 774 5 881 6 287
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -17 343 -9 120 -3 945 -2 122
XVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -203 -58 -46 -13
XIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 413 -1 663 2 368 -387
XX. Zmiana stanu środków pieniężnych -7 134 -10 841 -1 623 -2 522
XXI. Liczba akcji (szt.) 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179
XXII. Średnioważona liczba akcji (szt.) 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179
XXIII. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179
XXIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,16 0,19 0,04 0,04
XXV. - z działalności kontynuowanej (PLN) 0,16 0,19 0,04 0,04
XXVI. - z działalności zaniechanej (PLN) 0,00 0,00 0,00 0,00
XXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w PLN/EUR) 0,16 0,19 0,04 0,04
XXVIII. - z działalności kontynuowanej (PLN) 0,16 0,19 0,04 0,04
XXIX. - z działalności zaniechanej (PLN) 0,00 0,00 0,00 0,00
XXX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 6,50 6,34 1,43 1,49
XXXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 6,50 6,34 1,43 1,49
WYBRANE DANE JEDNOSTKOWE
XXXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 21 762 23 436 4 950 5 453
XXXIII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 200 1 545 1 183 359
XXXIV. Zysk (strata) brutto 5 038 802 1 146 187
XXXV. Zysk (strata) netto 4 331 764 985 178
XXXVI. Aktywa razem 291 326 283 301 63 995 66 526
XXXVII. Rzeczowe aktywa trwałe 118 417 119 135 26 013 27 976
XXXVIII. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 14 627 14 858 3 213 3 489
XXXIX. Należności krótkoterminowe 51 931 49 755 11 408 11 684
XL. Należności długoterminowe 1 003 1 004 220 236
XLI. Zobowiązania krótkoterminowe 75 274 72 244 16 535 16 965
XLII. Zobowiązania długoterminowe 58 215 57 550 12 788 13 514
XLIII. Kapitał własny 157 837 153 507 34 672 36 047
XLIV. Kapitał zakładowy 26 774 26 774 5 881 6 287
XLV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 130 -8 257 -484 -1 921
XLVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -203 -42 -46 -10
XLVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 702 -6 544 -387 -1 523
XLVIII. Zmiana stanu środków pieniężnych -4 034 -14 843 -918 -3 454
XLIX. Liczba akcji (szt.) 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179
L. Średnioważona liczba akcji (szt.) 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179
LI. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179
LII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,16 0,03 0,04 0,01
LIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w PLN/EUR) 0,16 0,03 0,04 0,01
LIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,90 5,73 1,29 1,35
LV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,90 5,73 1,29 1,35
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
POZBUD_Raport_1Q2020_26.06.2020-sig-sig-sig.pdfPOZBUD_Raport_1Q2020_26.06.2020-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie 1Q2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-26 Łukasz Fojt Prezes Zarządu Łukasz Fojt
2020-06-26 Agnieszka Grzmil Wiceprezes Zarządu Agnieszka Grzmil
2020-06-26 Michał Ulatowski Wiceprezes Zarządu Michał Ulatowski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki