REKLAMA

POZBUD T&R S.A.: wyniki finansowe

2019-11-15 18:29
publikacja
2019-11-15 18:29
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
POZBUD_Raport_1-3Q2019_15.11.2019-sig-sig[311]-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 138 351 87 621 32 111 20 600
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 670 9 888 3 637 2 325
III. Zysk (strata) brutto 11 752 6 173 2 728 1 451
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej (tys. zł) 9 608 4 088 2 230 961
V. - z działalności kontynuowanej (tys. zł) 9 608 4 851 2 230 1 140
VI. - z działalności zaniechanej (tys. zł) 0 -763 0 -179
VII. Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym 0 -267 0 -63
VIII. Aktywa razem 369 911 377 478 84 578 87 786
IX. Rzeczowe aktywa trwałe 120 749 136 487 27 609 31 741
X. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 23 394 0 5 349 0
XI. Należności krótkoterminowe 42 773 55 870 9 780 12 993
XII. Należności długoterminowe 1 003 1 003 229 233
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 134 987 142 897 30 864 33 232
XIV. Zobowiązania długoterminowe 66 887 76 153 15 293 17 710
XV. Kapitał własny 168 037 158 428 38 421 36 844
XVI. Kapitał zakładowy 26 774 26 774 6 122 6 227
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 929 17 409 -1 608 4 093
XVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 798 -3 786 -881 -890
XIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 105 -839 -1 881 -197
XX. Zmiana stanu środków pieniężnych -18 832 12 784 -4 371 3 006
XXI. Liczba akcji (szt.) 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179
XXII. Średnioważona liczba akcji (szt.) 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179
XXIII. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179
XXIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,36 0,15 0,08 0,04
XXV. - z działalności kontynuowanej (PLN) 0,27 0,19 0,06 0,04
XXVI. - z działalności zaniechanej (PLN) 0,00 -0,03 0,00 -0,01
XXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w PLN/EUR) 0,36 0,15 0,08 0,04
XXVIII. - z działalności kontynuowanej (PLN) 0,27 0,19 0,06 0,04
XXIX. - z działalności zaniechanej (PLN) 0,00 -0,03 0,00 -0,01
XXX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 6,28 5,92 1,43 1,38
XXXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 6,28 5,92 1,43 1,38
Wybrane jednostkowe dane finansowe
XXXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 94 032 79 776 21 824 18 755
XXXIII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 333 6 593 2 398 1 550
XXXIV. Zysk (strata) brutto 6 717 4 299 1 559 1 011
XXXV. Zysk (strata) netto 5 537 3 695 1 285 869
XXXVI. Aktywa razem 297 722 329 604 68 073 76 652
XXXVII. Rzeczowe aktywa trwałe 120 653 134 832 27 587 31 356
XXXVIII. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 14 389 0 3 290 0
XXXIX. Należności krótkoterminowe 51 622 34 785 11 803 8 090
XL. Należności długoterminowe 1 003 1 003 229 233
XLI. Zobowiązania krótkoterminowe 80 760 101 175 18 465 23 529
XLII. Zobowiązania długoterminowe 57 288 74 292 13 099 17 277
XLIII. Kapitał własny 159 674 154 137 36 509 35 846
XLIV. Kapitał zakładowy 26 774 26 774 6 122 6 227
XLV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -124 4 780 -29 1 124
XLVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 265 -4 212 -758 -990
XLVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -15 482 2 581 -3 593 607
XLVIII. Zmiana stanu środków pieniężnych -18 871 3 149 -4 380 740
XLIX. Liczba akcji (szt.) 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179
L. Średnioważona liczba akcji (szt.) 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179
LI. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179
LII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,21 0,14 0,05 0,03
LIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w PLN/EUR) 0,21 0,14 0,05 0,03
LIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,96 5,76 1,36 1,34
LV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,96 5,76 1,36 1,34
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
POZBUD_Raport_1-3Q2019_15.11.2019-sig-sig[311]-sig.pdfPOZBUD_Raport_1-3Q2019_15.11.2019-sig-sig[311]-sig.pdf Raport 3Q2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-15 Roman Andrzejak Prezes Zarządu Roman Andrzejak
2019-11-15 Michał Ulatowski Wiceprezes Zarządu Michał Ulatowski
2019-11-15 Paweł Pyzik Wiceprezes Zarządu Paweł Pyzik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki