REKLAMA

POLWAX S.A.: wyniki finansowe

2021-05-27 17:12
publikacja
2021-05-27 17:12
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Pozost_infor_do_rap_kwartal_PWXza_Iq2021.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_do_SF_PWX_za_Iq_2021.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 38 160 36 380 8 346 8 275
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 572 -1 657 -563 -377
III. Zysk (strata) brutto -2 754 -1 322 -602 -301
IV. Zysk (strata) netto -2 249 -1 082 -492 -246
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 244 4 621 -1 803 1 051
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -344 -1 185 -75 -270
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 394 -1 441 -305 -328
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -9 982 1 995 -2 183 454
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 138 698 136 885 29 762 29 662
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 52 159 48 097 11 192 10 422
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 188 237 40 51
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 45 924 41 723 9 854 9 041
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 86 539 88 788 18 569 19 240
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 545 1 545 332 335
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 30 900 000 30 900 000 30 900 000 30 900 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,07 -0,11 -0,02 -0,02
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,07 -0,11 -0,02 -0,02
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,80 2,87 0,60 0,62
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,80 2,87 0,60 0,62
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00


Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR
obowiązujących na ostatni dzień okresu.Poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków
pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Pozost_infor_do rap_kwartal PWXza Iq2021.pdfPozost_infor_do rap_kwartal PWXza Iq2021.pdf Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Polwax S.A. za I kwartał 2021 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-27 Dariusz Szlęzak Prezes Zarządu
2021-05-27 Jarosław Świć Członek Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 40 638 40 329 47 243
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 095 1 176 1 418
- wartość firmy 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 29 955 30 052 36 426
3. Należności długoterminowe 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0
c) w pozostałych jednostkach 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 588 9 101 9 399
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 588 9 101 9 399
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 98 060 96 556 87 025
1. Zapasy 37 328 26 465 30 552
2. Należności krótkoterminowe 43 907 44 802 36 329
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 43 907 44 802 36 329
3. Inwestycje krótkoterminowe 4 519 14 515 8 201
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 519 14 515 8 201
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 519 14 515 8 201
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 875 343 1 512
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 10 431 10 431 10 431
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0
A k t y w a r a z e m 138 698 136 885 134 268
PASYWA
I. Kapitał własny 86 539 88 788 65 240
1. Kapitał zakładowy 1 545 1 545 515
2. Kapitał zapasowy 79 109 79 109 116 285
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 5 100 5 100 5 100
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 3 034 0 -55 578
6. Zysk (strata) netto -2 249 3 034 -1 082
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 52 159 48 097 69 028
1. Rezerwy na zobowiązania 4 834 4 871 5 197
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 870 888 914
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 964 3 983 4 283
a) długoterminowa 3 229 3 229 3 408
b) krótkoterminowa 735 754 875
1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0
2. Zobowiązania długoterminowe 188 237 135
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 188 237 135
3. Zobowiązania krótkoterminowe 45 924 41 723 62 227
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3.3. Wobec pozostałych jednostek 45 277 41 486 61 605
3.4. Fundusze specjalne 647 237 622
4. Rozliczenia międzyokresowe 1 213 1 266 1 469
4.1. Ujemna wartość firmy 1 030 1 066 1 175
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 183 200 294
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 183 200 294
P a s y w a r a z e m 138 698 136 885 134 268
Wartość księgowa 86 539 014 88 787 671 65 240 048
Liczba akcji (w szt.) 30 900 000 30 900 000 10 300 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,80 2,87 6,33
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 30 900 000 30 900 000 10 300 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,80 2,87 6,33


Wartość księgowa na
31.03.2021r.=86.539.014,16zł ; wartość księgowa na
31.12.2020r.=88.787.670,88zł ; wartośc księgowa na 31.03.2020r.=
65.240.047,88zł


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020
1. Należności warunkowe 132 156 132 156 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 132 156 132 156 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
- roszczenia przeciwko ORLEN Projekt S.A. o zapłatę kwoty z tytułu szkody poniesionej przez Spółkę w postaci rzeczywistej straty oraz w postaci utraconych korzyści *
132 156 132 156 0
2. Zobowiązania warunkowe 152 337 130 263 60 269
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 152 337 130 263 60 269
udzielonych gwarancji i poręczeń
- - Weksle in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING Commercial Finance Polska S.A. z tytułu Umowy faktoringowej nr 160/2014 60 000 60 000 60 000
- - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 824000-ST-0 0 0 55
- - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 842647-ST-0 0 0 5
- - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845329-ST-0 0 0 14
- - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845302-ST-0 0 0 6
- - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 852289-ST-0 129 144 189
- - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu obrotowego udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. 48 000 48 000 0
- - Roszczenia ORLEN Projekt S.A. przeciwko POLWAX S.A. o zapłatę wynagrodzenia za realizację robót w ramach Inwestycji FUTURE, zwrot kwoty z gwarancji należytego wykonania umowy oraz prace wykonane przed odstąpieniem od umowy ** 44 208 21 674 0
- - Wezwanie spółki ICHEMAD-Profarb Sp. z o.o. do zwrotu przez POLWAX S.A. kwoty z gwarancji należytego wykonania umowy wypłaconej na rzecz POLWAX S.A. przez mBank *** 0 445 0
3. Inne (z tytułu) 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 284 493 262 419 60 269


* W dniu 28 lutego 2020r. Spółka skierowała przeciwko ORLEN Projekt S.A.
pozew o zapłatę kwoty z tytułu szkody poniesionej przez Spółkę w postaci
rzeczywistej straty oraz w postaci utraconych korzyści w związku z
niekontynuowaniem Inwestycji pn.: "Budowa i uruchomienie instalacji
odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami
pomocniczymi". Sygnatura akt: VI GC 84/20 oraz VI GC 120/20.**
ORLEN Projekt S.A. złożył do sądu pozew przeciwko POLWAX S.A. o zapłatę
wynagrodzenia z tytułu realizowania robót w ramach Inwestycji FUTURE
oraz zwrot kwoty z gwarancji należytego wykonania Umowy pobranej przez
pozwanego, a  także zapłaty za prace wykonane przez Orlen Projekt S.A.
bezpośrednio przed odstąpieniem od umowy oraz prace związane z
zabezpieczeniem terenu budowy. Sygnatura akt: VI GC 201/19.*** W
dniu 19.06.2020r. spółka ICHEMAD-Profarb Sp. z o.o. pełniąca funkcję
Inżyniera Kontraktu podczas budowy Inwestycji "Budowa i uruchomienie
instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z
instalacjami pomocniczymi" wezwała spółkę POLWAX S.A. do ugodowego
zwrotu uzyskanej przez POLWAX S.A. od banku mBank, kwoty gwarancji
należytego wykonania Umowy stanowiącej zabezpieczenie wykonania Umowy
przez ICHEMAD-Profarb Sp. z o.o. Sygnatura akt: V GCo 28/20. W związku z
niezawarciem Ugody postepowanie pod tą sygnaturą zostało umorzone.


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 38 160 36 380
- od jednostek powiązanych 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 38 050 36 375
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 110 5
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 35 768 33 853
- jednostkom powiązanym 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 35 666 33 848
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 102 5
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 392 2 527
IV. Koszty sprzedaży 1 883 1 468
V. Koszty ogólnego zarządu 3 103 3 265
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -2 594 -2 206
VII. Pozostałe przychody operacyjne 418 1 045
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 222 0
2. Dotacje 17 340
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 122 198
4. Inne przychody operacyjne 57 507
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 396 496
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 125 67
3. Inne koszty operacyjne 271 429
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 572 -1 657
X. Przychody finansowe 85 480
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
2. Odsetki, w tym: 69 130
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
5. Inne 16 350
XI. Koszty finansowe 267 145
1. Odsetki w tym: 267 145
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
4. Inne 0 0
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto -2 754 -1 322
XIII. Podatek dochodowy -505 -240
a) część bieżąca 0 0
b) część odroczona -505 -240
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XV. Zysk (strata) netto -2 249 -1 082
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 867 798 -54 184 238
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 30 900 000 10 300 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,07 -0,11
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 30 900 000 10 300 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,07 -0,11


Zysk (strata) netto (zannualizowany) za
okres 3mcy2021r.= 1.867.798,25zł ; zysk(strata) netto (zannualizowany)
za okres 3mcy2020r.= -54.184.237,74zł


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 88 788 66 323 66 323
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 88 788 66 323 66 323
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1 545 515 515
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 1 030 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 1 030 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 1 030 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 545 1 545 515
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 79 109 116 286 116 285
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 -37 177 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 18 401 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 18 401 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 55 578 0
- pokrycia straty 0 55 578 0
- wypłata dywidendy 0 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 79 109 79 109 116 285
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 100 5 100 5 100
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 100 5 100 5 100
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3 034 -55 578 -55 578
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 034 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 034 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- podział zysku (na kapitał zapasowy) 0 0 0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 3 034 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 55 578 55 578
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 55 578 55 578
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 55 578 0
- pokrycie straty 0 55 578 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 55 578
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 3 034 0 -55 578
6. Wynik netto -2 249 3 034 -1 082
a) zysk netto 0 3 034 0
b) strata netto 2 249 0 1 082
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 86 539 88 788 65 240
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 86 539 88 788 65 240
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -2 249 -1 082
II. Korekty razem -5 995 5 703
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 899 952
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 14 -11
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 241 95
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -227 0
6. Zmiana stanu rezerw -37 540
7. Zmiana stanu zapasów -10 864 -2 412
8. Zmiana stanu należności 896 -1 258
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 5 155 10 141
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 072 -1 710
11. Inne korekty 0 -634
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -8 244 4 621
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 271 0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 271 0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0
II. Wydatki 615 1 185
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 590 1 185
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 25 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -344 -1 185
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 634
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 634
II. Wydatki 1 394 2 075
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 1 105 1 908
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 48 71
8. Odsetki 241 96
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 394 -1 441
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -9 982 1 995
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -9 996 2 007
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -14 11
F. Środki pieniężne na początek okresu 14 496 6 198
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 4 514 8 193
- o ograniczonej możliwości dysponowania 187 54
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Informacja dodatkowa do SF PWX za Iq 2021.pdfInformacja dodatkowa do SF PWX za Iq 2021.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Polwax S.A. za I kwartał 2021 roku
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki