REKLAMA

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Rejestracja zmian Statutu.

2022-05-10 17:36
publikacja
2022-05-10 17:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Statut_PGF_22.03.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-10
Skrócona nazwa emitenta
POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA
Temat
Rejestracja zmian Statutu.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna Spółka Akcyjna („Emitent”, „Spółka”), niniejszym informuje, iż w dniu 09 maja 2022 r. Emitent otrzymał informację z Sądu Rejestrowego w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącą wpisu zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.
Zarejestrowana zmiana Statutu, przyjęta uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 21.03.2022 r., polega na:
1) zmianie pkt 2 w dziale „Postanowienia ogólne”, który otrzymał nowe następujące brzmienie:
2. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

2) skreśleniu pkt 7.3 w dziale „Kapitał Spółki”;

3) zmianie pkt 10.7. w dziale „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”, który otrzymał nowe następujące brzmienie:

10.7. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub w innym mieście wojewódzkim.

4) zmianie pkt 13 w dziale „Rada Nadzorcza”, który otrzymał nowe następujące brzmienie:
13. Rada Nadzorca składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres pięciu pełnych lat obrachunkowych. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna. Mandat osoby wybranej w trakcie kadencji trwa do końca tej kadencji, członkowie Rady mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie. Ze swego grona Rada wybiera przewodniczącego i sekretarza. W przypadku przeprowadzania wyborów Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, Walne Zgromadzenie winno przed przystąpieniem do wyborów podjąć uchwałę, ustalającą liczbę członków Rady Nadzorczej wybieranych w tym trybie.

5) zmianie pkt 13a w dziale „Rada Nadzorcza”, który otrzymał nowe następujące brzmienie:
13a. W przypadku gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady uprawnieni są do dokonania uzupełnienia jej składu w drodze kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła co najmniej pięć osób. W takim przypadku każdy z członków Rady Nadzorczej, uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej; uchwała członków Rady Nadzorczej w sprawie danej kandydatury jest podejmowana bezwzględną większością głosów, a w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady, a jeżeli wygaśnięcie mandatu dotyczy Przewodniczącego – głos Sekretarza. Mandat osoby dokooptowanej w powyższy sposób wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie, i w razie braku uzyskania zatwierdzenia na takim Zgromadzeniu wygasa on z chwilą zakończenia jego obrad.

6) skreśleniu pkt 16.10/ w dziale „Rada Nadzorcza”;

7) dodaniu pkt 16.18/ w dziale „Rada Nadzorcza” o następującym brzmieniu:

16.18/ podejmowania uchwał w innych sprawach, wniesionych pod obrady Rady Nadzorczej przez Zarząd, lub wynikających z uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

8) skreśleniu pkt 18.4. w dziale „Rada Nadzorcza”

9) zmianie pkt 18.5. w dziale „Rada Nadzorcza”, który otrzymał nowe następujące brzmienie:

18.5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Sekretarz Rady Nadzorczej. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej, zwołuje Zarząd Spółki.

10) zmianie pkt 19 w dziale „Zarząd”, który otrzymał nowe następujące brzmienie:
19. Zarząd Spółki składa się z 1 lub więcej osób powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres pełnych 5 lat obrachunkowych. Kadencja Członków Zarządu jest wspólna. Prezes, Członek lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.

Po dokonaniu ww. zmian Statutu Spółki, Zarząd Spółki Emitenta przyjął tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego Raportu Bieżącego.

Załącznik nr 1 – tekst jednolity Statutu Spółki uchwalony na mocy uchwał NZW z dnia 21.03.2022 r.

Podstawa prawna:
par.5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Statut PGF 22.03.2022.pdfStatut PGF 22.03.2022.pdf Statut Spółki PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-10 Wojciech Kowalski Prezes Zarządu Wojciech Kowalski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki