REKLAMA

POLNORD: wyniki finansowe

2021-04-30 18:09
publikacja
2021-04-30 18:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_za_2020_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_komitet_audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_30.04.2021_GK_Polnord.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_Polnord_Sprawozdanie_z_badania.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_Dzialalnosci_Polnord_SA_i_Grupy_Kapitalowej_Polnord_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_audytor.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_zarzadu_wybor_audytora_30.04.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_zarzadu_30.04.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 271 742 154 918 60 735 36 012
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 35 583 23 688 7 953 5 507
III. Zysk (strata) brutto na działalności operacyjnej (43 030) (98 898) (9 617) (22 990)
IV. Zysk (strata) brutto (56 713) (94 513) (12 676) (21 971)
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (66 730) (100 858) (14 914) (23 446)
VI. Zysk/(strata) netto (66 730) (122 195) (14 914) (28 406)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 70 250 (25 959) 15 701 (6 034)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 6 935 145 878 1 550 33 911
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 12 970 (143 603) 2 899 (33 382)
X. Przepływy pieniężne netto razem 90 155 (23 684) 20 150 (5 506)
XI. Aktywa trwałe 449 932 484 726 97 498 113 826
XII. Aktywa obrotowe 435 135 557 080 94 291 130 816
XIII. Aktywa razem 885 067 1 041 806 191 789 244 642
XIV. Zobowiązania długoterminowe 89 019 164 615 19 290 38 656
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 354 880 503 767 76 900 118 297
XVI. Kapitał własny 441 168 373 424 95 599 87 689


Powyższe dane finansowe za okres 12 miesięcy 2020 i 2019 roku zostały
przeliczone na EUR według następujących zasad:-
pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów
oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank
Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1
stycznia do 31 grudnia 2020 roku – 4,4742 EUR/PLN oraz od 1 stycznia do
31 grudnia 2019 roku – 4,3018 EUR/PL

-
pozycje aktywów oraz zobowiązań i kapitałów własnych razem – według
średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia
2020 roku – 4,6148 EUR/PLN oraz na dzień 31 grudnia 2019 – 4,2585 EUR/PLN

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020 rok.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020 rok.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Polnord
Oświadczenie RN komitet audytu.pdfOświadczenie RN komitet audytu.pdf Oświadczenie RN Polnord SA
Ocena RN 30.04.2021 GK Polnord.pdfOcena RN 30.04.2021 GK Polnord.pdf Ocena RN Polnord SA
Grupa Polnord_Sprawozdanie z badania.pdfGrupa Polnord_Sprawozdanie z badania.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego z badania GK Polnord
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Polnord SA i Grupy Kapitałowej Polnord 2020.pdfSprawozdanie Zarządu z Działalności Polnord SA i Grupy Kapitałowej Polnord 2020.pdf Sprawozdanie Zarządu Polnord SA
Oświadczenie RN audytor.pdfOświadczenie RN audytor.pdf Oświadczenie RN Polnord SA
oświadczenie zarządu wybór audytora 30.04.2021.pdfoświadczenie zarządu wybór audytora 30.04.2021.pdf Oświadczenie Zarządu Polnord SA
oświadczenie zarządu 30.04.2021.pdfoświadczenie zarządu 30.04.2021.pdf Oświadczenie Zarządu Polnord SA

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Michał Melaniuk Prezes Zarządu
2021-04-30 Péter Bódis Członek Zarządu
2021-04-30 Marcin Gomoła Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Iwona Stefanowicz Dyrektor Finansowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki